Valtakunnallinen teema: Työ, työkyky ja innovaatiot

Toimintalinja 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1 Tuottavuuden ja hyvinvoinnin parantaminen.

Toimenpidekokonaisuus: Työ, työkyky ja innovaatiot

Työkyvyttömyyttä ehkäisemällä vaikutetaan työurien pidentymiseen. Kehittämällä menetelmiä ja toimintamalleja työpaikkojen ja työterveyshuoltojen käyttöön voidaan tukea osatyökykyisten varhaista tukemista, työssä pysymistä ja työhön paluuta.

Osittaista työkykyä hyödynnetään mukauttamalla työtehtäviä tai olosuhteita, täydentämällä ammatillista osaamista, tai kouluttamalla uudelleen sekä kuntouttamalla. Toimenpiteiden vaikuttavuutta ja kustannushyödyllisyyttä selvitetään. Tavoitteena on vaikuttaa myös asenteisiin. Lisäksi selvitetään osatyökykyisten työssä jatkamista koskevien lainsäädäntöhankkeiden vaikuttavuutta.

EU:n lippu, jonka alapuolella teksti: Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto

Osatyökykyisten työssä jatkamisen edistäminen on tärkeää kestävän talouskasvun lisäksi myös köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämisen näkökulmasta. Tavoitteiden kannalta on tärkeää selvittää toimenpiteitä, joilla poistetaan osatyökykyisten työnteon esteet, lisätään työn teon kannustavuutta sekä turvataan saumaton palvelujen ketju työssä jatkamisen tai työllistymisen tukena.

Työelämän jatkuvan, nopean muutoksen ja työolojen polarisoitumisen vaikutuksia selvitetään päätöksenteon tueksi ja resurssien sekä toimenpiteiden suuntaamiseksi. Arvioidaan ja kehitetään työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmien toimivuutta, johtamista ja vaikutuksia työorganisaatioiden toimintaan toimialasektoreittain. Työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyötä kehitetään pk-sektorin työntekijöiden turvallisuuden, terveyden ja työkyvyn edistämiseksi.

Liikkuvan, monipaikkaisen ja etätyön terveysriskien tunnistamista ja hallintaa kehitetään. Hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja tehdään tunnetuksi ja levitetään. Monimuotoisuuden äjohtamisen vaikutuksia työurien pidentymiseen selvitetään sekä kehitetään ja juurrutetaan uusia toimintatapoja.

Työurien pidentämiseksi ja työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi kehitetään työterveysyhteistyötä sekä terveydenhuollon ja kuntoutuksen yhteistyötä ja vaikuttavia toimintakäytäntöjä. Työterveystoiminnan tietopohjaa ja osaamista vahvistetaan palvelujen vaikuttavuuden lisäämiseksi. Indikaattoreita kehitetään työterveyshuollon ja työpaikkojen toiminnan vaikuttavuuden kuvaamiseen sekä työterveyden ja -turvallisuuden kehittämisen arviointiin.

Tavoitteena on työterveys- ja -turvallisuustoiminnan kehittäminen niin, että se tukee työssä käyvien terveyttä, työ- ja toimintakykyä sekä motivaatiota jatkaa työelämässä huomioiden myös pienten työpaikkojen osa- tai määräaikaiset työntekijät. Räätälöityjen ja innovatiivisten palvelukonseptien kehittämisessä huomioidaan eri toimialat, tuotantotavat sekä pienyritykset ja yksinyrittäjät.

Yritysten työterveyshuollon yhteishankintaan ja hankintaosaamiseen kehitetään ratkaisuja. Valtakunnallisen kehittämisen avulla vahvistetaan työterveyshuollon palvelujärjestelmää sekä rakennetaan työterveyshuoltoa vaikuttavammaksi vastaamaan erikokoisten yritysten ja yrittäjien tarpeisiin. Luodaan verkostoja hyvien ja vaikuttavien käytäntöjen kehittämiseksi, juurruttamiseksi ja työhyvinvoinnin voimavarojen lisäämiseksi.

Selvitetään nuorten työelämävalmiuksien vahvistamisen vaikutuksia. Kehittämistyön kohteena ovat työn, työvälineiden, työolojen ja inhimillisen pääoman sekä osaamisen merkitys organisaation toiminnassa.

Selvitetään ei-työsuhteisten asemaa työterveyshuollon ja työturvallisuuden näkökulmasta. Kehitetään epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien mahdollisuuksia työterveyspalveluihin. Kehitetään kilpailukykysopimuksen edellyttämiä työterveyshuollon palveluita sekä tuetaan irtisanottujen työkykyä.

Lisätietoja

Siru Nylén-Karo, ylitarkastaja 
STM, Hallinto- ja suunnitteluosasto, Suunnittelu- ja kehittämisryhmä 0295163244  


Ritva Partinen, ylitarkastaja 
STM, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto, Terveyden edistämisen ryhmä 0295163330  


Lars Kolttola, neuvotteleva virkamies 
STM, Hallinto- ja suunnitteluosasto, Suunnittelu- ja kehittämisryhmä 0295163266