FI SV

EU:n rakennerahastot
(ohjelmakausi 2014 - 2020)

Ylhäällä vihreällä teksti Vipuvoimaa. Sen alla mustalla teksti EU:lta 2014 - 2020

Euroopan unionin rakennerahastojen tuki ohjataan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ohjelmien kautta. Ohjelmakaudella 2014 - 2020 Suomessa toteutetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelmaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) rahoittaa valtakunnallista hanketoimintaa. STM:llä on kaksi ESR:n valtakunnallista toimenpidekokonaisuutta toimintalinjassa 3 "Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus". Toimintalinjassa 5 "Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta" STM vastaa kolmella toimenpidekokonaisuudella koko valtakunnallisesta toiminnasta.

ESR:n hankehaku (5.9.2016 - 4.11.2016)

EU:n lippu, jonka alapuolella teksti: Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto

Sosiaali- ja terveysministeriö avaa ESR-hankehaun Työ, työkyky ja innovaatiot -teemaan toimintalinjassa 3 "Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus”. Hakuaika on 5.9.-4.11.2016.

Tässä hankehaussa haetaan valtakunnallisia hankekokonaisuuksia (yhteishankkeet), joissa: 

  • edistetään mikro- ja pienyritysten hyvinvointia ja tuottavuutta henkilöstövoimavaroja ja työvoiman toimintaympäristöä kehittämällä
  • kehitetään työtä ja työympäristöä, ml. mobiilia ja monipaikkaista työtä niin, että edistetään työntekijöiden työkykyä ja työssä jatkamista sekä huomioidaan työterveys- ja turvallisuustekijät
  • etsitään kognitiivisen- ja organisaatioergonomian ratkaisuja työssä ja työelämässä lisääntyvän digitaalisen lukutaidon edistämiseksi
  • kehitetään työterveyshuollon palveluissa hoito- ja kuntoutusketjuja sekä työkyvyn tukemista huomioiden sote- ja kuntoutusuudistuksen sekä kiky-sopimuksen tavoitteet
  • työterveyden ja tuottavuuden suhde pienillä työpaikoilla
  • kehitetään epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien mahdollisuuksia työterveyteen

Hankkeiden toivotaan kohdistuvan erityisesti mikro- ja/tai pk-yrityksiin, joissa ei ole juurikaan tehty tämän tyyppistä kehitystyötä. Hankkeissa tulee huomioida ja hyödyntää aiemmin em. aihealueella tehty tutkimus- ja kehittämistyö. Hankkeissa tulee huomioida mahdollisuuksien mukaan monikulttuurisuus ja sen vaikutus työpaikoilla.

Rahoittaja esittää, että hankehenkilöstöön palkataan mahdollisuuksien mukaan eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä tai kohderyhmän edustajia. 

Hankkeiden valintaperusteet

Hankkeet arvioidaan ja pisteytetään Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 seurantakomitean hyväksymien yleisten valintaperusteiden ja erityistavoitteen 7.1: "Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen" ja rahoittajan asettaman tarkentavan valintaperusteen mukaan. 

Tarkentava valintaperuste: 

Hankkeessa kehitetään laajassa kumppanuusverkostossa valtakunnallisia toimintamalleja ja/tai hankkeen tuloksia voidaan käyttää lainsäädännön kehittämisen, soveltamisen ja toimeenpanon tukena. (25 %)

Hakemusten toimitustapa

Sosiaali- ja terveysministeriölle osoitetut hakemukset tulee jättää viranomaiskäsittelyyn EURA2014-tietojärjestelmässä viimeistään perjantaina 4.11.2016

Hakemusta jätettäessä tulee varmistaa, että se kohdistetaan sosiaali- ja terveysministeriölle. Koska rahoituksen hakeminen tapahtuu täysin sähköisesti, hakemusta ei tarvitse enää tulostaa ja toimittaa rahoittavalle viranomaiselle erikseen allekirjoitettuna. Myös liitteet toimitetaan sähköisesti EURA2014-järjestelmän kautta. Verovelkatodistusta, kauppa-, yhdistys- ja säätiörekisteriotetta tai selvitystä nimenkirjoitusoikeudesta ei tarvitse toimittaa.

Rahoitusta haetaan EURA2014 -järjestelmässä sähköisesti. Rahoituksen hakeminen edellyttää verohallinnon Katso-tunnistautumispalvelun käyttöä. Katso-tunnisteen käyttö on maksutonta.

Hakemuspohjaan sekä järjestelmässä oleviin ohjeisiin kannattaa tutustua huolellisesti. Hanketta suunniteltaessa tulee etukäteen tutkia hakuasiakirjasta, mihin rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoista ja erityistavoitteista hanke kuuluu. On tärkeää valita oikea toimintalinja, koska hakemuksen muut sisällöt muotoutuvat sen mukaisesti. Hakemusta voi muokata siihen asti, kunnes jättää sen viranomaiskäsittelyyn.

Yhteishankkeessa vain päätoteuttaja käyttää EURA2014-järjestelmää. Toteuttajien välillä tulee olla sopimus, jolla päätoteuttaja valtuutetaan edustamaan osatoteuttajia.

Toimitusosoite: Hakemukset osoitetaan EURA2014-järjestelmässä sosiaali- ja terveysministeriölle.

Lisätietoja

Siru Nylén-Karo, ylitarkastaja 
STM, Hallinto- ja suunnitteluosasto, Suunnittelu- ja kehittämisryhmä 0295163244  


Ritva Partinen, ylitarkastaja 
STM, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto, Terveyden edistämisen ryhmä 0295163330  


Lars Kolttola, neuvotteleva virkamies 
STM, Hallinto- ja suunnitteluosasto, Suunnittelu- ja kehittämisryhmä 0295163266