FI SV

Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyynnöt

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista sekä sosiaalihuoltolain muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 17.7.2017.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 16.6.2017

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 16.6.2017

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta lomitusjärjestelmien uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi. Lausuntoaika päättyy 3.7.2017.

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä. Lausuntoaika päättyy 16.6.2017

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnalle. Lausuntoaika päättyy 16.6.2017.

Kuulemistilaisuus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 6 a §.n muuttamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää asiasta kuulemistilaisuuden 20.4.2017 klo 11–13 Sosiaali- ja terveysministeriössä 

Lausuntopyyntö ensihoitopalvelun uudistuksista. Lausuntoaika päättyy 25.5.2017.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle turvakotilaiksi. Lausuntoaika päättyy 27.4.2017

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 12.4.2017

Lausuntopyyntö luonnoksesta lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovuttamisen yhtenäisiksi perusteiksi. Lausuntoaika päättyy 10.4.2017

Aiemmin lausunnolla olleet

Lausuntopyyntö hallituksen esityksen laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta täydentämisestä (sertifiointi). Lisäyksiä tulisi lukea yhdessä aiemmin lausunnoilla olleen hallituksen esitysluonnoksen kanssa. Lausuntoaika päättyy 28.3.2017.

Lausuntopyyntö lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista. Lausuntoaika päättyy 15.3.2017.

Lausuntopyyntö asiakkaan valinnanvapautta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Lausuntoaika päättyy 28.3.2017.

Lausuntopyyntö potilasvakuutustyöryhmän loppuraportista. Lausuntoaika päättyy 13.3.2017

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi erityistason sairaanhoidon erityisvastuualueista. Lausuntoaika päättyy 22.2.2017

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja eräiksi siihen liittyviksi muiksi laeiksi. Lausuntoaika päättyy 3.3.2017.

Lausuntopyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi alueellisen eettisen toimikunnan ja valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausunnoista perittävistä maksuista. Lausuntoaika päättyy 7.12.2016.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi säteilylaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lausuntoaika päättyy 16.1.2017.

Lausuntopyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi. Lausuntoaika päättyy 7.12.2016

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi alkoholilain kokonaisuudistukseksi. Lausuntoaika päättyy 16.1.2017.

Lausuntopyyntö asetusluonnoksesta, jossa on kyse tupakointitiloista annetun valtioneuvoston asetuksen (601/2016) muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 15.11.2016

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tupakkalain 61 §:n muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 10.10.

Lausuntopyyntö oheisesta suomalaisten biopankkien integraatiota koskevasta asiantuntijaraportista. Lausuntoaika päättyy 26.10.2016    

Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuri - terveydenhuolto ja sote- yhteiset palvelut 2020 luonnoksesta. Lausuntoaika päättyy 21.10.2016. Kyselyyn voi vastata vain sähköisesti

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja elatustukilain 6 ja 8 §:n muuttamisesta sekä eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi. Lausuntoaika päättyy 5.10.2016

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksesta naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunnasta. Lausuntoaika päättyy 12.10.2016.

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä, jossa ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotukilain muuttamisesta annettua lakia, toimeentulotuesta annettua lakia, kuntouttavasta työtoiminnasta annettua lakia, kotoutumisen edistämisestä annettua lakia, lastensuojelulakia sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annettua lakia. Lausuntoaika päättyy 30.9.2016.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 4.10.2016 klo 16.15

Hallituksen esitysluonnos ja sähköinen kysely löytyvät täältä:

Sote- ja maakuntauudistuksen lausuntokierros 31.8.-9.11.2016

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat pyytäneet Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä sekä muilta lausuntopyynnössä mainituilta toimijoilta lausunnot sote- ja maakuntauudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Myös muut kuin jakelussa mainitut toimijat voivat antaa lausunnon.  Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä.

Hallituksen esitysluonnos ja sähköinen kysely löytyvät täältä:

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta. Lausuntoaika päättyy 9.11.2016.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tupakkalain muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 23.9.2016

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi laiksi sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallisesta hyödyntämisestä. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi lakia Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008), lakia potilaana asemasta ja oikeuksista (785/1992) sekä lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000). Lausuntoaika päättyy 30.9.2016.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi lääkelain muuttamisesta sekä luonnoksesta lääkeasetuksen muuttamiseksi. Lausuntoaika päättyy 9.9.2016.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi työttömyysturvalain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta sekä asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 a §:n 2 momentin 2 kohdan kumoamisesta. Lausuntoaika päättyy 6.9.2016.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esityksestä laeiksi perustulokokeilusta ja tuloverolain 92 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 9.9.2016.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sairausvakuutuslain, lääkelain 57 b ja 102 §:n sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 22 ja 23 §:n muuttamisesta sekä kokonaisuuteen liittyvien asetusten muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 9.9.2016.

 

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä. Lausuntoaika päättyy 10.9.2016.

Aiheeseen liittyvät muut aineistot:

Lausuntopyyntö hoidon saatavuutta selvittäneen työryhmän muistiosta (alatyöryhmä valtakunnallisen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden työryhmälle). Lausuntoaika päättyy 31.8.2016

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain, turkistuottajien lomituksesta annetun lain ja poronhoitajien sijaisavusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 10.8.2016.

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 7.6.2016.

Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 6.6.2016.

Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi tupakkatuotteita ja vastaavia tuotteita koskevista standardeista ja ilmoituksista. Lausuntoaika päättyy 6.6.2016

Lausuntopyyntö erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritarpeen arvioinnista vuoteen 2030. Lausuntoaika päättyy 30.4.2016.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain sekä tasa-arvovaltuutetusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 29.4.2016.

Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi tupakkatuotteiden ja ja vastaavien tuotteiden vähittäismyynnistä. Lausuntoaika päättyy 28.4.2016.

Lausuntopyyntö rahayhteisöjen yhdistämistä koskevaan hankkeeseen. Lausuntoaika päättyy 22.4.2016.

Lausuntopyyntö omaishoidon ja perhehoidon lainsäädäntömuutoksista. Lausuntoaika päättyy 13.4.2016.

Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyyntipakkausten varoitusmerkinnöistä. Lausuntoaika päättyy 13.4.2016.

Lausuntopyyntö mielenterveyslain ja päihdehuoltolain uudistamisen esivalmisteluna laadituista arviomuistiosta. Lausuntoaika päättyy 11.4.2016.

Lausuntopyyntö rajatun lääkkeenmäärämisen asiantuntijatyöryhmän ehdotuksista. Lausuntoaika päättyy 5.4.2016.

Lausuntopyyntö hallituksen esitys eduskunnalle tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2016 vp) täydentämisestä. Lausuntoaika päättyy 31.3.2016

Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista. Lausuntoaika päättyy 13.3.2016

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 9.2.2016.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain kumoamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ym. Lausuntoaika päättyy 15.1.2016.

Lausuntopyyntö luonnoksesta lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun asetuksen muutosasetukseksi. Lausuntoaika päättyy 30.11.2015.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamiseksi. Lausuntoaika päättyy 23.11.2015

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kuntoutuspsykoterapian korvaustasosta. Lausuntoaika päättyy 16.11.2015

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi terveydensuojelulain ja elintarvikelain muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 20.11.2015.

Lausuntopyyntö rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamista. Lausuntoaika päättyy 19.10.2015.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta,sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta sekä apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 12.10.2015

Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi laeiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta, eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain kumoamisesta ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 14.10.2015

Lausuntopyyntö: Hallituksen esitys eduskunnalle maatalousyrittäjien lomituspalvelulain ja turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä lomituspalvelujen toimeenpanojärjestelmän uudistamisesta. Lausuntoaika päättyy 16.10.2015

Yhteinen kuulemistilaisuus varhaiskasvatuslain muuttamisesta (OKM)  sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea koskevista (STM) hallituksen esitysluonnoksista järjestetään tilaisuuden kutsussa mainituille 25.9.2015.

Lausuntopyyntö: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 8.10.2015

Lausuntopyyntö laiksi eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 20.10.2015. Lausunnot tulee antaa lausuntopalvelut.fi-palvelussa.

Tupakkalain uudistamista koskeva lausuntopyyntö. Lausuntoaika päättyy 28.9.2015.

Kehitysvammalain muuttamista koskeva kuulemistilaisuus ja lausuntopyytö. Kuulemistilaisuus 21.8.2015, lausuntoaika päättyy 20.8.2015.

Lausuntopyyntö vankien terveydenhuollon järjestämisen siirrosta sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalalle ja vankiterveydenhuollon organisaatiovalvonnan järjestämisestä. Lausuntoaika päättyy 7.8.2015.

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksesta lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 30.6.2015.

Vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmä on päättänyt työnsä ja sen loppuraportti on valmistunut. Työryhmän muistiosta pyydetään antamaan lausunto. Lausuntoaika päättyy 19.6.2015.

Mielenterveyslain muuttamista koskeva kuulemistilaisuus 25.5.2015 ja lausuntopyyntö. Lausuntoaika päättyy 5.6.2015

Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista. Lausuntoaika päättyi 16.3.2015.

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä liikennevakuutuslain kokonaisuudistukseksi. Lausuntoaika päättyi 25.2.2015.

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta. Lausuntoaika päättyi 13.2.2015.

Lausuntopyyntö sosiaalihuollon työelämäosallisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportista. Lausuntoaika päättyi 6.2.2015.

Panostajalainsäädännön kokonaisuudistus. Lausuntoaika päättyi 6.2.2015

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi lasten hoidon tuista. Lausuntoaika päättyi 5.1.2015.