FI SV

Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyynnöt

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi tietosuoja-asetuksen johdosta. Lausuntoaika päättyy 25.1.2018.

Lausuntopyyntö genomikeskustyöryhmän arviomuistiosta, joka sisältää koosteen työryhmätyöskentelystä toimikauden 2016-2017 aikana sekä työryhmän keskeiset ehdotukset. Lausuntoaika päättyy 2.2.2018 mennessä.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tulotietojärjestelmästä aiheutuvista muutoksista työeläkelainsäädäntöön sekä työtapaturma- työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntöön. Lausuntoaika päättyy 29.1.2018.

Lausuntopyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2018 myönnettävästä avustuksesta. Lausuntoaika päättyy 15.12.2017

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kuolemansyyn selvittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 1.12.2017

Lausuntopyyntö luonnoksista rajatun lääkkeenmääräämisen säädösmuutosehdotuksiksi. Tätä asiaa koskeva lausuntokierros keskeytetään. Myöhemmin lähetetään uusi versio lausunnolle.

 

Sosiaali- ja terveysministeriön järjestää kuulemistilaisuuden koskien luonnosta hallituksen esitykseksi terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamiseksi.

Hallituksen esityksessä tehtäisiin eräät lääkinnällisten laitteiden EU-asetuksen kansallisen täytäntöönpanoon liittyvät ensi vaiheen muutokset. Esitys annettaisiin eduskunnalle tänä syksynä. Ajankohta: ke 11.10.2017 klo 9-12 Paikka: Valvira

Pyydämme ilmoittautumiset viimeistään ti 10.10. klo 12 mennessä tämän linkin kautta: Ilmoittautuminen  

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta sekä laiksi kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista. Lausuntoaika päättyy 31.10.2017

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 11.10.2017

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 15.9.2017.

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä. Lausuntoaika päättyy 31.8.2017

Lausuntopyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi ionisoivasta säteilystä. Lausuntoaika päättyy 31.8.2017.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaalihuoltolain muuttamiseksi, jossa lakiin lisättäisiin uusi 12 a § valtion korvauksesta kunnille kiireellisten sosiaalipalvelujen kustannusten hallinnoinnista. Lausuntoaika päättyy 25.8.2017

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi työttömyysturvalain 14 luvun  3 A, 3 C ja 3 D § muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 1.9.2017. Lausuntoaikaa pidennetty (15.8.2017), lausuntoaika päättyy 22.9.2017

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kliinisistä lääketutkimuksista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lausuntoaika päättyy 15.9.2017.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 31.8.2017.

Lausuntopyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta. Lausuntoaika päättyy 14.8.2017.

Lausuntopyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun asetuksen muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 18.8.2017.

Aiemmin lausunnolla olleet

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista sekä sosiaalihuoltolain muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 17.7.2017.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 16.6.2017

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 16.6.2017

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta lomitusjärjestelmien uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi. Lausuntoaika päättyy 3.7.2017.

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä. Lausuntoaika päättyy 16.6.2017

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnalle. Lausuntoaika päättyy 16.6.2017.

Kuulemistilaisuus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 6 a §.n muuttamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää asiasta kuulemistilaisuuden 20.4.2017 klo 11–13 Sosiaali- ja terveysministeriössä 

Lausuntopyyntö ensihoitopalvelun uudistuksista. Lausuntoaika päättyy 25.5.2017.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle turvakotilaiksi. Lausuntoaika päättyy 27.4.2017

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 12.4.2017

Lausuntopyyntö luonnoksesta lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovuttamisen yhtenäisiksi perusteiksi. Lausuntoaika päättyy 10.4.2017

Lausuntopyyntö hallituksen esityksen laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta täydentämisestä (sertifiointi). Lisäyksiä tulisi lukea yhdessä aiemmin lausunnoilla olleen hallituksen esitysluonnoksen kanssa. Lausuntoaika päättyy 28.3.2017.

Lausuntopyyntö lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista. Lausuntoaika päättyy 15.3.2017.

Lausuntopyyntö asiakkaan valinnanvapautta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Lausuntoaika päättyy 28.3.2017.

Lausuntopyyntö potilasvakuutustyöryhmän loppuraportista. Lausuntoaika päättyy 13.3.2017

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi erityistason sairaanhoidon erityisvastuualueista. Lausuntoaika päättyy 22.2.2017

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja eräiksi siihen liittyviksi muiksi laeiksi. Lausuntoaika päättyy 3.3.2017.

Lausuntopyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi alueellisen eettisen toimikunnan ja valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausunnoista perittävistä maksuista. Lausuntoaika päättyy 7.12.2016.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi säteilylaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lausuntoaika päättyy 16.1.2017.

Lausuntopyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamiseksi. Lausuntoaika päättyy 7.12.2016

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi alkoholilain kokonaisuudistukseksi. Lausuntoaika päättyy 16.1.2017.