FI SV

Lainsäädäntö ohjaa asiakas- ja potilastietojen hallintaa

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen hallinnassa ja käsittelyssä sovelletaan seuraavia lakeja, asetuksia ja ohjeita.

Henkilötietolaki

Laissa säädetään henkilörekistereistä, hyvistä henkilötietojen käsittelytavoista ja yksityisyyden suojaa turvaavista perusoikeuksista henkilötietoja käsiteltäessä.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Laissa säädetään potilasasiakirjojen käsittelystä ja asiakirjoihin sisältyvien tietojen salassapidosta.

Asetus potilasasiakirjoista

Asetusta noudatetaan potilasasiakirjojen laatimisessa sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisessä.

Arkistolaki ja Arkistolaitoksen ohjeet

Lakia ja ohjeita noudatetaan potilasasiakirjojen säilyttämisessä.

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

Laissa säädetään asiakkaan oikeuksista hänen tietojensa käsittelyssä ja salassapidossa.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Laissa säädetään julkisten ja yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista.

Laki velvoittaa kaikki terveydenhuollon julkiset toimijat liittymään syyskuuhun 2014 mennessä kansalliseen sähköiseen potilasasiakirjojen arkistopalveluun.

Laissa on säädökset tietojen salassapidosta, luovutuksesta, arkistoinnista ja asiakkaan oikeuksista saada tietoa omista asiakastiedoistaan.

Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista

Laissa säädetään asiakastietojen kirjaamisesta ja siihen liittyvistä velvoitteista sosiaalihuollossa.

Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Laissa on säädökset sähköisten lääkemääräysten käsittelystä ja potilaan tiedonsaantioikeuksista. Laissa säädetään Kelan ylläpitämästä valtakunnallisesta reseptikeskuksesta ja -arkistosta.

Terveydenhuoltolaki

Laissa säädetään potilastietojen luovutuksesta ja käytöstä sairaanhoitopiirin ja sen alueella toimivien terveyskeskusten välillä.

Lisätietoja

Maritta Korhonen, Tietohallintoneuvos 
STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan ryhmä DITI 0295163344   etunimi.sukunimi@stm.fi