Lainsäädäntö

Suomen perustuslaki takaa oikeuden riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin, perustoimeentulon turvaan sekä välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

Sosiaaliturvaa koskevissa eri laeissa säädetään oikeudesta toimeentuloturvaan. Lait ovat Finlexissä.

Lapsiperheet

Sairausvakuutuslaissa säädetään äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahasta sekä osittaisesta vanhempainrahasta.

Kotihoidossa olevien lasten hoitorahasta ja hoitolisästä sekä yksityisen hoidon tuesta säädetään lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa.
Lapsilisistä säädetään lapsilisälaissa ja äitiysavustuksesta äitiysavustuslaissa. Lapselle maksettavasta elatustuesta säädetään elatustukilaissa.

Sotilasavustus

Sotilasavustuslaissa säädetään varusmies- tai siviilipalveluksessa olevalle ja heidän omaisilleen maksettavasta sotilasavustuksesta.

Asuminen

Asumistuista säädetään asumistukilaissa, eläkkeensaajien asumistukilaissa ja opintotukilaissa.

Työttömyys

Työttömyyspäivärahasta ja työmarkkinatuesta säädetään työttömyysturvalaissa. Kuntouttavasta työtoiminnasta säädetään kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa.

Sairaus ja kuntoutus

Sairauden vuoksi maksettavista päivärahoista säädetään sairausvakuutuslaissa. Laissa säädetään myös äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahasta sekä osittaisesta vanhempainrahasta.

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden etuuksista säädetään vammaisetuuksista annetussa laissa.

Kuntoutujan toimeentulosta säädetään laissa Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista sekä työeläkelaeissa.

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työtapaturmien ja ammattitautien johdosta maksettavista korvauksista säädetään  työtapaturma- ja ammattitautilaissa ja maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaissa. Ammattiurheilijoiden tapaturma- ja vanhuuseläketurvasta säädetään laissa urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta. Sotilastapaturmista säädetään sotilastapaturmalaissa ja sotilasvammalaissa. Vuoden 2017 alusta tuli voimaan laki sotilastapaturman ja palvelusairauden korvaamisesta, joka kumosi sotilastapaturmalain. Samaan aikaan tuli voimaan myös kokonaan uusi laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävissä. 

Eläkkeet

Eläketurvasta säädetään työeläkelaeissa (työntekijän eläkelaki, yrittäjän eläkelaki, maatalousyrittäjän eläkelaki, merimieseläkelaki, julkisten alojen eläkelaki), kansaneläkelaissa ja takuueläkelaissa.

Opinnot     

Opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta säädetään opintotukilaissa.

Aikuiskoulutustuesta annetussa laissa säädetään aikuiskoulutustuesta. Koulutusrahastosta annetussa laissa säädetään ammattitutkintostipendistä.

Toimeentulotuki

Toimeentulotuesta säädetään toimeentulotuesta annetussa laissa.

Sosiaalinen luototus       

Sosiaalisen luototuksen järjestämisestä säädetään  sosiaalisesta luototuksesta annetussa laissa.

 

Ajankohtaista

Mihin haluamme kannustaa ihmisiä ansiotyön ja sosiaaliturvan yhdistämisessä? 
Ministry of Social Affairs and Health
Tiedote 25.11.2020 13.45
Eläkkeensaajan asumistuessa hyväksyttäviä asumismenoja korotetaan
Ministry of Social Affairs and Health
Tiedote 19.11.2020 13.48
Hallitus esittää työttömyysturvalain väliaikaisia poikkeuksia jatkettavaksi 31.3.2021 asti
Ministry of Social Affairs and Health
Tiedote 19.11.2020 13.47
Sosiaaliturvakomitea keskustelee 23.11. ansiotyöstä, sosiaaliturvasta ja kannustinloukuista
Ministry of Social Affairs and Health
Uutinen 18.11.2020 11.04
Sosiaaliturvan monimutkaisuuden selvittäminen etenee monikerroksisen mallin mukaisesti
Ministry of Social Affairs and Health
Tiedote 3.11.2020 16.15