Tasa-arvopolitiikalla tavoitellaan sukupuolten välistä tasa-arvoa

Sukupuolten välistä tasa-arvoa tavoitellaan ja toteutetaan toimilla, joiden kokonaisuudesta muodostuu suomalainen tasa-arvopolitiikka.

Tasa-arvon toteutuminen edellyttää tasa-arvon aktiivista edistämistä ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistamista, myös silloin kun sukupuoli yhdistyy muihin syrjintäperusteisiin, kuten ikään tai etnisyyteen.

Tasa-arvopolitiikan painopisteet perustuvat tasa-arvolakiin, vuonna 2022 hyväksyttyyn tasa-arvoselontekoon ja hallituksen linjauksiin. Työtä tehdään kaikissa ministeriöissä, ja sitä koordinoi sosiaali- ja terveysministeriö.

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma

Hallitus on sitoutunut sukupuolten tasa-arvon edistämiseen kaikessa päätöksenteossa. 

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan kootaan hallituksen keskeiset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistamiseksi. 

Tasa-arvo-ohjelmasta on laadittu loppuraportti.

Tasa-arvopoliittinen selonteko

Valtioneuvosto hyväksyi historian toisen tasa-arvopoliittisen selonteon kesäkuussa 2022. Selonteko linjaa Suomen kansallista ja kansainvälistä tasa-arvopolitiikkaa 2020-luvun loppuun saakka.

Selonteko sisältää seitsemän strategista tavoitetta. Tavoitteet perustuvat tasa-arvon tilannekuvaan ja tulevaisuuden tasa-arvokysymyksien ennakointiin.

Tasa-arvobarometri

Tasa-arvobarometri tuottaa tietoa sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä mielipiteistä, asenteista ja kokemuksista elämän eri osa-alueilla. Barometrin avulla voidaan arvioida
monipuolisesti tasa-arvokehitystä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lisätietoja

Päivi Yli-Pietilä, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Tasa-arvoyksikkö / TASY 0295163228  


Annamari Asikainen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Tasa-arvoyksikkö / TASY 0295163232