Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tillsynen över produkter och utrustning för hälso- och sjukvård samt biobanker överförs till Fimea

Social- och hälsovårdsministeriet 12.3.2018 10.02
Pressmeddelande 30/2018

Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila och familje- och omsorgsminister Annika Saarikko har fastställt att Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens (Valvira) uppgifter som gäller hälsoteknik överförs till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea). Överföringen av uppgifterna hänger samman med reformen av centralförvaltningen och som en del av den med inrättandet av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (Luova) och överföringen av Valviras övriga uppgifter till den nya myndigheten.

Uppgifter som överförs är tillsynen över produkter och utrustning för hälso- och sjukvård, styrnings-, tillsyns- och registreringsuppgifter som gäller biobanker, tillstånds- och tillsynsuppgifter som baserar sig på lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål, uppgifter i fråga om forskning som gäller embryon och tillsynsuppgifter i enlighet med gentekniklagen. De uppgifter som ska överföras har kontaktytor med Fimeas andra uppgifter, och överföringen stöder den bio- och forskningskoncentration som skapas i Fimea. Uppgifterna överförs senast den 31 december 2019.

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt ett reformprojekt som gäller överföringen av uppgifterna till Fimea. Projektet genomförs som ett samarbete mellan ministeriet, Fimea och Valvira. Under projektet ska personalen höras och ges stöd för att ha möjlighet att delta i genomförandet. Projektet stöder dessutom ett smidigt nationellt genomförande av de EU-förordningar som gäller medicinsk utrustning.

En regeringsproposition om reformen av statens centralförvaltning har lämnats som en del av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen. Enligt propositionen samlas i stor omfattning uppgifter som gäller tillsynen och styrningen av social- och hälsovården från Valvira och regionförvaltningsverken till den nya myndigheten Luova. Valviras och regionförvaltningsverkens tillsyns- och styrningsuppgifter enligt hälsoskydds- och tobakslagen samt alkohollagen överförs också i fortsättningen till den nya myndigheten. 

Ytterligare information

Jari Keinänen, direktör, tfn 02951 63311
Merituuli Mähkä, specialsakkunnig, tfn 02951 63575

Bilaga

Beslut om tillsättande av styrgruppen (på finska)

På andra webbplatser

Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (Luova)