Osa-aika- ja varhaiseläkkeisiin muutoksia

Sosiaali- ja terveysministeriö 25.7.2002 10.30
Tiedote 204/2002

Osa-aikaeläkkeen ikäraja nousee vuoden 2005 alusta pysyvästi 58 vuoteen ja yksilöllinen varhaiseläke lakkautetaan vuoden 2004 alussa. Lisäksi korjataan eräiden työttömyyseläkkeen suhteen väliinpudonneiden henkilöryhmien asemaa. Hallitus päätti torstaina 25. heinäkuuta esittää, että presidentti vahvistaisi asiaa koskevat lait. Presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina.

Osa-aika- ja varhaiseläkeuudistus on ensimmäinen osa viime vuoden marraskuussa kolmikantaisesti neuvotellun yksityisen työeläkejärjestelmän kehittämistä koskevan periaatesopimuksen (ns. Puron paketti) toteuttamista. Osa-aika- ja varhaiseläkeuudistus toteuttaa osaltaan hallitusohjelmassa sovittuja tavoitteita keskimääräisen työmarkkinoilta poistumisiän myöhentämisestä kahdella-kolmella vuodella.

Työttömyyseläkettä koskevat lait tulevat voimaan 1.8.2002 ja muut asteittain vuoden 2003 alusta.

Osa-aikaeläkkeen ikäraja nousee 58 vuoteen

Osa-aikaeläkkeen alaikäraja nousee vuoden 2005 alusta 58 ikävuoteen. Ikärajan nousu koskee vuonna 1947 ja sen jälkeen syntyneitä työntekijöitä. Vuonna 1998 säädetty väliaikainen laki mahdollisti osa-aikaeläkkeen saamisen jo 56-vuotiaana. Osa-aikaeläkkeen ikärajan alentamisen aikana on haluttu selvittää pystytäänkö ikääntyville työntekijöille luomaan osa-aikatöitä ja miten osa-aikaeläkkeellä olo vaikuttaa työssä jaksamiseen.

Osa-aikaeläkkeelle siirtyminen pienentää myös vastedes vanhuuseläkkeen määrää, jotta täysipäiväinen työ olisi eläkekertymän kannalta osa-aikatyötä kannattavampaa. Osa-aikaeläkkeellä olosta karttuu vanhuuseläkettä nykyisen 1,5 prosentin sijasta 0,75 prosenttia vuoden 2005 alusta lukien. Tehdyn työn osalta vanhuuseläke karttuu tulevaisuudessakin normaalin prosentin mukaan. Osa-aikaeläkkeen saajalle myönnettävä työkyvyttömyyseläke sen sijaan säädetään kokoaikaista työntekoa vastaavaksi.

Ennen vuotta 1947 syntyneillä työntekijöillä sekä yrittäjillä osa-aikaeläkkeen ikäraja säilyy 56 vuodessa. Myös muut vanhuuseläkesäännökset säilyvät heillä ennallaan.

Yksilöllinen varhaiseläke poistuu

Yksityisten alojen ja kansaneläkejärjestelmän yksilöllisestä varhaiseläkejärjestelmästä luovutaan siten, että varhaiseläkkeitä ei enää myönnetä vuoden 1943 jälkeen syntyneille henkilöille. Kun mahdollisuus siirtyä yksilölliselle varhaiseläkkeelle työkyvyn heikennyttyä poistuu, erityisesti 60 vuotta täyttäneiden työntekijöiden työkyvyttömyyseläkeoikeuden arvioinnissa painotetaan työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta silloin, kun ansiotyöura on pitkä ja työn aiheuttama rasittuneisuus ja kuluneisuus ikääntymiseen liittyviin tekijöihin yhdistyneenä tekee työn jatkamisen kohtuuttomaksi.

Työmarkkinasopimuksen mukaan vuoden 1943 jälkeen syntyneet voivat tulevaisuudessa jäädä 63 vuoden ikäisenä vanhuuseläkkeelle ilman työkyvyttömyysedellytystä. Ennen vuotta 1944 syntyneillä säilyy oikeus yksilölliseen varhaiseläkkeeseen nykyisten säännösten mukaisina eli heillä on mahdollisuus jäädä tälle eläkkeelle 58 vuoden iässä.

Työttömyyseläkkeen väliinputoajien asemaa parannetaan

Väliinputoamisten estämiseksi myös työttömyyseläkkeen saamiseksi vaadittavaa työssäoloedellytystä tarkistetaan eräillä työntekijöillä, jotka ovat syntyneet ennen vuotta 1945. Säännöksillä korjataan vuoden 2000 alusta voimaantulleen työttömyyseläkeuudistuksen soveltamista. Huomioon otettavan työhistorian tarkastelujakso pitenee 15 vuodesta 20 vuoteen. Kun työttömyyseläkkeen saamiseksi henkilön on oltava ollut töissä viiden vuoden ajan tarkastelujaksolla, on tämä 1990-luvun alkupuolella ikääntyneiden kohdalla ollut hyvin vaikeaa, mikä on johtanut kohtuuttomiin väliinputoamistilanteisiin.