Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Projekt för hälsomotion och främjare av motionförhållanden belönades

Social- och hälsovårdsministerietUndervisnings- och kulturministeriet
22.3.2017 10.30
Nyhet

Det riksomfattande programmet I form för livet (IFFL) belönade projektet LiPaKe – liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua (motionsrådgivning som en del av servicekedjan för motion), som genomfördes av hälsovårdsväsendet i Nådendals stad, föreningen Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry och omsorgssamkommunen Akseli, samt projektet LIITY! Liikettä työpäivään – energiaa elämään (aktivitet under arbetsdagen – energi för livet), som genomfördes av Diakonissanstalten i Uleåborg, för deras exemplariska arbete för främjande av hälsomotion under 2016.

Dessutom belönade man som främjare av motionsförhållanden trafikplaneringen i Lahtis stad för dess betydande och mångfacetterade arbete för främjande av cykling och gång och för ökning av deras attraktionskraft i staden.

Priserna överräcktes av undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen och familje- och omsorgsminister Juha Rehula under IFFL-dagarna i Finlandiahuset i Helsingfors den 22 mars.

Belöningsgrunder

Målet med projektet LiPaKe – liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua (motionsrådgivning som en del av servicekedjan för motion), som genomfördes av hälsovårdsväsendet i Nådendals stad, föreningen Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry och omsorgssamkommunen Akseli, har varit att bygga upp en fungerande modell för motionsrådgivningen som en del av hälsovårdens servicestruktur i fyra kommuner i Egentliga Finland, Nådendal, Masko, Virmo och Nousis.

Målgruppen för projektet har varit de kommunbor i arbetsför ålder som rör sig för lite med tanke på sin hälsa och som till följd av orörligheten löper ökad risk för att drabbas av kroniska sjukdomar, såsom typ 2-diabetes. I projektet har man engagerat experter inom företagshälsovården och motion, samt kommunernas ledning i motionsrådgivningsverksamheten och att utveckla den.
 
Det viktigaste målet med motionsrådgivningen är att få klienten att öka motionen på fritiden och på så sätt främja klientens funktionsförmåga och hälsa. Under projektet, det vill säga på cirka tre år, har läkare eller vårdpersonalen inom hälsoväsendet remitterat cirka 550 klienter till motionsrådgivare. Klienterna har i regel varit personer som rör sig väldigt lite. Hos nästan hälften av klienterna har konstaterats typ 2-diabetes eller åtminstone nedsatt sockertolerans.

Resultaten av projektet har varit mycket positiva och imponerande. Klienternas motionsmängder, subjektiva känsla av sin funktionsförmåga och hälsoindikatorer har förbättrats under motionsrådgivningsprocessen. Långtidssockret, vikten, viktindexet, midjemåttet samt HDL-kolesterolen, totalkolesterolen, LDL-kolesterolen och triglyceridhalten har ändrats mot det bättre med tanke på hälsan.

Förebyggande av orörlighet och övervikt har under projektet lyfts fram som den huvudsakliga tyngdpunkten för främjande av hälsa och välbefinnande i arbetet kring social- och hälsovårdsreformen i landskapet. Motionsrådgivningen har etablerats som en del av primärvården i flera kommuner i regionen och verksamhetsmodellen har spridits så som planerat. Målet med projektet är att utvidga den regionala servicekedjan för motion att gälla hela sydvästra Finland före år 2020.

IFFL-programmet belönar hälsovårdsväsendet i Nådendals stad, föreningen Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry och omsorgssamkommunen Akseli för projektet LiPaKe – liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua där aktörerna är starkt engagerade i arbetet och där det tväradministrativa samarbetet har lyckats särskilt bra.

I projektet LIITY! Liikettä työpäivään – energiaa elämään (aktivitet under arbetsdagen – energi för livet), som genomfördes av Diakonissanstalten i Uleåborg, har utvecklats ett självstyrt, socialt och fortgående verksamhetssätt där man i arbetsgemenskaper uppmuntrar personer som utför stillasittande arbete mot en mera aktiv livsstil.

Projektet, som inleddes 2015, har riktats till Talenom Oyj:s anställda. Talenom Oyj är en revisionsbyrå med rötterna i Uleåborg och är verksam på 24 orter. Företaget har cirka 550 anställda, varav cirka 330 arbetar i Uleåborg. Målet har varit att minska det dagliga sittandet, höja energinivåerna, utveckla verksamhetsmodeller som ökar aktiviteten i vardagen samt främja personalens välbefinnande som helhet.

I projektet har man med hjälp av motionstestet Energiatesti kartlagt utgångsläget för personalens funktionsförmåga utifrån vilket man sedan har valt lämpliga metoder för det hälsofrämjande arbetet. I samband med kartläggningen inleddes en tävling mellan teamen, där de team som mest lyckades öka deltagandeprocenten i motionstestet och höja sina energinivåer belönades. Dessutom har man utifrån resultaten av testet erbjudit personalen både aktivitets- och kostbetonad personlig livsstilsträning.

I projektet har man utbildat ett antal anställda till aktivatorer för de olika arbetsenheterna med uppgift att stödja Talenoms personal vid främjande av aktivitet i vardagen och en positiv förändring med tanke på motionsvanorna. I projektet utarbetas i samarbete med Talenoms personalledning en plan för integrering av aktivatorverksamheten i företagets välfärdsledning. För att säkerställa att verksamheten består kommer man att integrera den även i företagets arbetarskyddsverksamhet.

I projektet produceras en guide för aktivatorverksamheten, en guide för aktivatorutbildningen samt annat material kring aktivering till personalen. Man har samarbetat med Laturi Corporation i projektet.

IFFL-programmet belönar Diakonissanstalten i Uleåborg för projektet LIITY! Liikettä työpäivään – energiaa elämään som utomordentligt bra har borrat sig in i arbetslivets utmaningar och inplantats i arbetsgemenskapen.

Trafikplaneringen i Lahtis stad har genom sin långsiktiga verksamhet omvandlat staden till en av de främsta cykelstäderna i Finland. Man har lyckats få privatbilismens relativa andel av färderna inom staden att minska tydligt medan cykling och gång har ökat i popularitet.

Lahtis är en tättbebyggd stad där en fjärdedel av alla resor företas gående, vilket är mer än genomsnittet i Finland. Cykling och gång har gjorts mera attraktiva bland annat genom att göra rutterna smidigare, utveckla färdkedjorna och skapa en trygg och trivsam trafikmiljö. Samtidigt har man främjat stadsbornas vardagsaktivitet och välbefinnande.

I staden har dessutom djärvt tagits i bruk nya lösningar som gör cykeltrafiken smidigare till exempel genom att höja cykelledernas kvalitetsnivå och förbättra cykelparkeringen. I cykeltunneln i anslutning till Resecentralen finns en cykelparkering med övervakning för över 200 cyklar och de första cykelställen i två våningar i det offentliga rummet finns likaså i Lahtis.

Betydande för förhållandena för cykling och gång är det konkreta arbetet som man gjort och att stadens ledning har förbundit sig att utveckla smarta trafikformer. I arbetet med Lahtis generalplan under åren 2017–2020 fästs särskild uppmärksamhet vid främjande av hållbara trafikformer genom att i samarbete med intressentgrupper och invånare utarbeta ett program för hållbar stadstrafik för staden. En central trafikpolitisk linjedragning som bygger på strategin är också att miljövänliga färdsätt, såsom cykling och gång, prioriteras i staden i synnerhet inom områden där trafiken lätt stockar sig.

IFFL-programmet belönar Lahtis stad för ett betydande och mångfacetterat trafikplaneringsarbete i syfte att främja cykling och gång, och för ökning av deras attraktionskraft i staden.

Programmet I form för livet (IFFL)

Målet med IFFL-programmet är att uppmuntra personer i arbetsför ålder till regelbunden vardagsmotion och att tillägna sig hälsosamma levnadsvanor. IFFL-programmet stödjer lokala hälsomotionsprojekt bland annat genom att bevilja dem ekonomiskt stöd.

IFFL-programmet har funnits sedan 1995 med finansiering från undervisnings- och kulturministeriet respektive social- och hälsovårdsministeriet. I programmet deltar även kommunikationsministeriet, miljöministeriet, arbets- och näringsministeriet samt Forststyrelsen. Ansvarig för genomförandet av programmet är Stiftelsen för främjande av motion och folkhälsa LIKES sr.

Mer information
IFFL-programmet, programchef Jyrki Komulainen, tfn 0500 542 193, [email protected]

www.kkiohjelma.fi

Kontaktpersoner för de belönade projekten

  • Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, utvecklare av hälsomotion Tino-Taneli Tanttu, tfn 040 900 0846, [email protected]
  • Omsorgssamkommunen Akseli, överläkare Susanna Laivoranta-Nyman, tfn 02 447 7701, [email protected]
  • Diakonissanstalten i Uleåborg, ODL Liikuntaklinikka, servicechef Kaisu Kaikkonen, tfn 050 312 5611, [email protected]
  • Lahtis stad, trafikingenjör Kristiina Kartimo, tfn 050 559 4100, [email protected]
Idrott Juha Rehula Sanni Grahn-Laasonen
Tillbaka till toppen