Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Terveysliikuntahankkeita ja liikunnan olosuhteiden edistäjä palkittiin

Opetus- ja kulttuuriministeriöSosiaali- ja terveysministeriö
22.3.2017 10.30 | Julkaistu suomeksi 22.3.2017 klo 11.47
Uutinen

Valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma palkitsi Naantalin kaupungin terveystoimen, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n ja perusturvakuntayhtymä Akselin LiPaKe - liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua -hankkeen sekä Oulun Diakonissalaitoksen LIITY! Liikettä työpäivään - energiaa elämään -hankkeen terveysliikunnan edistämiseksi tehdystä esimerkillisestä työstä vuonna 2016.

Lisäksi liikkumisen olosuhteiden edistäjänä palkittiin Lahden kaupungin liikennesuunnittelu kävelyn ja pyöräilyn merkittävästä ja monitahoisesta edistämisestä sekä niiden vetovoimaisuuden lisäämisestä kaupungissa.

Palkinnot luovuttivat opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen ja perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula KKI-Päivillä 22. maaliskuuta Finlandia-talossa Helsingissä.

Palkitsemisperusteet

Naantalin kaupungin terveystoimen, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n ja perusturvakuntayhtymä Akselin LiPaKe – liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua -hankkeen päämääränä on ollut rakentaa toimiva liikuntaneuvonnan malli osaksi terveydenhuollon palvelurakennetta neljässä Varsinais-Suomen kunnassa Naantalissa, Maskussa, Mynämäellä ja Nousiaisissa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat olleet terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat työikäiset kuntalaiset, joilla on kasvanut riski liikkumattomuudesta aiheutuviin pitkäaikaissairauksiin, kuten tyypin 2 diabetekseen. Hankkeessa on sitoutettu terveydenhuollon ja liikunnan ammattilaiset sekä kuntien johto liikuntaneuvontatoimintaan ja sen kehittämiseen.
 
Liikuntaneuvonnan tärkeimpänä tavoitteena on saada asiakas lisäämään liikunnan harrastamista ja sitä kautta vaikuttaa asiakkaan toimintakykyyn sekä terveyteen. Hankkeen aikana, noin kolmessa vuodessa, terveystoimen lääkäreiden tai hoitohenkilöstön kautta liikuntaneuvojalle on ohjautunut noin 550 asiakasta. Asiakkaat ovat olleet pääsääntöisesti hyvin vähän liikkuvia. Lähes puolella asiakkaista on todettu tyypin 2 diabetes tai vähintään heikentynyt sokerinsieto.

Hankkeen tulokset ovat olleet erittäin positiivisia ja vaikuttavia. Asiakkaiden liikunnan määrä, subjektiivinen toimintakykytuntemus ja terveysindikaattorit ovat liikuntaneuvontaprosessin aikana parantuneet. Terveydelle suotuisia muutoksia on tapahtunut pitkäaikaissokerin, painon, painoindeksin, vyötärönympäryksen sekä HDL-kolesterolin, kokonaiskolesterolin, LDL-kolesterolin ja triglyseridin osalta.

Liikkumattomuuden sekä ylipainon ehkäisy on nostettu hankkeen aikana maakunnallisessa sote-muutostyössä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen pääpainopisteeksi. Liikuntaneuvonta on rakentunut kiinteäksi osaksi perusterveydenhuoltoa useassa alueen kunnassa ja toimintamallin leviäminen on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on laajentaa alueellinen liikunnan palveluketju koskemaan koko Lounais-Suomea vuoteen 2020 mennessä.

KKI-ohjelman palkitsee Naantalin kaupungin terveystoimen, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n ja perusturvakuntayhtymä Akselin selkeästä ja toimivasta LiPaKe – liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua -hankkeesta, jossa toimijat ovat vahvasti sitoutuneita ja poikkihallinnollinen yhteistyö erityisen onnistunutta.

Oulun Diakonissalaitoksen LIITY! Liikettä työpäivään – energiaa elämään -hankkeessa on kehitetty itseohjautuva, yhteisöllinen ja jatkuva toimintatapa, jolla työyhteisöissä kannustetaan istumatyöntekijöitä liikunnallisempaan elämäntapaan.

Vuonna 2015 käynnistynyt hanke on kohdentunut Talenom Oyj:n työntekijöille. Talenom Oyj on oululaislähtöinen tilitoimisto, jolla on toimintaa 24 paikkakunnalla. Työntekijöitä on noin 550, joista noin 330 työskentelee Oulussa. Tavoitteena on ollut päivittäisen istumisen vähentäminen, energiatason lisääminen, arkiaktiivisuutta edistävien toimintamallien kehittäminen sekä henkilöstön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen.

Hankkeessa on kartoitettu Energiatestillä henkilöstön toimintakyvyn lähtötilanne, jonka perusteella on valittu sopivat keinot käyttöön. Kartoituksen yhteydessä käynnistettiin tiimien välinen kilpailu, jossa palkittiin Energiatestin osallistumisprosenttia eniten nostaneet ja energiatasoaan eniten parantaneet tiimit. Lisäksi Energiatestin tulosten perusteella on henkilöstölle toteutettu sekä liikunta- että ravintopainotteista henkilökohtaista elintapavalmennusta.

Hankkeessa on koulutettu henkilöstön sisältä työyksiköihin aktivaattoreita, jotka tukevat Ta-lenomin henkilöstöä arkiaktiivisuuden sekä liikunnallisen muutoksen edistämisessä. Hankkeessa laaditaan yhdessä Talenomin henkilöstöjohdon edustajien kanssa suunnitelma aktivaattoritoiminnan kytkemiseksi osaksi yrityksen hyvinvointijohtamista. Pysyvyyden varmistamiseksi aktivaattoritoiminta tullaan kytkemään osaksi yrityksen työsuojelutoimintaa.

Hankkeessa tuotetaan aktivaattoritoiminnan opas, aktivaattorikoulutuksen opas sekä muuta henkilöstölle kohdistettua aktivointimateriaalia. Hankkeessa on tehty yhteistyötä Laturi Corporationin kanssa.

KKI-ohjelma palkitsee Oulun Diakonissalaitoksen nykypäivän työelämän haasteisiin erinomaisella menestyksellä pureutuneesta ja työyhteisöön onnistuneesti juurrutetusta LIITY! Liikettä työpäivään – energiaa elämään -hankkeesta.

Lahden kaupungin liikennesuunnittelu on pitkäjänteisellä toiminnallaan polkenut kaupungin Suomen pyöräilykaupunkien kärkijoukkoon. Yksityisautoilun suhteellinen osuus kaupungin sisällä kuljetuista matkoista on saatu selkeään laskuun kävelyn ja pyöräilyn nostaessa suosiotaan.

Lahti on tiivis kaupunki, jossa neljännes kaikista matkoista tehdään kävellen, mikä on enemmän kuin keskimäärin muualla Suomessa. Kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuutta on parannettu muun muassa reittien sujuvuutta lisäämällä, matkaketjuja kehittämällä ja luomalla turvallista ja viihtyisää liikenneympäristöä. Samalla on edistetty arkiliikkumista ja kaupunkilaisten hyvinvointia.

Kaupungissa on myös rohkeasti otettu käyttöön uusia pyöräliikennettä sujuvoittavia ratkaisuja esimerkiksi väylien laatutasoa nostamalla ja pyöräpysäköintiä parantamalla. Matkakeskuksen pyörätunnelista löytyy kameravalvottu pyöräparkki yli 200 pyörälle ja Suomen ensimmäiset julkiseen tilaan sijoitetut kaksikerroksiset pyörätelineet löytyvät niin ikään Lahdesta.

Pyöräilyn ja kävelyn olosuhteiden kannalta merkittävää on kaupungin johdon sitoutuminen viisaan liikkumisen kehittämiseen ja omin hartiavoimin tehty työ. Lahden yleiskaavatyössä vuosina 2017–2020 kiinnitetään erityistä huomiota kestävän liikkumisen edistämiseen laatimalla kaupunkiin kestävän kaupunkiliikenteen ohjelma laajassa yhteistyössä sidosryhmien ja asukkaiden kanssa. Keskeinen strategiaan perustuva liikennepoliittinen linjaus onkin, että ympäristöystävälliset kulkumuodot, kuten kävely ja pyöräily, ovat kaupungissa ensisijalla erityisesti ruuhkautuvilla alueilla.

KKI-ohjelma palkitsee Lahden kaupungin liikennesuunnittelun merkittävästä ja monitahoisesta työstä kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä sekä niiden vetovoimaisuuden lisäämisestä kaupungissa.

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma

KKI-ohjelman tavoitteena on kannustaa työikäisiä säännöllisen arkiliikunnan ja terveellisten elämäntapojen pariin. KKI-ohjelma tukee paikallisia terveysliikuntahankkeita muun muassa myöntämällä taloudellista tukea.

KKI-ohjelma on toiminut vuodesta 1995 lähtien opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella. Ohjelmassa ovat mukana myös liikenne- ja viestintämi-nisteriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.

Lisätietoja
KKI-ohjelma, ohjelmajohtaja Jyrki Komulainen, puh. 0500 542 193, [email protected]

www.kkiohjelma.fi

Palkittujen yhteyshenkilöt

  • Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, terveysliikunnan kehittäjä Tino-Taneli Tanttu, puh. 040 900 0846, [email protected]
  • Perusturvakuntayhtymä Akseli, ylilääkäri Susanna Laivoranta-Nyman, puh. 02 447 7701, [email protected]
  • Oulun Diakonissalaitos, ODL Liikuntaklinikka, palvelujohtaja Kaisu Kaikkonen, puh. 050 312 5611, [email protected]
  • Lahden kaupunki, liikenneinsinööri Kristiina Kartimo, puh. 050 559 4100, [email protected]
Juha Rehula Liikunta Sanni Grahn-Laasonen
Tillbaka till toppen