Skip to content
Media

WHO:s rapport om Finlands hälsosäkerhet publicerad

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.6.2017 13.19
Nyhet

Världshälsoorganisationen WHO har publicerat en rapport med konkreta rekommendationer med förslag till åtgärder med hjälp av vilka man kan utveckla hälsosäkerheten i Finland.

I Finland baserar sig hälsosäkerhetsarbetet på en verksamhetsmodell för den totala säkerheten. Myndigheterna, näringslivet och organisationer förbereder sig tillsammans inför olika gränsöverskridande situationer som hotar hälsan.

Exempel på sådana hälsohot är mikrobläkemedelsresistens, influensapandemi eller andra epidemier som hotar att spridas globalt.

De finländska myndigheterna har inlett arbetet där åtgärderna i WHO:s rapport samordnas med olika redan befintliga strategier och planer, vilka förstärker den totala säkerheten i samhället.

Experter från olika länder samt Världshälsoorganisationen WHO och andra internationella organisationer utvärderade i slutet av mars Finlands förmåga att svara mot olika gränsöverskridande biologiska och kemiska hot, hot som sammanhänger med strålning och andra hot.

De preliminära resultaten av den exceptionellt omfattande utvärderingen publicerades i mars. Hittills har utvärderingar av hälsosäkerheten gjorts i över 40 länder.

•    Joint External Evaluation of IHR Core Capacities of the Republic of Finland
•    Finland har förberett sig väl inför hot mot hälsan – men det finns ännu saker att utveckla (Statrådets pressmeddelande 31.3.2017)

Ytterligare information: 

Anni Virolainen-Julkunen, medicinalråd, tfn 02951 63324
Outi Kuivasniemi, råd för internationella frågor, tfn 02951 63117

Back to top