Skip to content
Government and ministries Media

Strålsäkerhetscentralens internationella sakkunnigtjänster föreslås bli bolag

Social- och hälsovårdsministeriet
1.10.2015 15.00
Pressmeddelande 154/2015

Det föreslås att administreringen av Strålsäkerhetscentralens (STUK) internationella sakkunnigtjänster inom strål- och kärnsäkerhet förs över till ett nytt aktiebolag. Enligt förslaget ska social- och hälsovårdsministeriet ansvara för ägarstyrningen. Regeringen lämnade ett lagförslag som gäller detta till riksdagen den 1 oktober. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2016.

Bolagiseringen ger nya möjligheter att utveckla försäljningen av STUK:s internationella sakkunnigtjänster på ett företagsekonomiskt lönsamt sätt och enligt marknadsvillkor. Ett bolag har bättre förutsättningar än ett ämbetsverk att svara på konkurrensen inom branschen och att reagera på de behov som kunder från olika länder har. Även riskhanteringen förbättras när verksamheten fungerar på marknadsvillkor i stället för att vara en del av ett ämbetsverks verksamhet.

Det nya aktiebolagets verksamhet ska ordnas på ett sådant sätt att bolagets och STUK:s verksamhet och ekonomi är tydligt separata från och oberoende av varandra. För bolaget föreslås 1 miljon euro som kapitalfinansiering i inledningsskedet. Bolaget ska ledas av en verkställande direktör som inte står i tjänsteförhållande till Strålsäkerhetscentralen. Uppskattningsvis 10 personer ur STUK:s personal övergår i aktiebolagets tjänst.

På längre sikt är ett mål med bolagiseringen att exportera finländsk strål- och kärnsäkerhetskompetens till länder som inleder och utvecklar användningen av kärnenergi. Utöver STUK kan bolaget även dra nytta av andra aktörer i branschen. Därmed kan internationellt erkänt kunnande inom kärnsäkerhet som utvecklats i Finland kopplas till även mer omfattande projekt.

Strålsäkerhetscentralens internationella serviceverksamhet har en kundkrets bestående främst av myndigheter som ansvarar för strål- och kärnsäkerheten i olika länder och av andra aktörer i branschen. En betydande del av tjänsterna har utnyttjats i kärnsäkerhetssamarbetet med Ryssland i fråga om kärnkraftverken på Kolahalvön och i Leningrad oblast. Ett exempel på ett relativt nytt, stort projekt är det utvecklingsarbete inom strål- och kärnsäkerhet som inleddes tillsammans med Saudi-Arabien i fjol. Det har funnits större efterfrågan på tjänsterna än vad STUK har kunnat erbjuda.

Bolagiseringen tydliggör samtidigt Strålsäkerhetscentralens ställning som säkerhetsmyndighet.

Till STUK:s myndighetsuppgiftet kommer fortfarande att höra t.ex. att bedöma säkerheten vid kärnkraftverken på Kolahalvön och i Leningrad oblast.

Kostnaderna för STUK:s internationella serviceverksamhet täcks nu fullständigt av de avgifter som tas ut av kunderna, och verksamheten har varit företagsekonomiskt lönsam. År 2015 var omsättningen cirka 5 miljoner euro.

Ytterligare information

Medicinalråd Mikko Paunio, tfn 0295 163 312, [email protected]

Strålskydd

Strålsäkerhetscentralen (STUK)

Back to top