Skip to content
Government and ministries Media

Det förändrade arbetslivet återspeglas i arbetarskyddstillsynens mål

Social- och hälsovårdsministeriet
19.9.2019 13.33
Pressmeddelande

När det sker förändringar i arbetslivet, förändras också arbetarskyddstillsynen. Till exempel när gränsen mellan förvärvsarbete och företagsamhet blir mer diffus, förändras också förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Trots förändringarna i arbetslivet utgör arbetet med att förebygga olyckor, yrkessjukdomar och andra arbetsrelaterade hälsorisker fortfarande en stor del av arbetarskyddstillsynen.

Regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskydd sköter den regionala tillsynen och styrningen av arbetarskyddet. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer de gemensamma målen för verksamheten och utvecklingen inom ansvarsområdena för en fyraårsperiod i en så kallad ramplan. Planen 2020-2023 är nu färdig.

Strategin och regeringsprogrammet styr planeringen

Målen för arbetarskyddet 2020-2023 har i synnerhet påverkats av social- och hälsovårdsministeriets strategi samt policy för arbetsmiljö och välbefinnande i arbetet som preciserar strategin, regeringsprogrammet för Antti Rinnes regering samt av Arbetshälsoinstitutets analys av arbetslivets omvärld. 

Visionen för tillsynen över arbetarskyddet i ramplanen är att man  stärker ett säkert, friskt och rättvist arbete mångsidigt, reagerar på förändringar i omvärlden och utvecklar verksamheten djärvt.  

Bredare uppsättning metoder än tidigare

För att göra tillsynen mer effektiv, tar man i användning en allt bredare uppsättning metoder och utvecklar verksamheten på ett mer målmedvetet sätt. Nya metoder tas i användning på ett systematiskt sätt. 

De nuvarande metoderna tillämpas mer systematiskt än tidigare. Arbetsplatsinspektioner är dock också i fortsättningen arbetarskyddsmyndigheternas viktigaste verksamhetsform.

De andra tillgängliga arbetsmetoderna handlar bland annat om kommunikation i samarbete med andra myndigheter, stöd till företag när det gäller arbetarskyddsverksamheten samt effektiv delning av den information om arbetslivet som myndigheterna får in genom tillsynen.

Mer information

Arto Teronen, tillsynsdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn  0295 163 493, [email protected]
Riitta Sulameri, direktör, ansvarsområdet för arbetarskydd, regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, tfn 0295 018 168, [email protected]

Back to top