Skip to content
Media

Romernas levnadsförhållanden och ställning i Norden synliggörs

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2016 11.14
Nyhet

Det nordiska seminariet om politiken avseende romer samlar cirka 60 sakkunniga i romska frågor till Helsingfors torsdagen den 16 juni. Temat för seminariet är romernas delaktighet i beslutsfattande som gäller dem själva.

Seminariet har som mål att synliggöra romernas levnadsförhållanden och ställning i de nordiska länderna och utveckla samarbetet mellan myndigheter och den romska befolkningen. Vid seminariet utbyter man erfarenheter av diskriminering mot romer och effektiva politiska åtgärder avseende romer mellan de olika nordiska länderna.

Romerna är den största minoritetsgruppen i Europa. Det bor cirka 11 000 romer i Finland, 50 000 i Sverige och 500-700 i Norge. De romer som bor i de nordiska länderna är jämställda med övriga medborgare och de omfattas av samma samhällssystem som majoritetsbefolkningen.

Romerna har ofta sämre levnadsförhållanden än den övriga befolkningen. Levnadsförhållandena för den romska befolkningen ska förbättras inom ramen för det befintliga servicesystemet. För att kunna utveckla levnadsförhållandena ska man såväl identifiera som synliggöra romer i olika livssituationer såsom barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning. Långvarig erfarenhet visar att förbättringar i fråga om till exempel romernas utbildningsnivå har åstadkommits först när romerna själva har inkluderats för att utveckla och föra fram frågor.

Social- och hälsovårdsministeriet bereder som bäst det i ordningen andra politiska programmet avseende romer för åren 2018–2020. Beredningen görs i nära samarbete med den romska befolkningen.

Ställningen för rörliga EU-medborgare behandlas också vid seminariet avseende romer. Det finns ett stort behov av att utbyta erfarenheter i fråga om bästa praxis för både romer som tillfälligt kommer till de nordiska länderna och de som stannar permanent i länderna. I till exempel Finland har man ännu tämligen lite erfarenhet av den senare gruppen.

Det nordiska seminariet avseende romer är en del av Finlands ordförandeskapsår 2016 i Nordiska ministerrådet. Seminariet ordnas av social- och hälsovårdsministeriet tillsammans med delegationen för romska ärenden.

Delegationen för romska ärenden som finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet inrättades redan för 60 år sedan vid statsrådet. Delegationens uppgift är att främja den romska befolkningens möjligheter till samhälleliga deltagande, jämställdhet och förebygga diskriminering. Delegationen är även samarbets- och expertorgan för den romska befolkningen och myndigheterna.

Korrigerad 20 juni antalet romer i Norge.

Ytterligare information:
Sarita Friman-Korpela, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63349
Viveca Arrhenius, socialråd, tfn 02951 63286      

På SHM:s webbplats
Politiken avseende romer

Delegationen för romska ärenden
 

Back to top