Skip to content
Government and ministries Media

Kirsi Varhila: Finland förberedde sig för coronaviruset redan innan det var allmänt känt

Social- och hälsovårdsministeriet
5.3.2020 14.54 | Publicerad på svenska 5.3.2020 kl. 17.12
Kolumn

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för att Finland har beredskap för både överraskande situationer och situationer som utvecklas efter hand och som på ett eller annat sätt berör eller kan beröra social- och hälsovården.

Beredskapen hör till de områden där det pågår arbete hela tiden utan att det hörs något om det i offentligheten. 

Vi vidtog beredskapsåtgärder för coronaviruset genast när det började spridas i Kina vid årsskiftet. Den 30 januari 2020 deklarerade Världshälsoorganisationen WHO att det nya coronaviruset är ett internationellt hot mot människors hälsa. Då höjde vi genast vår beredskapsnivå. 

Beredskapen grundar sig på gällande lagstiftning

Institutet för hälsa och välfärds roll som expertinstans har varit mycket viktig, och institutet har koncentrerat sina resurser på att hantera situationen, skapa en lägesbild och vidta åtgärder utifrån den på alla nivåer. I sina egna lägesbilder förlitar sig alla förvaltningsområden på Institutet för hälsa och välfärd i egenskap av expert på sjukdomen. Arbetshälsoinstitutet har en viktig roll i att förse arbetsplatserna med anvisningar till exempel via företagshälsovården.

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar kommunerna, sjukvårdsdistrikten, Institutet för hälsa och välfärd, regionförvaltningsverken och social- och hälsovårdsministeriet att förebygga smittsamma sjukdomar och spridningen av dem bland befolkningen.

En statsrådsförordning som utfärdats med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar ändrades snabbt, så att den infektion som orsakas av det nya coronaviruset blev klassad som allmänfarlig smittsam sjukdom. Ändringen trädde i kraft den 14 februari 2020. Personer som till exempel försatts i karantän eller personer som är förhindrade att arbeta på grund av att deras barn hålls i karantän har tack vare ändringen rätt att få dagpenning vid smittsam sjukdom.

Hela Finland tas om hand under en eventuell epidemi

Vi har en beredskapsplan med tanke på pandemisk influensa. Planen gör att vi har god beredskap i alla möjliga olika situationer, även nu. 

Samtidigt som vi agerar enligt planen, uppdaterar vi pandemiplanen under våren utifrån de erfarenheter vi fått av coronaviruset. 

Ministeriet har sett till att även regionernas och kommunernas beredskapsplaner är uppdaterade. Kommunerna, samkommunerna, sjukvårdsdistrikten och regionförvaltningsverken har getts anvisningar. På det sättet säkerställer vi att kedjan fungerar på hela fältet.

I Finland har vi hittills lyckats begränsa spridningen av sjukdomen. Om situationen hos oss förändras, rättar vi oss efter den, och i alla situationer vårdar vi dem som har insjuknat. Om sjukdomen eventuellt får större spridning, ska vi också komma ihåg att de flesta får endast lindriga symtom och att inte alla i Finland insjuknar samtidigt utan att det sker i vågor precis som vid influensa.

Det finns tillräckligt med skyddsutrustning och läkemedel

I alla regioner finns det tillräckligt med skyddsutrustning som är avsedd i första hand för personal som vårdar infekterade patienter. Vid behov kan skyddsutrustning flyttas från beredskapslager till områden där det finns fler eventuella sjukdomsfall än i andra områden. 

I Finland föreskrivs det i lag om obligatorisk lagring av läkemedel, och enligt den utredning som Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet har gjort är läget i fråga om lagrade läkemedel för närvarande gott. Tillgången på läkemedel bevakas i realtid, eftersom den kan vara hotad i och med att produktionen i Kina och Indien minskar på grund av coronaviruset.

Finland begränsar sjukdomens framskridande med konstaterat verkningsfulla metoder

Varje land väljer sitt eget sätt att begränsa sjukdomen. Finland bekämpar spridningen av det nya coronaviruset med metoder som enligt internationella undersökningar har konstaterats vara verkningsfulla. Att åtgärderna är synliga garanterar inte att de är verkningsfulla. Till exempel värmekameror och mätning av kroppstemperatur vid in- och utresekontroller är enligt undersökningar inte effektiva sätt för att förhindra att sjukdomen sprids. Däremot tar de mycket av de resurser som behövs för att behandla de insjuknade.

Finland har för närvarande ingen epidemi, men vi har beredskap för en sådan. Vårt hälso- och sjukvårdssystem tål också den extra belastning som en eventuell epidemi medför.

Mitt i all uppståndelse är det värt att minnas att livet fortsätter trots coronaviruset. Var och en av oss ansvarar för att sköta sin egen handhygien på ett gott sätt. Vi ska också se till att vi stannar hemma om vi har symtom och tar kontakt med hälso- och sjukvården för fortsatta anvisningar.

Kirsi Varhila, kanslichef
Social- och hälsovårdsministeriet

Back to top