Skip to content
Government and ministries Media

Regeringen föreslår att det skyddade beloppet för arbetslöshetsförmåner höjs och att villkoren för rörlighetsunderstöd ändras temporärt

Social- och hälsovårdsministeriet
20.5.2020 13.32
Pressmeddelande 125/2020

Det föreslås att det skyddade beloppet vid jämkning av arbetslöshetsförmåner höjs temporärt. Dessutom föreslås det att den tid som går åt till arbetsresan, som är ett krav för beviljande av rörlighetsunderstöd vid heltidsarbete, förkortas temporärt.

I regeringens proposition föreslås att lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin ändras.

Avsikten är att förbättra den ekonomiska säkerheten för arbetslösa i deltidsarbete eller kortvarigt arbete i en situation där heltidsarbete inte nödvändigtvis ännu finns att tillgå.

Avsikten är också att stödja sysselsättningen i heltidsarbete och säsongsarbeten som är kritiska med tanke på jordbruket.

Det skyddade beloppet av utkomstskyddet för arbetslösa höjs

I propositionen föreslås en temporär höjning av det skyddade beloppet vid jämkning av arbetslöshetsförmåner.

Syftet med ändringen är att ekonomiskt stödja sysselsättning i deltidsarbete och kortvarigt arbete både när det gäller säsongsarbete vid gårdsbruksenheter och trädgårdslägenheter och när det gäller annat arbete. Höjningen av det skyddade beloppet ska gälla även jämkning i fråga om inkomster från företagsverksamhet. Ändringen ska också gälla de mottagare av utkomstskydd för arbetslösa som redan i nuläget omfattas av jämkning av arbetslöshetsförmåner.

Med skyddat belopp avses det penningbelopp som en arbetslös får tjäna utan att det inverkar på beloppet av arbetslöshetsförmånen.

I propositionen föreslås att det skyddade beloppet för arbetslöshetsförmåner höjs temporärt från nuvarande 300 euro till 500 euro i månaden (från 279 euro till 465 euro under en period om fyra kalenderveckor).

Den tid som går åt till arbetsresan, som är ett krav för beviljande av rörlighetsunderstöd, förkortas

Enligt förslaget ska rörlighetsunderstöd temporärt kunna betalas för heltidsarbete, om personens dagliga resa till arbetet när arbetet inleds överstiger två timmar i stället för nuvarande tre timmar. Rörlighetsunderstöd kan betalas också om personen flyttar från motsvarande avstånd på grund av arbete.

Ändringen stöder regional rörlighet vid sysselsättning i heltidsarbete. Ändringen gäller inte bara säsongsarbete vid gårdsbruksenheter och trädgårdslägenheter utan också annat heltidsarbete.

Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 31 oktober 2020.

Ytterligare information:

Marjaana Maisonlahti, regeringsråd, tfn 0295 163 288 (inte anträffbar fredagen den 22 maj)
Joni Rehunen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 435
Juho Orjala, minister Pekonens specialmedarbetare, tfn 0295 163 424

Mer information om jämkning av arbetslöshetsförmåner finns på webbplatserna för Folkpensionsanstalten och Arbetslöshetskassornas Samorganisation (TYJ).

Back to top