Hyppää sisältöön
Media

Ráđđehus evttoha bargguhisvuođadorvvu suodjeoasi bajideami ja johtindoarjaga eavttuid gaskaboddasaš nuppástuhttima

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.5.2020 13.32
Dieđáhus 125/2020

Bargguhisvuođaovddu heivehallama suodjeoasi evttohit gaskaboddasaččat bajiduvvot. Ollesáiggebargui máksojuvvon johtindoarjaga bargomátkegáibádusa evttohit oaniduvvot gaskaboddasaččat.

Evttohusas evttohit nuppástuhttot gaskaboddasaš spiehkastagain bargguhisvuođadorvoláhkii koronavirusepidemiija dihtii addojuvvon lága.

Ulbmilin lea buoridit bargguhis olbmuid ekonomalaš dorvvu oasseáigebarggus dahje oanehisáigge barggus dakkár dilis, go ollesáigge bargu ii vealttakeahttá leat vel fállojuvvon.

Ulbmilin lea maiddái doarjut barggolašvuođa ollesáiggebargui ja eanadoalu dáfus krihtalaš áigodatbargui.

Bajideapmi bargguhisvuođadorvvu suodjeoassái

Evttohusas evttohit gaskaboddasaččat bajidit bargguhisvuođaovddu heivehallama suodjeoasi. 

Nuppástusain dorjojuvvošii ekonomalaččat barggolašvuođa oasseáiggebargui ja oanehisáigge bargui ii dušše eana- ja šaddogárdedoaluid áigodatbarggus muhto maiddái eará barggus. Suodjeoasi bajideapmi guoskkašii maiddái fitnodatdoaimma dietnasa heiveheami. Nuppástus guoskkašii maiddái jo dál bargguhisvuođaovddu heiveheamis lean bargguhisvuođadorvvu ožžon olbmuid.

Bargguhisvuođadorvvu suodjeoasi ruhtasubmi, man bargguheapme sáhttá dinet almmá, ahte dat váikkuha bargguhisvuođaovddu sturrodahkii.

Evttohusas evttohit, ahte bargguhisvuođaovddu suodjeoassi bajiduvvošii gaskaboddasaččat dálá 300 euros 500 euroi mánus (279 euros 465 euroi njealji kaleandarvahku áigge).

Johtindoarjaga mátkeáiggi guoskevaš gáibádus oatnu

Johtindoarjaga sáhtašii gaskaboddasaččat máksit ollesáiggebargui, jus olbmo beaivválaš bargui laktásan mátkki guhkkodat barggu álggedettiin lea badjel guokte diimmu dálá golmma diimmu ektui. Johtindoarjaga sáhtašii máksit maiddái jus olmmoš fárre dávisteaddji gaskka ektui barggu dihtii.

Nuppástusain doarjut guvllolaš johtima ollesáiggebarggu barggu oažžumis. Nuppástus guoská eana- ja šaddogárdedoaluid áigodatbarggu lassin maiddái eará ollesáiggebarggu.

Láhka boađášii fápmui jođáneamos lági mielde ja livččii fámus 31.10.2020 rádjai.

Lassedieđut:

Hálddahusráđđi Marjaana Maisonlahti, t. 0295 163 288
Ministtar Pekonen sierraveahkki Juho Orjala, t. 0295 163 424

Lassediehtu bargguhisvuođa heiveheamis ÁEL siidduin

Haldâttâs iävtut pargottesvuotâhiäđu syejiuási aledem já jotteemiše iävtui koskâpuddâsii nubásmittem


Pargottesvuotâhiäđu heiviittâllâm syejiuásán iävtutteh aledem koskâpuddâsávt. Olesäigipaargon mäksimnáál jotteemiše pargomätki-iähtun iävtutteh uánidem koskâpuddâsávt. 

Iävtuttâsâst iävtutteh, ete laahâ, mii lii adelum koskâpuddâsijn spiekâstâsâin pargottesvuotâtorvolaahân koronavirusepidemia tiet, nubášmittoo. 

Ulmen lii pyerediđ pargottes ulmui ekonomâlii torvo uásiäigipargoost tâi uánihis ääigi pištee pargoost tiileest, mast olesäigipargo ij veltihánnáá lah vala faallâmnáál. 

Ulmen lii meid tuárjuđ peessâm olesäigipaargon já eennâmtuálu tááhust kriittâláid pajepargoid.

Aledem pargottesvuotâtorvo syejiuásán

Iävtuttâsâst iävtutteh, ete pargottesvuotâhiäđu heiviittâllâm syejiuási aleduvvoo koskâpuddâsávt. 

Nubástussáin tuárjuččii ekonomâlávt uásiäigipaargon já uánihis ääigi pištee paargon peessâm peic eennâm- já muorâkärdituálui pajepargoost te meid eres pargoost. Syejiuási aledem kuoskâččij meid irâttâstooimâ tiänás heiviittâlmân. Nubástus kuoskâččij meid jo tääl pargottesvuotâhiäđu heiviittâllâm pirrâduvâst orroo pargottesvuotâtorvo uážžoid. 

Pargottesvuotâtorvo syejiuási lii ruttâsumme, mon pargottes olmooš puáhtá tiänáđ tienuuvt, ete tot ij vaaigut pargottesvuotâhiäđu stuárudâhân.

Iävtuttâsâst iävtutteh, ete pargottesvuođâhiäđu syejiuási aleduuččii koskâpuddâsávt tááláá 300 eurost 500 euron mánuppaajeest (279 eurost 465 euron neelji kalenderoho ääigi). 

Jotteemiše mätkiááigán kyeskee iähtu uánnán

Jotteemiše puávtáččii koskâpuddâsávt mäksiđ olesäigipaargon, jis ulmuu piäiválâš paargon lohtâseijee mätki pargo älgidijn pištá paijeel kyehti tijme tááláá kulmâ tijme saajeest. Jotteemiše puávtáččii mäksiđ meid jis olmooš värree västideijee määđhi keejist pargo tiet. 

Nubástussáin tuárjuh kuávlulii jotteem ko piäsá olesäigipaargon. Nubástus kuáská peic eennâm- já muorâkärdituálui pajepaargon te meid eres olesäigipaargon. 

Laahâ šodâččij vuáimán nuuvt jotelávt ko máhđulâš já ličij vyeimist 31.10.2020 räi.

Lasetiäđuh:

Haldâttâsneuvos Marjaana Maisonlahti, p. 0295 163 288
Minister Pekosii sierânâsišedeijee Juho Orjala, p. 0295 163 424

Lasetiäđuh pargottesvuotâhiäđu heiviittâlmist Kela siijđoin

Halltõs eʹtǩǩad tuâjteʹmesvuõttouddõõzz suõjjpieʹǩǩ pââʹjdummuž da liik-keemvuõttveäʹǩǩvuõđ määinai kõskkäiggsa muttâz


Tuâjteʹmesvuõttouddõõzz šiõttʼtõõllmõõžž suõjjpieʹǩǩ eʹtǩǩeet kõskkäiggsânji pââʹjdemnalla. Obbäiʹǧǧtuõjju mäʹhssemvuâla liikkeemvuõttveäʹǩǩvuõđ tuâjjmäʹtǩǩoudldõõzz eʹtǩǩeet kõskkäiggsânji vuäʹneemnalla.

Eʹtǩǩõõzzâst eʹtǩǩeet muʹttemnalla kõskkäiggsain čoʹrstõõǥǥin tuâjteʹmesvuõttstaanläkka koronaviirusepi-demia diõtt uvddum lääʹjj. 

Jorddmõššan lij pueʹreed tuâjteeʹmi ekonomiilaž staan pieʹǩǩäiʹǧǧtuâjast leʹbe vuäʹniǩpeešttõs tuâjjvueʹjjest, koʹst obbäiʹǧǧtuâj jiâ vieʹltǩani leäkku võl vuäǯǯamnalla. 

Jorddmõššan lij še tuärjjeed tuâjjtâttmõõžž obbäiʹǧǧtuõjju da mäddtääl beäʹlnn tarbbsõs pââʹjjtuâjaid.

Pââʹjdummuš tuâiteʹmesvuõttstaan suõjjpeâkka

Eʹtǩǩõõzzâst  eʹtǩǩeet kõskkäiggsânji pââʹjdemnalla tuâjteʹmesvuõttouddõõzz šiõttʼtõõllmõõžž suõjjpieʹǩǩ. 

Muttsin tuärjjeʹčeš täälpeäʹlnn tuâjjtâttmõõžž pieʹǩǩäiʹǧǧtuõjju da vuäʹniǩpeešttõs tuõjju grååʹm ǥu mädd- da muõrrkaardâspaaiʹǩi pââʹjjtuâjast še jeeʹres tuâjast. Suõjjpieʹǩǩ pââʹjdummuš kuõskči še põõrǥâstuejjummuž tiânnâz šiõttʼtõõllmõõžž. Muuttâs kuõskči še juʹn ååʹn tuâjteʹmesvuõttouddõõzz šiõttʼtõõllmõõžž kruuggâst åårrai tuâjteʹmesvuõđstaan vuäǯǯjid.

Tuâjteʹmesvuõđstaan suõjjpieʹǩǩ lij teäʹǧǧsuum, koon tuejteʹm vuäitt teäʹnʼjed nuʹt što tõt ij vaaikât tuâjteʹmesvuõttouddõõzz šorradvuõʹtte.

Eʹtǩǩõõzzâst eʹtǩǩeet, što tuâjteʹmesvuõttouddõõzz suõjjpieʹǩǩ pââʹjdeʹčeš kõskkäiggsânji ânnʼjõõžžâst 300 eeuʹrest 500 euʹrre määnpââʹjest (279 eeuʹrest 465 euʹrre neellj kalenterneäʹttel poodd). 

Liikkeemvuõttveäʹǩǩvuõđ mäʹtǩǩääiʹj kuõskki oudldõs vuännʼnan

Liikkeemvuõttveäʹǩǩvuõđ vuäitčeš kõskkäiggsânji mäʹhssed obbäiʹǧǧtuõjju, jõs oummu juõʹǩǩpeivvsa tuõjju kuõskki määʹtǩ peešttõs tuâj ääʹljeen pââʹjat kueʹhtt čiâss ânnʼjõõžž koolm čiâss sâjja. Liik-keemvuõttveäʹǩǩvuõđ vuäitčeš mäʹhssed še jõs ooumaž serdd vaʹstteei kõõskâst tuâj diõtt. 

Muttsin tuärjjeed vooudlaž liikkeemvuõđ obbäiʹǧǧtuõjju sâjjdõõđeen. Muuttâs kuâskk grååʹm ǥu mädd- da muõrrkaardâspaaiʹǩin tuejjeem pââʹjjtuâj še jeeʹres obbäiʹǧǧtuâj. 

Lääʹǩǩ puäđči viõʹǩǩe vueiʹtlva sõrgg da leʹčči viõǥǥâst 31.10.2020 räjja.

Lââʹssteâđ:

Halltõsduumšeǩ Marjaana Maisonlahti, teʹl. 0295 163 288
Minister Pekonen spesiaalveäʹǩǩteei Juho Orjala, teʹl. 0295 163 424

Lââʹssteâđ tuâjteʹmesvuõttouddõõzz šiõttʼtõõllmõõžžâst Kela seeidain. 

Back to top