Skip to content
Government and ministries Media

Det nya skyddshemmet i Esbo är ett exempel på förebyggande av våld mot kvinnor

Arbets- och näringsministerietFinansministerietInrikesministerietJustitieministerietSocial- och hälsovårdsministerietUndervisnings- och kulturministerietUtrikesministeriet
3.4.2018 13.30
Pressmeddelande 44/2018

I Träskända i Esbo har ett nytt skyddshem, Turvakoti Pellas, öppnats. Detta är ett praktiskt exempel på åtgärder för att förebygga våld mot kvinnor och våld i hemmet och hjälpa offren. Att öka den regionala tillgången på skyddshem är ett av målen i handlingsplanen för bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. Handlingsplanen har utarbetats av den sektorsövergripande kommissionen för bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. Kommissionen finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet.

Handlingsplanen innehåller totalt 46 åtgärder inom olika förvaltningsområden. Åtgärderna koncentrerar sig på förebyggande av våld. Planen innehåller också många skyldigheter att skydda och hjälpa personer som utsätts för våld samt att se till att förövare av våldshandlingar ställs till straffrättsligt ansvar för sina handlingar.

Utöver skyddshem kommer så kallade Seri-stödcenter för personer som utsatts för sexuellt våld att inrättas i Åbo och Tammerfors samt senare i Uleåborg och Kuopio. Det finns för närvarande ett stödcenter i Helsingfors. Våldet mot kvinnor och våldet i hemmet kan även förhindras genom att öka och förbättra datainsamling, utbildning och kommunikation. Den yrkesutbildade personalen får utbildning för att de bättre ska känna till den anmälningsplikt som gäller till exempel vid könsstympning av kvinnor och flickor eller yrkesutbildade personers rätt att trots sekretessbestämmelserna på eget initiativ informera polisen om omständigheter där risk för våld föreligger för att förhindra familjemord. Genom utbildning förbättras också polisens, åklagarnas och domarnas förmåga att bemöta offer sensitivt och deras kunskap om trauma. Asylsökande och invandrare som omfattas av integrationstjänsterna ska få mer upplysning om jämlikhet och jämställdhet.

En undersökning som publicerades 2014 ger vid handen att 30 procent av alla finländska kvinnor i åldern 18–74 år har blivit utsatta för fysiskt eller sexuellt våld av sin nuvarande eller en tidigare partner.

Istanbulkonventionen omfattar alla former av våld

Handlingsplanen har samband med Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (den s.k. Istanbulkonventionen). Konventionen trädde i kraft i Finland den 1 augusti 2015. Istanbulkonventionen omfattar alla former av våld mot kvinnor. I konventionen uppmanas parterna att tillämpa konventionen på alla personer som utsätts för våld i hemmet med särskild fokus på kvinnor och flickor som utsätts för könsrelaterat våld. I Finland tillämpas konventionen också på män och pojkar som utsätts för våld i hemmet.

Tills vidare har inga särskilda anslag i Finland anvisats för genomförandet av Istanbulkonventionen. Finansieringen av åtgärderna fastställs varje år i samband med ministeriernas egen anslagsplanering. För en del av åtgärderna har finansieringsbehovet redan bedömts.

I handlingsplanen beaktas den kommande vård- och landskapsreformen, som på ett väsentligt sätt har en koppling till de tjänster som fastställs i Istanbulkonventionen.

Ytterligare information:

Laura Terho, jurist, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63550, [email protected]
Minna Piispa, konsultativ tjänsteman, justitieministeriet, tfn 02951 50223, [email protected]
Heidi Kankainen, polisinspektör, inrikesministeriet, tfn 0295 488335, [email protected]

Back to top