Skip to content
Media

Uusi laki mahdollistaa sosiaali- ja terveystietojen tehokkaan ja tietoturvallisen käytön

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 25.4.2019 12.00
Tiedote 60

Valtioneuvosto esittää uutta lakia sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (toisiolaki). Lain tavoite on tehdä tietojen käyttö sujuvaksi ja entistä tietoturvallisemmaksi.

Suomessa on poikkeuksellisen kattavat ja laadukkaat sosiaali- ja terveysalan tietovarannot. Uudistettu lainsäädäntö mahdollistaa niiden paremman hyödyntämisen yksilöiden tietosuojaa kunnioittaen.

Toisiolain myötä sosiaali- ja terveysalan tietoja voi käyttää tutkimuksen ja tilastoinnin lisäksi myös alan kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa, opetuksessa, tietojohtamisessa, alan valvonnassa, ohjauksessa ja viranomaisen suunnittelutehtävissä. 

Laki luo entistä paremmat edellytykset tutkimus- ja innovaatiotoiminnalle, joka liittyy kansalaisten terveyteen ja hyvinvointiin, sairauksien ehkäisyyn ja uusien hoitomenetelmien kehittämiseen.

”Suomi on edelläkävijämaa laajan rekisteritiedon keräämisessä ja nyt myös tietojen toisiokäytössä”, erityisasiantuntija Jukka Lähesmaa toteaa.

Rekisteritietojen yhdistely sujuvoituu ja tietopohja laajenee

Lain toimeenpanoa varten perustetaan tietolupaviranomainen, joka varmistaa tietojen eettisesti kestävän käytön. Perustettava uusi viranomainen myöntää keskitetysti sosiaali- ja terveystietojen tietoluvat, silloin kun tietoja tarvitaan useilta eri rekisterinpitäjiltä. Lupakäsittelyä varten rakennetaan keskitetty tietolupajärjestelmä sekä tietoturvalliset käyttöympäristöt, joissa tietoja käsitellään.

”Tutkimukseen tarvittavien tietojen saanti nopeutuu, kun lupamenettely sujuvoituu ja tutkijat saavat käyttöönsä valmiiksi yhdisteltyjä tietoja”, Lähesmaa kuvailee.

Toisiolain myötä on olemassa selkeä lakiperuste rekisteritietojen käytölle myös innovaatio- ja kehittämistoiminnassa. Yritysten on mahdollista saada näitä tarkoituksia varten valmiiksi yhdisteltyä, aggregoitua tilastotietoa entistä kattavammin ja nopeammin.

Perustettava lupaviranomainen toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteydessä, mutta eriytettynä THL:n muusta toiminnasta.

Tiedolla johtamisen lakipohja selkeytyy

Tiedolla johtaminen on yksi toissijaisen käytön tiedonkäyttöperuste. Palvelunantajat voivat jatkossa käyttää rekisteritietoja palvelujen toimivuuden ja vaikuttavuuden seurantaan ja kehittämiseen. Tämä mahdollistaa palvelujärjestelmän ja toimivampien palvelukokonaisuuksien kehittämisen esimerkiksi paljon palveluita käyttäville.

Valtioneuvoston yleisistunto esitti sosiaali- ja terveystietojen toissijaista käyttöä koskevan lain vahvistamista 25. maaliskuuta 2019. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina 26.4.2019. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.5.2019. Osaa säännöksistä sovelletaan kuitenkin vasta siirtymäajan jälkeen. Tietolupaviranomaisen lupakäsittely käynnistyy vaiheittain ensi vuoden alkupuolella.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Jukka Lähesmaa, STM, p. 029 516 139, [email protected]

neuvotteleva virkamies Joni Komulainen, STM, p. 029 516 3453, [email protected]

strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, STM, p. 0295 163 382, [email protected]
 

Asiakastietojen ensisijaisella käytöllä tarkoitetaan tilannetta, jonka vuoksi tiedot on alun perin tallennettu asiakas- tai potilasrekisteriin. Kyseessä voi olla esimerkiksi potilaan tutkiminen, kuntoutus, sosiaalihuollon palvelu tai Kelan etuuskäsittely.

Asiakastietojen toissijaisella käytöllä tarkoitetaan samojen tietojen käyttöä muissa kuin ensisijaisissa käyttötarkoituksissa. Lain mukaiset toissijaiset käyttötarkoitukset ovat tieteellinen tutkimus, tilastointi, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, opetus, tietojohtaminen, viranomaisohjaus ja -valvonta sekä viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtävät.

Back to top