Skip to content
Media

Den temporära paragrafen om begränsningar som gäller förplägnadsrörelser i lagen om smittsamma sjukdomar fortsätter att gälla 28.2.2021

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2020 14.39
Pressmeddelande 223/2020

Regeringen överlämnade den 1 oktober en proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar. Genom ändringen har giltighetstiden för bestämmelserna om begränsningar av förplägnadsverksamhet förlängts. Den sista giltighetsdagen för den tidigare lagen är 31 oktober 2020.

Begränsningarna i fråga om förplägnadsverksamhet fogades i maj till 58 a § som temporärt fogats till lagen om smittsamma sjukdomar. Nu förlängs lagens och den temporära paragrafens giltighetstid utan att innehållet ändras 1.11.2020–28.2.2021. 
 
Genom lagen ska det fortfarande föreskrivas om nödvändiga begränsningar i fråga om förplägnadsverksamhet under coronavirusepidemin. Bakgrunden till detta är regeringens hybridstrategi, vars syfte är att effektivt begränsa epidemin så att den inkräktar så lite som möjligt på människor, företag, samhälle och tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna.

Giltighetstiden för de temporära bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar måste förlängas för att de allmänna skyldigheterna i fråga om förplägnadsrörelser ska förbli i kraft efter utgången av oktober och för att statsrådet ska kunna utfärda närmare bestämmelser om begränsningarna genom förordningar. Den senaste av dessa förordningar utfärdades den 30 september 2020.

Mer information:

Ismo Tuominen, regeringsråd, [email protected]

Back to top