Skip to content
Government and ministries Media

Hur inverkar digitaliseringen på människors vardag?

Social- och hälsovårdsministeriet 5.10.2016 13.43 | Publicerad på svenska 11.10.2016 kl. 12.22
Nyhet

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde har man sedan våren 2016 jobbat med att utarbeta digitaliseringsriktlinjer. Jukka Lähesmaa, som är specialsakkunnig vid social- och hälsovårdsministeriet, berättar i en videointervju vad man eftersträvar med digitaliseringsriktlinjerna, hur digitaliseringen inverkar på människors vardag och om det finns några negativa sidor med digitaliseringen.

Länk till videointervjun: https://youtu.be/sSZddjzIpSQ

Textversion av intervjun

Vad eftersträvas med digitaliseringsriktlinjerna?

”Målet med digitaliseringsriktlinjerna är att göra den komplexa digitaliseringsutvecklingen lättare att förstå och närma sig. Ett mål är också att göra den lättare att leda, så att vi uppnår gemensamma syften och mål inom området. Vi har ju redan goda riktlinjer i fråga om social- och hälsotjänsterna i strategin Utnyttja social- och hälsovårdsinformationen. Digitaliseringsriktlinjerna vidgar perspektivet till de övriga av förvaltningsområdets delområden, såsom ett hälsosamt arbete, en hälsosam livsmiljö samt främjande av hälsa och välfärd.

Dessutom ser vi på digitaliseringens betydelse med tanke på vårt förvaltningsområdes egen verksamhet och forskningsverksamhet. Vi funderar också på hur digitaliseringen i framtiden kommer att förändra tillstånds- och tillsynsverksamheten.”

Hur inverkar digitaliseringen på människors vardag?

”Detta är ett mycket vittomfattande fenomen och berör därmed alla människor. Detta berör olika människogrupper, medborgare, myndigheter och de som jobbar inom företag och organisationer. Om vi tar ett exempel ur medborgarens synvinkel, så är det väsentliga naturligtvis hur medborgarens tjänster förbättras och hur han eller hon bättre kan interagera med myndigheter eller personal inom social- och hälsotjänsterna.

Ett exempel är att det i framtiden kommer att vara lättare för oss alla att själva producera information som gäller vårt eget välbefinnande. Det vill säga att i någon digital dagbok föra in uppgifter om kost, sömn eller levnadsvanor eller från bärbara manicker, mobiltelefon, smarttelefon eller smartklocka få data om hur vi har rört oss och hur aktiva vi har varit. Väsentligt är förstås också hur sådan här information kan sammanställas så att man kan använda den själv eller i samarbete med yrkesmänniskorna inom servicesystemet.”

Finns det några negativa sidor med digitaliseringen?

”Allmänt taget är digitaliseringen någonting positivt och något som öppnar upp möjligheter, men visst finns det också sådant som ger orsak till oro, precis som när det gäller alla stora fenomen. Ett stort orosmoment är digital marginalisering. Naturligtvis har social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde som särskild uppgift att se till att man känner till fenomenet och att det finns metoder för att ingripa och motarbeta digital marginalisering.”

Ytterligare information

Publikationen Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena - Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan digitalisaatiolinjaukset 2025 (på finska): https://verkkojulkaisut.valtioneuvosto.fi/stm/zine/2/cover

Video: Kimmo Vainikainen