Skip to content
Media

Vad förändras i trafikförsäkringslagen?

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.11.2015 14.55
Nyhet

Trafikförsäkringslagen reformeras. Den nya lagens ännu klarare regler förbättrar försäkringstagarnas och de skadelidandes ställning och rättigheter. Direktör för försäkringsmarknadsenheten Hannu Ijäs vid social- och hälsovårdsministeriet berättar mer om ämnet i en videointervju.

Länk till videointervjun:

Textversion av intervjun

Vad förändras i trafikförsäkringslagen?

"Det är framför allt fråga om ett klargörande och en modernisering av lagstiftningen. Trafikförsäkringslagen är från år 1960 och den behöver moderniseras en del för att svara mot nutiden. Bestämmelserna som gäller försäkringsskydd och fordon som ska försäkras förblir oförändrade. Några större ändringar av ersättningen blir det inte heller. Den enda förändringen är att på grund av den förhöjda skaderisken finns för den som deltar i en motorfordonstävling och orsakar sig själv skada, dvs.  förarplatsskyddet finns inte längre för föraren av fordonet. Dessa skador ersätts sedan enligt frivilliga försäkringar."

Lagen sammanhänger med avvecklingen av normer. Hur syns detta i praktiken?

"Vi har mycket noggrant synat igenom alla bestämmelser – ifall de är behövliga. I viss mån minskar antalet bestämmelser: överlappningar med andra lagar avlägsnas eller lagstiftning som i övrigt inte är nödvändigt."

Förändras någonting vid ersättningsförfarandet?

"Lagstiftningen som gäller ersättningsförfarande preciseras i flera avseenden. Som ett exempel kan man därifrån ta det att framför allt fogas till lagen en bestämmelse enligt vilken försäkringsbolagen bättre måste motivera ett beslut om personskada. Även bestämmelsen om ifall vissa tidsgränser sätts ut för skadebehandlingen, förkortas, dvs. man strävar efter att genom detta påskynda försäkringsbolagens ersättningsförfarande."

Hur syns det för den vanliga trafikanten att lagen i flera avseenden baserar sig på EU:s trafikförsäkringsdirektiv?

"Syftet med trafikförsäkringsdirektivet är att säkerställa att försäkringstagaren med stöd av en försäkring denne tecknat i hemlandet lugnt kan resa inom EU-området – dvs. försäkringen gäller inom hela EU-området. Det syns ur den skadelidandes synvinkel: oavsett i vilket EU-land det fordon som orsakat skada är försäkrat eller oavsett var den som lidit skada har sin boningsort eller det försäkringsbolag som har beviljat försäkringen, finns alltid ett försäkringsskydd."

Förändras bonussystemet för trafikförsäkringspremier?

"Ja, bonussystemet håller i viss utsträckning på att förändras. Numera är det ganska ingående reglerat men i fortsättningen kommer endast en allmän princip att gälla bonussystemet. Skadehistorian ska på ett eller annat sätt beaktas så att skador vid körning höjer och skadefrihet sänker försäkringspremierna. Men en sådan här noggrannare reglering, som har gjort skadeförsäkringsbolagens praxis enhetligare, den slopas nu. Nu hoppas vi att man genom denna mer flexibla lagstiftning – där alltså respektive försäkringsbolag i sista hand fattar beslutet självständigt – kan främja konkurrensen mellan försäkringsbolagen, och på lång sikt påverkar detta även priserna på försäkringar."


Intervju: Kimmo Vainikainen
Video: Katariina Vesikko, Kimmo Vainikainen

Back to top