Skip to content
Government and ministries Media

EU:s hälsoministrar inleder regelbundna videomöten för att förbättra informationsut-bytet i coronavirussituationen

Social- och hälsovårdsministeriet
12.3.2020 18.25 | Publicerad på svenska 13.3.2020 kl. 15.22
Pressmeddelande 49/2020

EU:s hälsoministrar hade en extrainsatt videokonferens den 12 mars för att få en aktuell översikt över den snabbt föränderliga coronavirussituationen samt ländernas åtgärder för att förhindra att sjukdomen sprids. Finland representerades vid rådsmötet av familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

Medlemsländerna kom överens om att ytterligare förbättra informationsutbytet, bland an-nat med hjälp av regelbundna videokonferenser. Medlemsländerna visade också solidari-tet med Italien på grund av den svåra situationen i landet.

De mest verkningsfulla åtgärderna för varje medlemsstat beror på sjukdomsläget

”Vid bekämpningen av sjukdomen stöder Finland rekommendationerna från Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC). Det är dock viktigt att varje medlemsstat kan skräddarsy de mest verkningsfulla åtgärderna för att bekämpa epidemin utgående från sjukdomsläget i landet samt sina egna nationella strukturer och förhållan-den", sade minister Kiuru.

Minister Kiuru berättade i sitt anförande om Finlands åtgärder för att förhindra spridning-en av det nya coronaviruset. Finland har hittills lyckats begränsa spridningen av coro-naviruset, och smittkedjorna har tills vidare kunnat identifieras. Finland har förberett sig på att situationen kan förändras snabbt. I en sådan situation övergår man från att be-gränsa sjukdomen till att i första hand vårda de insjuknade. 

”Vårt hälsosystem har beredskap och är redo att ta emot ett ökande antal patienter som insjuknat i coronaviruset, även patienter som lider av allvarliga symtom på denna sjukdom och som behöver intensivvård”, sade Kiuru.

Enligt minister Kiuru ser man i Finland särskilt till att skydda hälso- och sjukvårdspersonal som deltar i vården av smittade människor. Samtidigt sörjer man för patientsäkerheten.

”Finlands regering har den 12 mars rekommenderat att alla allmänna tillställningar för över 500 personer ska ställas in till utgången av maj”, berättade Kiuru.

”Jag vill betona att samhället måste bekämpa coronaviruset med ett heltäckande och tvär-administrativt grepp och inom alla förvaltningsområden. Denna epidemi har allvarliga, globala konsekvenser för ekonomin och samhället. För att minimera dessa satsar hela Finlands regering på bekämpningsarbetet", sade Kiuru.

”Att ge tillförlitlig information i rätt tid och svara på människors informationsbehov är mycket viktigt för att människor genom sitt eget agerande ska kunna undvika onödig ex-ponering för sjukdomen. Detta behövs också för att skydda särskilt äldre eller andra män-niskor som hör till riskgruppen. Samtidigt stärker vi samhällets resiliens. Vi måste bemöta människors oro, men undvika panik”, underströk Kiuru.

Finlands regering finansierar utvecklingen av ett coronavirusvaccin med fem miljoner euro.

Hälso- och sjukvårdsrådet har tidigare sammanträtt till en videokonferens och två extra hälsoministermöten på grund av coronavirussituationen. Vid sitt möte den 13 februari an-tog medlemsländerna rådets slutsatser om EU:s beredskapsåtgärder och samordning av åtgärderna på grund av det nya coronaviruset.

Vid mötet deltog förutom representanter för EU-kommissionen också representanter för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och represen-tanter för flera generaldirektorat inom EU-kommissionen.

Ytterligare information:

Veli-Mikko Niemi, överdirektör, tfn 0295 163 425, 046 921 0285

Krista Kiuru
Back to top