Skip to content
Media

Uppdaterad färdplan: Genom nya innovationer inom hälsobranschen eftersträvas välfärd och konkurrenskraft

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 1.12.2020 8.20 | Publicerad på svenska 3.12.2020 kl. 14.11
Pressmeddelande

Forsknings- och innovationsverksamheten inom hälsobranschen utvecklas målinriktat åren 2020–2023. Människors hälsa och välfärd förbättras genom forskning och teknisk utveckling. Dessutom främjas Finlands ställning som föregångare inom internationell forsknings- och innovationsverksamhet, investeringar och ny affärsverksamhet inom hälsobranschen.

På detta sätt dras riktlinjerna upp i den uppdaterade färdplanen för tillväxtstrategin för forskning och innovation inom hälsobranschen. Arbets- och näringsministeriet publicerade den uppdaterade färdplanen 1.12.2020. Strategin genomförs redan under den tredje regeringens mandatperiod.

– Färdplanen blir färdig under en exceptionell tid då coronapandemin har ökat hälsobranschens betydelse. Finland har möjlighet att vara ett ledande land i forskning, utveckling och innovation inom hälsobranschen. Vi har satsat mycket på forskning inom branschen och vi vill fortsätta denna linje, säger näringsminister Mika Lintilä.

I färdplanen utvecklas verksamhetsmiljön, kompetensen och samarbetet

I färdplanen har man identifierat tre sammanhängande åtgärdsområden som hänför sig till verksamhetsmiljön, kompetens samt partnerskap och samarbete. Områdena innehåller åtgärder för att utveckla forsknings- och innovationsverksamheten inom hälsobranschen. Åtgärderna följs upp och uppdateras regelbundet.

Exempel på åtgärder är att utveckla finansieringen och regleringen av hälsobranschen, att satsa på kontinuerligt lärande och kompetens samt att skapa nya partnerskapsmodeller mellan den offentliga och den privata sektorn. Dessutom främjas inrättandet av nationella kompetenscenter och lagstiftningsprojekt. Också digitaliseringen och nyttjandet av data har en viktig roll.

– Den rådande pandemin visar vilken kraft en ansvarsfull användning av data, sammanslagning av data samt samarbete mellan offentliga och privata forskningsaktörer har. En förutsättning för allt är det förtroende som skapas av integritetsskyddet och informationssäkerheten, konstaterar vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko.

– Vi anser det vara viktigt att också sociala aspekter och välfärdsteknikens betydelse i allt högre grad ingår i den nya färdplanen när omvärlden förändras, säger familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

Coronapandemin skapar nya tillväxtmöjligheter för hälsobranschen

I färdplanen har man bedömt hur coronapandemin påverkar verksamhetsmiljön och affärsmöjligheterna inom hälsobranschen. För att kunna återhämta sig från coronapandemin krävs bland annat nya innovationer och kunskap. Också nya digitala verksamhetssätt och färdigheter, till exempel i fråga om tillgång till tjänster och mätning av hälsan, har tagit ett stort steg framåt under coronapandemin.

Företagen har snabbt skapat nya lösningar på de utmaningar som situationen medför inom såväl hälsovården, förebyggandet som andra välfärdstjänster. En del av tjänsterna kommer att användas normalt efter coronapandemin, vilket skapar en betydande internationell efterfrågan runtom i världen.

Den uppdaterade färdplanen har utarbetats tvärsektoriellt och tillsammans med intressentgrupperna. Tillväxtstrategin för forskning och innovation inom hälsobranschen publicerades 2014.

Ytterligare information

Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7213
Anni Kaukoranta, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7072

Annika Saarikko Krista Kiuru Mika Lintilä
Back to top