FI SV EN

Social- och hälsovårdsministeriet 100 år

Ungefär en månad innan Finlands självständighet skiljdes föredragningen av socialärenden i senaten från handels- och industriutskottet till socialutskottet. Dess verksamhetsområde omfattade bland annat fattigvård, socialförsäkring och nykterhetsfrämjande.

Förordningen om förändringen gavs den 8 november 1917. Den nuvarande socialförvaltningen hade uppstått.

Genom tämligen många omvägar blev socialutskottet nuvarande social- och hälsovårdsministeriet. Åren tynger dock inte hundraåringen. Tvärtom: utgående från dem har vi goda färdigheter att bereda oss på de förändringar som vi möter i framtiden.

Social- och hälsovårdsministeriet vid din sida

Till följd av en långsiktig social- och hälsopolitik har vi numera fler hälsosamma levnadsår än någonsin tidigare.

Förändringen i befolkningens åldersstruktur och ett ökat tryck på de offentliga finanserna påverkar även social- och hälsopolitiken. Även om strukturerna reformeras, demoleras de inte.

Kärnan i vårt arbete bevaras: Den är ett hållbart Finland som stöder välfärd och hälsa, ökar delaktigheten och ger det skydd och de tjänster som behövs.

Titta på videon om SHM:s prestationer under Finlands självständighet

Social- och hälsovårdsministeriet 100 år - 100 år av social- och hälsopolitik 1917-2017. Informationen på bilden finns i texten efter bilden.

100 år av social- och hälsopolitik

1910-talet

Från fattigvård till statlig verksamhet

 • Fattigvård
 • Nykterhetsarbete
 • Avskaffandet av misären
 • Skydd av arbetstagarna
 • Sinnesjukvård
 • 1917 Självständig socialexpedition inrättas för framläggande av socialärenden.
 • 1918 Socialstyrelsen inrättas som centralt ämbetsverk.
 • 1918 Socialexpeditionen omvandlas till socialministeriet.
 • 1918 Åtta timmars arbetsdag
 • 1919 Förbudslag

1920-talet

För fattiga och arbetare

 • Barnskydd
 • Arbetarfrågan
 • Kommunalhem
 • Medicinalstyrelsen
 • Dårvård
 • 1922 Socialstyrelsen koncentreras till socialministeriet.
 • 1922 Förbudslagen skärps
 • 1922 Fattigvårdslag

1930-talet

Socialförsäkringssystemet skapar trygghet

 • Folkpension
 • Arbetsanstalter
 • Depression
 • Luffare
 • Socialarbete
 • Tiggare
 • 1936 Barnskyddslag
 • 1936 Alkoholistlag
 • 1936 Lag om lösdrivare

1940-talet

Från krigstid till återuppbyggnad

 • Rådgivningsbyråer
 • Krigsskadestånd
 • Invalidvård
 • Barnbidrag
 • Moderskapsförpackningar
 • Tuberkuloslag
 • Vård av krigsinvalider
 • Stora åldersklasser
 • 1948 Lag om skada, ådragen i militärtjänst
 • 1948 Barnbidrag införs
 • 1948 Tuberkuloslag
 • 1949 Lag om moderskapsunderstöd

1950-talet

Uppbyggnad av välfärdsstaten inleds

 • Kommunal socialvård
 • Sjukhusväsende
 • Sinnessjuklag
 • Nykterhetsskrivtävlingar
 • Kommunläkare
 • 1956 Reform av folkpensionssystemet, enhetspensionssystem
 • 1957 Lag om socialhjälp

1960-talet

Välfärdsstaten etableras

 • Arbetspensionssystem
 • Tandvård
 • Sjukförsäkring
 • Lag om kommunala allmänna sjukhus
 • Socialvård & hälso- och sjukvård
 • Socialstyrelsen
 • 1961 Arbetspensionslagarna träder i kraft
 • 1963 Sjukförsäkringslag
 • 1968 Ministeriets namn ändras till social- och hälsovårdsministeriet. En forskningsavdelning inrättas, hälso- och sjukvården lyder nu under ministeriet.

1970-talet

Kommunal social- och hälsovård förstärks

 • Företagshälsovård
 • Hälsovårdscentral Folkhälsoarbete
 • Barndagvård
 • Hälsofostran
 • 1972 Folkhälsolag: inrättandet av hälsovårdscentraler inleds, tandvården utvecklas
 • 1976 Tobakslag

1980-talet

Tillväxtens decennium

 • Socialvårdslag
 • Service
 • Planering
 • Underhåll för barn
 • Äldreomsorg
 • Hemservice
 • Jämställdhetsombudsmannen
 • Statsandelsreform
 • 1982 Socialvårdslag
 • 1987 Jämställdhetslag

1990-talet

Lågkonjunktur och internationalisering

 • Depression
 • Arbetslöshet
 • Beredskap inför åldrandet
 • Marginalisering
 • Utveckling inom social- och hälsoområdet
 • Nedskärningar och reformer av den sociala tryggheten
 • 1991 Lag om rehabilitering: rehabiliteringen blir mångsidigare
 • 1995 Samordning av social- och hälsopolitiken på nationell nivå och EU-nivå.

2000-talet

En period av föränderlig åldersstruktur

 • Pensionsreformen
 • Förebyggande
 • Kommun- och servicestrukturreformen
 • Marginalisering
 • Livsmedelssäkerhet
 • Främjande av hälsa
 • Nationell utveckling av social- och hälsovården
 • 2005 Vårdgaranti blir en del av hälsoprogrammet
 • 2005 Reformen av arbetspensionssystemet fortsätts

2010-talet

Social- och hälsovårdsreformens decennium

 • Besparings- och nedskärningsbehov
 • Social- och hälsovårdsreformen
 • Invandring
 • Strukturella förändringar
 • Kundorientering
 • Delaktighet
 • 2017 Arbetspensionsreform träder i kraft stegvis
 • 2020 Reformen av social- och hälsotjänsterna träder i kraft

Framtiden. Nu!

 • Flyttningsrörelse
 • Migration
 • Hälsoteknik
 • Artificiell intelligens
 • Genomcenter
 • Digitalisering
 • Robotik
 • Nya utmaningar och möjligheter

Further information