Skip to content
Media

Työryhmä: Sosiaali- ja terveydenhuollon selkeät rakenneratkaisut ovat välttämät

Ministry of Social Affairs and Health
Julkaisuajankohta 29.12.2010 11.53
Tiedote -

Yhteiskunnan eri sektoreiden välisellä yhteistyöllä voidaan vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon tarvetta, sillä esimerkiksi kaavoitus- ja rakentamispäätöksillä voi olla merkittävä vaikutus terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksenteon on oltava osa muuta yhteiskunnallista päätöksentekoa.

Näin toteaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, kehittämistä ja valvontaa pohtinut työryhmä, joka luovutti väliraporttinsa peruspalveluministeri Paula Risikolle keskiviikkona 29. joulukuuta 2010.

Työryhmä esittää väliraportissaan ne peruslinjaukset, joille tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen tulisi pohjautua. Linjausten taustalla on työryhmän tekemä arvio sosiaali- ja terveydenhuollon nykytilan vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista.

Yksi kokonaisuus, järjestämis- ja rahoitusvastuu samassa organisaatiossa

Sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestettävä yhtenä kokonaisuutena, sillä terveys ja sosiaalinen hyvinvointi vaikuttavat toisiinsa. Väestön yleisen terveydentilan parantaminen onnistuu parhaiten, kun sosiaaliset ja terveydelliset ongelmat ratkaistaan samassa palvelukokonaisuudessa.

Järjestämis- ja rahoitusvastuun on oltava samassa organisaatiossa. Järjestämisvastuussa olevalla toimijalla täytyy olla käsitys kokonaisjärjestelmän kustannustehokkuudesta ja vaikuttavuudesta, minkä takia järjestämispäätös on aina samalla rahoituspäätös.

Työryhmä painottaa, että demokraattisesti ohjattu päätöksenteko on paras tapa välittää sosiaali- ja terveydenhuoltoon oikeutettujen tahto päätöksentekijöille. Tämä edellyttää sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjät ovat riittävän vahvoja tehdäkseen aitoja poliittisia valintoja toiminnan sisällöstä suhteuttaen valinnat muihin yhteiskunnallisiin tarpeisiin.

Laajemmat väestöpohjat ja erilaiset tuotantotavat

Sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestettävä nykyistä laajemmilla väestöpohjilla. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vastuussa olevalla tulee olla riittävät voimavarat tehtävän hoitamiseen. Myös asiakaspohjan on oltava riittävän suuri. Osa palveluista on tarkoituksenmukaista järjestää muuta palvelukokonaisuutta laajemmilla väestöpohjilla.

Väestön ikärakenne ja sairastavuus sekä etäisyydet ja muut maantieteelliset tekijät poikkeavat toisistaan niin suuresti maan eri osissa, että palvelujen tuottamistavat on räätälöitävä kullakin alueella tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.

Palvelujen jatkuva kehittäminen on osa järjestämisvastuuta ja sitä tulee tukea alueellisesti ja valtakunnallisesti. Kansallisella ohjauksella on varmistettava väestön yhdenvertaisuus, oikeusturva ja palvelujen laatu. Kansallista valvontaa on kehitettävä asiakasvaikuttavuuden ja hyötyjen valvontaan, ohjauksen on oltava läpinäkyvää ja sen on painotuttava rakenteiden ohjaukseen.

Työryhmän väliraportti kommentoitavana

Työryhmän väliraportti on kaikkien luettavissa sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla ja siitä toivotaan palautetta tammikuun 25. päivään mennessä. Työryhmä tekee esityksensä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, valvontaa ja kehittämistä koskevan lain pääasiallisesta sisällöstä keväällä 2011.

Lisätietoja

Kansliapäällikkö Kari Välimäki, työryhmän puheenjohtaja, p. 09 160 73763
Hallitusneuvos Päivi Salo, p. 09 160 74130
Lääkintöneuvos Jukka Mattila, p. 09160 74194
Neuvotteleva virkamies Kari Haavisto, p. 09 160 74177
Hallitussihteeri Virpi Vuorinen, p. 09 160 73 737
Erityisasiantuntija Erkki Papunen, Suomen Kuntaliitto, p. 050 312 0224

Palaute raportista 25.1.2011 mennessä STM:n kirjaamoon.


Liitteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, kehittämistä ja valvontaa koskevan lainsäädännön uudistaminen. Peruslinjauksia valmistelevan työryhmän väliraportti (selvityksiä 2010:34)


Muualla palvelussamme

Ministeri Risikko: Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneratkaisut tarvitaan nopeasti (Tiedote 29.12.2010)
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia valmisteleva työryhmä

Back to top