Skip to content
Government and ministries Media

Työaikapankkia uudistetaan

Ministry of Social Affairs and Health
25.10.2007 11.15
Tiedote -

Hallitus esittää työttömyysturvalakiin muutoksia, joilla selkeytetään työttömyysturvalain soveltamista tilanteissa, joissa työpaikalla on käytössä työaikapankki. Muutoksilla edistetään työaikapankkien käyttöönottoa yrityksissä.

Työpaikoilla on ollut pitkään käytössä työaikapankkijärjestelmiä ja työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat suositelleet niiden käytön lisäämistä. Yhtenä esteenä työaikapankkijärjestelmän laajentumiselle on ollut se, ettei nykyisessä lainsäädännössä ole selkeitä säännöksiä siitä, miten työaikapankin käyttö vaikuttaa sosiaaliturvaetuuksiin. Toimiva työaikapankkijärjestelmä voi parantaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä lisätä työn tuottavuutta. Se voi myös vähentää tarvetta lyhytaikaisiin lomautuksiin.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2008 alusta. Hallitus päätti työttömyysturvalakia koskevien muutosten sisällöstä torstaina 25. lokakuuta. Presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina.

Mikä työaikapankki?

Työaikapankki on työntekijöiden työaikajärjestely, josta on yritys- tai työpaikkakohtaisesti kirjallisesti sovittu. Työaikapankkiin voidaan säästää työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä korvauksia toisiinsa yhdistäen. Työaikapankkiin säästettäviä eriä voivat olla esimerkiksi työajan tasoitusjaksoihin ja liukuvaan työaikaan liittyvät tasoituserät, lisä- ja ylityöt, eri työehtosopimuksiin perustuvat työajan lyhennyserät, vuosilomalain mukaiset säästövapaat sekä eri työehtosopimuksiin perustuvat työajan lyhennyserät, vapaaksi vaihdetut lomarahat sekä vapaa-ajaksi muutetut työaikakorvaukset. Säästetty erä muuttuu kirjaushetkellä työaikapankkia koskevien sääntöjen mukaan korvattavaksi.

Työaikapankki eroaa muista työaikajärjestelmistä siinä, että työaikapankkiin säästettyjen erien alkuperää ei seurata eikä niiden käytölle aseteta aikarajoja. Työaikapankkiin säästetään ensisijaisesti työaikaa ja säästöt nostetaan ensisijaisesti palkallisena vapaa-aikana. Vapaa-aikaa voidaan myös lainata työaikapankista velaksi.

Lisätietoja: hallitusneuvos Esko Salo puh. (09) 160 73180.

Back to top