Skip to content
Media

Tobakslagens mål är att användningen av tobaksprodukter upphör

Ministry of Social Affairs and Health
Utgivningsdatum 1.10.2009 10.22
Pressmeddelande -

Regeringen vill att tobakslagens mål i fortsättningen är att användningen av tobaksprodukter upphör. Tobaksprodukter och deras varumärken skulle inte längre få finnas synliga i detaljhandeln. Försäljning och överlåtelse av tobaksprodukter till personer under 18 år skulle bli straffbart. Det skulle också bli förbjudet för personer under 18 år att importera eller inneha tobaksprodukter. Den som säljer tobaksprodukter måste vara minst 18 år.

Rökförbudet skulle utvidgas till att omfatta bland annat utrymmen och fordon där barn och unga vistas, gemensamma lokaler i bostadsfastigheter, vid tillställningar som arrangeras utomhus samt i hotellrum. Enligt propositionen skulle det bli förbjudet att importera, sälja och överlåta snus. Privatpersoner skulle ändå få föra in högst 30 stycken dosor som innehåller max 50 gram per dosa för personligt bruk. Dessutom skulle det bli förbjudet att sälja tobaksprodukter från automat.

Straffet för förseelse vid försäljning av tobaksprodukter skulle vara böter eller högt sex månaders fängelse. Personer som säljer eller förmedlar tobaksprodukter eller rökdon till personer under 18 år eller säljer eller förmedlar snus skulle kunna dömas för brott vid försäljning av tobaksprodukter. Personer under 18 år som för in tobaksprodukter samt personer som gör sig skyldiga till olaglig import av snus skulle kunna dömas för tobaksproduktförseelse.

Rubriken för lagenom åtgärder för inskränkande av tobaksrökning skulle ändras till tobakslagen samtidigt som målbestämmelsen förnyas.

Läkemedelslagen föreslås ändras så att nikotinpreparat utöver i affärer, kiosker och servicestationer även får säljas i förplägnadsrörelser, till exempel restauranger och caféer.

Regeringen föreslog torsdagen den 1 oktober att tobakslagen och läkemedelslagen förändras. Avsikten är att republikens president avlåter lagarna till riksdagen fredagen den 2 oktober. Lagen skulle träda i kraft våren 2010. För genomförandet av förbudet mot att ha tobaksprodukter synliga samt för tobaksförbudet i hotellrummen föreslås en övergångsperiod på två år. För genomförandet av förbudet mot försäljning av tobaksprodukter från automat skulle övergångsperioden vara fyra år.

Syftet med propositionen är att begränsa marknadsföring och utbudet av tobaksprodukter i synnerhet i barnens vardag. Placeringen av tobaksprodukter i detaljhandelsställen är en marknadsföringsmetod som inte förbjuds enligt nuvarande lagstiftning.

För mer information: Regeringsråd Ismo Tuominen, tfn (09) 160 73787
Statssekretare Ilkka Oksala, tfn (09) 160 73165
På vår webbplats

Minskad rökning

Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

 

 


Back to top