Skip to content
Government and ministries Media

Pasi Moisio: Kommittén för social trygghet inleder sitt arbete genom att ta itu med problemen med den sociala trygghetens komplexitet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.9.2020 15.38 | Publicerad på svenska 21.9.2020 kl. 12.23
Kolumn
Pasi Moisio

Den kommitté för social trygghet som inledde sitt arbete våren 2020 kommer först att fastställa vilka problem med den sociala tryggheten det är man söker lösningar på. Redan före sommarsemestrarna tog kommittén fram fyra centrala problemområden inom den sociala tryggheten: 1) den sociala trygghetens komplexitet, 2) kombinerandet av förvärvsarbete och social trygghet, 3) minimiskydd, grundskydd och boende samt 4) samordning av tjänster och förmåner.

Sektionerna i kommittén för social trygghet och forskarnätverket, som består av forskningsinstitut, har under sommaren inlett arbetet med att utreda och konkretisera dessa fyra problemhelheter. Avsikten är att det för varje problemhelhet ska utarbetas en rapport som baserar sig på forskningsrön och expertarbete. Arbetet inleds med problemet med den sociala trygghetens komplexitet. Arbetet med rapporterna om de tre övriga problemhelheterna inleds senare, efter lärdomarna och erfarenheten av att utarbeta den första rapporten. 

Rapporterna som beskriver de centrala problemen med den sociala tryggheten avses bli klara våren och sommaren 2021. I detta arbete strävar kommittén efter att finna en gemensam syn på de problem med den sociala tryggheten som man vill hitta lösningar på. Denna gemensamma syn stakar naturligtvis också ut vilka problem med den sociala tryggheten som kommer att ingå i kommitténs färdplan, det vill säga i planen för reformen av den sociala tryggheten. 

Färdplanen för reformen av den sociala tryggheten börjar beredas 2021, men planen torde bli färdig i sin slutliga form först i kommitténs delbetänkande i slutet av regeringsperioden. 

På vilket sätt syns kommitténs arbete i höst?

Det är möjligt för kommittén att behandla sådana mer begränsade problem med den sociala tryggheten som den föreslår lösningar på redan under denna regeringsperiod. Vid mötet i juni beslutade kommittén att med en snabbare tidtabell utreda situationen för s.k. arbetslösa som de facto är arbetsoförmögna. Sektionerna och forskarnätverket strävar efter att utreda även detta problem under hösten samt dess samband med samordningen av tjänster och förmåner.

Utöver forskarnätverket som består av forskningsinstitut, har kommittén stärkt forskningens ställning i sitt arbete genom att inleda ett samarbete med rådet för strategisk forskning vid Finlands Akademis program. Samarbetet resulterade i det första arbetsdokumentet i kommitténs publikationsserie. Arbetsdokumentet behandlade aktuella frågor om coronakrisens och de samhälleliga krisernas inverkan på reformen av den sociala tryggheten. Serien av arbetsdokument, som stöder kommitténs arbete och som produceras av forskarnätverket och rådet för strategisk forsknings program, fortsätter under hösten och våren.   

En serie seminarier för allmänheten inleddes också i augusti. Det aktuella temat för kommitténs första seminarium var de hot och möjligheter som coronakrisen medför och möjligheterna för en reform av den sociala tryggheten. Kommitténs nästa seminarium ordnas den 21 september, temat är den finländska sociala trygghetens styrkor och svagheter. Som debattörer fungerar framstående experter som medlemmarna i kommittén bjudit in och deras inlägg kommenteras av forskare från rådet för strategisk forsknings program. Seminariet öppnas av minister Pekonen. 

Kommitténs första möte i höst hålls i slutet av september. Då behandlas sektionernas och forskarnätverkets första grundläggande uppfattningar om vad problemet med den sociala trygghetens komplexitet innebär rent konkret.
 

Pasi Moisio 

Ordförande för kommittén för social trygghet


 

Back to top