Skip to content
Media

Potilaiden ja asiakkaiden itsemääräämisoikeutta vahvistetaan säännöksillä

Ministry of Social Affairs and Health
Julkaisuajankohta 9.2.2012 8.56
Tiedote -

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeutta pohtiva työryhmä on tehnyt alustavia linjauksia itsemääräämisoikeuden toteuttamisesta. Lähtökohtana on potilaan ja asiakkaan perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä vapaaehtoisuuteen perustuva hoito ja huolenpito.

Työryhmä on myös luonnostellut säännösehdotuksia itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta erilaisissa tilanteissa sekä välttämättömistä itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä vakavan terveyteen tai turvallisuuteen kohdistuvan vaaran estämiseksi. Säännöksillä tuetaan ensisijaisesti sellaisia toimintatapoja, joilla vältettäisiin rajoitustoimenpiteiden käyttö.

Raskaana olevien päihteitä käyttävien naisten hoidolla suojellaan sikiötä

Alustavan ehdotuksen mukaan raskaana oleva nainen voitaisiin määrätä tahdosta riippumattomaan hoitoon, jos hänen päihteiden käytöstään aiheutuu sikiölle sairaus, vamma tai välitön hengenvaara tai sikiö on saamassa vakavan, hoitoa vaativan terveydellisen vaurion.

Päihteiden käytön lopettamiseksi olisi ensisijaisesti käytettävä muita keinoja kuin tahdosta riippumatonta hoitoa.

Rajoitustoimenpiteiden käyttöä pyritään vähentämään lainsäädännöllä

Työryhmä on selvittänyt rajoitustoimenpiteiden käyttöä muistisairaiden, aivovamman saaneiden, kehitysvammaisten henkilöiden sekä mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoisessa hoidossa. Tavoitteena on luoda sellaiset toimintatavat, että rajoitustoimenpiteiden käyttöön jouduttaisiin turvautumaan sosiaali- ja terveydenhuollossa mahdollisimman harvoin.

Alustavan ehdotuksen mukaan itsemääräämisoikeuden rajoittamista koskevia säännöksiä voitaisiin soveltaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa silloin, kun henkilön kognitiivinen toimintakyky on pysyvästi tai pitkäaikaisesti alentunut niin, ettei hän kykene ymmärtämään tekojensa seurauksia. Lisäksi edellytyksenä olisi, että henkilön käyttäytyminen uhkaa vaarantaa vakavasti hänen terveyttään tai turvallisuuttaan, muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta taikka muuta etua.

Palvelujen toteuttajalle säädettäisiin velvollisuus edistää itsemääräämisoikeuden toteutumista. Potilaiden ja sosiaalihuollon asiakkaiden hoito ja huolenpito perustuisi vapaaehtoisuuteen. Heihin voitaisiin kohdistaa erikseen säädetyissä tilanteissa tiettyjä perusoikeuksia rajoittavia toimenpiteitä vain silloin, kun muita keinoja ei ole käytettävissä välttämättömän hoidon tai huolenpidon turvaamiseksi. Rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksenä olisi, että henkilön toimintakyky olisi arvioitu ja hänen hoitonsa ja huolenpitonsa suunniteltu laissa säädetyllä tavalla.

Säännöksiä ehdotetaan sovellettaviksi laitoshoidossa ja asumispalveluissa sekä joiltakin osin työ- ja päivätoiminnassa, kotipalveluissa ja kotisairaanhoidossa.

Alustavista ehdotuksista järjestetään kaksi kuulemistilaisuutta helmikuussa

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän tehtävänä on valmistella lokakuun 2012 loppuun mennessä linjaukset ja kehittämisehdotukset itsemääräämisoikeutta koskevan sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön uudistamiseksi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa tarvitaan lainsäädännön lisäksi kehittämis- ja koulutustoimia, joilla tuetaan asenteiden ja hoitokulttuurien muuttamista potilaan ja sosiaalihuollon asiakkaan itsemääräämisoikeutta vahvistavaksi.

Työryhmä järjestää 13.2. ja 14.2.2012 kuulemistilaisuudet, joissa käsitellään työryhmän alustavia linjauksia ja säännösehdotuksia. Maanantaina 13.2. käsitellään alustavia ehdotuksia raskaana olevien päihteitä käyttävien naisten tahdosta riippumattomasta hoidosta. Tiistaina 14.2. käydään läpi alustavia ehdotuksia itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoittamisesta annettaessa sosiaali- tai terveydenhuoltoa henkilölle, jonka kognitiivinen toimintakyky on alentunut.

Lisätietoja

hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, p. 09 160 74437
johtaja Kari Paaso, p. 09 160 74018 (raskaana olevat päihteitä käyttävät äidit)
sosiaalineuvos Viveca Arrhenius, p. 09 160 73771 (henkilöt, joiden kognitiivinen toimintakyky on alentunut)
osastopäällikkö Aino-Inkeri Hansson, p. 09 160 73760
johtaja Eija Koivuranta, p. 09 160 74350Muualla palvelussamme

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus -työryhmä

Back to top