Skip to content
Media

Päihtyneen henkilön akuuttihoito - sosiaali- ja terveydenhuollon ohjeet päivitetty

Ministry of Social Affairs and Health
Julkaisuajankohta 29.11.2006 6.00
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut ohjeet päihtyneiden henkilöiden akuuttihoidon järjestämisestä. Ne selventävät ja yhdenmukaistavat päihtyneen kohtaamisessa ja hoidossa noudatettavia käytäntöjä. Ohjeet keskittyvät alkoholista johtuvaan päihtymykseen. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten terveydenhuollon ja sosiaalihuollon päivystysten, psykiatrisen hoidon ja poliisin välinen työnjako toimii päihtyneen henkilön hoidon järjestämisessä. Valtakunnallisia ohjeita voidaan täydentää alueellisilla ja paikallisilla ohjeilla. Ne eivät saa poiketa valtakunnallisten ohjeiden periaatteista, mutta niissä voidaan ottaa huomioon alueelliset tarpeet ja seudullinen palvelujärjestelmä. Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut ohjeet yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä poliisin asiantuntijoiden kanssa.

Ongelmana on ollut se, että joissakin terveydenhuollon yksiköissä päihtynyt potilas on ohjattu poliisin säilöön ilman, että hoidon tarve olisi sitä ennen arvioitu. Lisäksi joissakin psykiatrisissa sairaaloissa potilas otetaan tutkittavaksi vasta, kun veren alkoholipitoisuus on laskenut alle 0,5 promillen rajan. Nämä käytännöt eivät perustu nykyiseen lainsäädäntöön.

Apulaisoikeuskansleri on kiinnittänyt sosiaali- ja terveysministeriön huomiota ongelmaan. Apulaisoikeuskanslerin ratkaisun mukaan potilaan oikeus hyvään hoitoon ei toteutunut, kun päihtynyt henkilö hakeutui mielenterveysongelmien vuoksi hoitoon ja hänet toimitettiin poliisin huostaan ennen psykiatrisen hoidon tarpeen arviointia.

Päihtyneen henkilön akuuttihoidon pelisäännöt ovat:

- Päihtymys ei saa estää henkilön akuuttihoidon tarpeen arviointia ja hoidon järjestämistä. Päihtymys ei saa estää henkilöä saamasta asianmukaista palvelua ja kohtelua
- Terveydenhuollon päivystykseen hakeutuneen tai sinne tuodun päihtyneen henkilön hoidon tarve on arvioitava terveydenhuollossa. Tarvittaessa on konsultoitava psykiatrista erikoissairaanhoitoa tai otettava yhteyttä sosiaaliviranomaisiin.
- Vain erityistilanteissa voidaan kutsua poliisi paikalle mahdollista säilöön viemistä varten, potilaan hoidon tarve on arvioitava aina ennen säilöönottoa.
- Psykiatrinen sairaala ei saa kieltäytyä ottamasta potilasta tutkittavaksi pelkästään humalatilan tai tietyn promillerajan perusteella. Päihtyneen mielenterveysongelmaisen potilaan akuuttihoito toteutetaan ensisijaisesti muualla kuin psykiatrisessa sairaalassa.
- Katkaisulaitos ei voi edellyttää henkilön olevan selvinnyt päihtymyksestään ennen katkaisun aloittamista.

www.stm.fi > julkaisut > selvityksiä > Päihtyneen henkilön akuuttihoito – sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet, Helsinki 2006. IBN 952-00-2208-2 (PDF).

Lisätietoja antavat ylilääkäri Terhi Hermanson, puh. (09) 160 73901 tai 050 526 9782 ja ylitarkastaja Kari Haavisto, puh. (09) 160 74177 tai 040 746 5955.

Back to top

We are currently updating our website

We are currently updating our website to comply with changes entered into force on 1 January 2023. With these changes, the responsibility for organising health and social services were transferred from municipalities to wellbeing services counties.