Skip to content
Media

Förslaget till vaccinationsordning är färdigt

Ministry of Social Affairs and Health
Utgivningsdatum 17.9.2009 9.00
Pressmeddelande -

De första vaccinerna mot influensa A(H1N1)v anländer till Finland i oktober. Den pandemikoordinationsgrupp som inrättats av social- och hälsovårdsministeriet har behandlat expertgruppens förslag till i vilken ordning vaccinationerna ska ges och anser att den föreslagna vaccinationsordningen är motiverad. På grundval av förslaget bereds ett förslag till statsrådets förordning, om vilken man har för avsikt att fatta ett beslut på fördragning av omsorgsminister Paula Risikko torsdagen den 24 september.

Den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor har utarbetat ett förslag till vaccinationsordning, som har behandlats i Delegationen för smittsamma sjukdomar och i Riksomfattande etiska delegationen inom hälso- och sjukvården.  Vaccinationsordningen har utarbetats på medicinska grunder mot bakgrund av den epidemiologiska information man har för närvarande, och den följer riktlinjerna i beredskapsplanerna inför en pandemi. Det är viktigt att besluta om vaccinationsordningen, eftersom Finland får vaccinet i små omgångar och genomförandet av vaccinationerna tar många månader.

Först vaccineras hälso- och sjukvårdsanställda samt gravida

Enligt förslaget skulle först de anställda inom hälso- och sjukvården, socialvården och sjuktransporten som vårdar infektionspatienter eller infektionsmottagliga patienter, samt apoteksanställda inom kundtjänsten vaccineras. De som vårdar infektions- och jourpatienter exponeras mångdubbelt för viruset genom sitt arbete, eftersom de som insjuknat uppmanas att vända sig till dem. Att vaccinera hälso- och sjukvårdsanställda skyddar också de patienter som kanske inte skyddas så bra av vaccinet på grund av en försvagad motståndskraft.

Följande grupp som skulle vaccineras är gravida kvinnor. Trots att största delen av de gravida kvinnorna får en lindrig sjukdom, är risken för att deras sjukdomsbild blir allvarig större än för andra kvinnor i samma ålder.

Som tredje grupp skulle man vaccinera sådana personer i åldern 6 månader-64 år som hör till en riskgrupp. Till den här gruppen hör personer med en hjärt- eller lungsjukdom som kräver regelbunden medicinering, en metabolisk sjukdom, kronisk lever- eller njurinsufficiens, en sjukdom eller behandling som försämrar motståndskraften samt en kronisk neurologisk eller neuromuskulär sjukdom. För personer över 65 år är risken att insjukna mindre än för någon annan befolkningsgrupp. I gruppen under 65 år har största delen av dem som insjuknat och haft en allvarlig sjukdomsbild eller dött haft en av de ovannämnda kroniska sjukdomarna.

Som fjärde grupp skulle man vaccinera friska barn i åldern 6-35 månader, eftersom små barn har en hög prevalens och sjukdomen oftare än genomsnittligt har lett till sjukhusvård. Dessutom är barnen effektiva smittspridare.

Som femte i ordningen skulle vara friska barn och ungdomar i åldern 3-24 år samt värnpliktiga. En framgångsrik vaccinering av unga åldersklasser är det viktigaste sättet att begränsa spridningen av pandemin i Finland. Genom att vaccinera unga och på så sätt förebygga allvarliga sjukdomsfall i den här åldersgruppen sparar man så många levnadsår som möjligt.

Som sjätte skulle man vaccinera personer som fyllt 65 år och som på grund av en sjukdom hör till en riskgrupp. I den här åldersklassen är incidensen för influensaviruset A(H1N1)v tydligt lägre enligt de insamlade uppgifterna.

Pandemisituationen bedöms på nytt innan hela befolkningen vaccineras

Hela befolkningen kan vaccineras under hösten och vintern. Situationen och behovet av att vaccinera hela befolkningen bedöms emellertid när man ser hur situationen utvecklas. Om epidemisituationen fortfarande kräver en fortsättning av vaccinationerna, vaccineras friska personer i åldern 25 år och över som följande grupp med början i de yngre åldersgrupperna.

Kommunerna anordnar vaccinationerna i regel på hälsovårdscentralerna. Att ta vaccinet är frivilligt. Institutet för hälsa och välfärd informerar om vaccindistributionen till kommunerna, och kommunerna ansvarar för informationen om vaccinationsarrangemangen lokalt. Enligt dagens uppgifter är det sannolikt att vaccinationerna kommer att inledas i slutet av oktober.

Social- och hälsovårdsministeriet har beslutat att de beredskapslager som Försörjningsberedskapscentralen anskaffat ska tas i bruk, så att det finns tillräckligt av olika antivirala läkemedel, även de kapslar som ges till barn. Dessutom har Läkemedelsverket gett anvisningar till apoteken om att framställa av kapslar en vätska för patienter som inte kan svälja kapslar. Sjukdomen är vanligen lindrig och den sjuke tillfrisknar hemma utan receptbelagda antivirala läkemedel. Därför följs vid ordination av antivirala läkemedel fortfarande de anvisningar enligt vilka läkemedlen ordineras till de människor som särskilt behöver dem.

I Finland finns det ännu inte någon epidemi orsakad av viruset A(H1N1)v. En snabb ökning av antalet fall eller omfattande kollektiva smittor har inte observerats. Det totala antalet bekräftade influensa A(H1N1)v-smittor är 244. Det går att skjuta fram epidemins begynnelse, om befolkningen iakttar en god handhygien och hygienanvisningarna för hostning.

Mer information:

Medicinalråd Merja Saarinen, SHM, tfn 09-160 740 30
Överdirektör Juhani Eskola, THL, tfn 020 610 60 06
Avdelningschef, professor Eija Pelkonen, Läkemedelsverket, tfn 09-473 342 10 (beredskapslagren av läkemedel)


På vår webbplats

Beredskap inför influensa A(H1N1) (s.k. svininfluensa)

 


Back to top