Skip to content
Media

Fattigdom och social utslagning nyckelfrågor i Europas utveckling

Ministry of Social Affairs and Health
Utgivningsdatum 16.10.2006 9.45
Pressmeddelande -

Rundabordskonferensen mot fattigdom och utslagning är ett av de viktigaste socialpolitiska evenemangen under Finlands EU-ordförandeskap. Konferensen ordnas i samband med FN:s internationella dag mot fattigdom den 16-17 oktober i Tammerfors. Vid konferensen dryftar man fattigdomen i Europa och den europeiska fattigdomspolitiken.

Syftet med konferensen är att främja en dialog mellan olika aktörer. Avsikten är också att ställa upp gemensamma mål och att byta information om fattigdom och utslagning. I konferensen deltar cirka 300 politiska beslutsfattare, tjänstemän och sakkunniga från EU:s medlemsländer och kandidatländer. Även internationella organisationer och nätverk är representerade.

Fattigdom och utslagning är nyckelfrågor med tanke på Europeiska unionens utveckling. För att säkerställa en hållbar och balanserad utveckling måste de här frågorna utgöra kärnan i EU-diskussionerna. Den ekonomiska utvecklingen och en ökad konkurrenskraft är viktiga mål. Men samtidigt måste man säkerställa den sociala delaktigheten och att samhällets alla medlemmar är med i utvecklingen. Alla skall ha lika rätt att ta del av utvecklingen och välfärden. Det här är en förutsättning för medborgarnas tillit till Europeiska unionens verksamhet.

Skötseln av fattigdomen och utslagningen är likaså en förutsättning för ett stabilt och tryggt samhälle. Ju mera alla samhällsmedlemmar deltar och kan påverka de frågor som gäller dem själva, desto tryggare är samhället.

De beslut som gäller fattigdom och social utslagning fattas inom olika politikområden. Bland annat inom den ekonomiska politiken och miljö-, arbets- och utbildningspolitiken fattar man beslut som har sociala verkningar. En särskild fattigdomspolitik är viktig, men en effektiv och preventiv verksamhet förutsätter att de sociala verkningarna beaktas inom samhällspolitikens olika sektorer.

Konferensen mot fattigdom och utslagning består av allmänna seminarier som diskuterar fattigdomen i Europa samt de åtgärder och program som startats för att öka den sociala delaktigheten. Arbetsgrupper behandlar frågorna mera detaljerat. Resultaten sammanställs till en rapport som kommer att presenteras vid Europeiska rådets möte i november. Ett mera omfattande sammandrag blir klart före utgången av år 2006.

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsammans med Stakes publicerat en rapport om den europeiska fattigdomen och fattigdomspolitiken (Poverty Policies, Structures and Outcomes in the EU 25).

Ytterligare information:
Biträdande avdelningschef Reijo Väärälä, tfn 09-160 737 73, 050 500 22 14
Utvecklingschef Klaus Halla, tfn 09-160 730 29, 050 559 91 78

Back to top