FI SV EN
logon

Biobankernas verksamhet förenhetligas

Biobankerna är en del av samhällets forskningnsinfrastruktur. Biobankerna förvarar prover från människa och tillhörande uppgifter för att stödja forskningen.

Biobankerna i Finland är verksamma i anslutning till sjukvårdsdistrikten, universiteten, Institutet för hälsa och välfärd (THL), Finlands Röda Kors blodtjänst, Finlands hematologiska register och hälsoserviceföretaget Terveystalo.

Att inrätta biobanker och bedriva biobanksverksamhet är strikt reglerad och övervakad verksamhet i Finland. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) styr och övervakar biobanksverksamheten och förvaltar ett riksomfattande biobanksregister, som har inrättats för att sprida information och öka öppenheten i biobankernas verksamhet. Fram till slut av 2019 tillhörde styrnings- och tillsynsuppgifterna till tillstånds och tillsynsverket för sovial- och hälsovården Valvira.

I Finland finns för närvarande elva registrerade biobanker.

Sex sjukvårdsdistrikten och sex universiteten inrättade 2017 en gemensam serviceenhet med namnet Finska Biobanksandelslaget – FINBB. Medlemmarna i andelslaget utgörs av samtliga sjukhusbiobanker samt Institutet för hälsa och välfärds biobank THL Biobank. Dessutom har andelslaget ett samarbetsavtal bl.a. med Terveystalon biopankki.

Andelslaget har till uppgift att stödja biobankernas verksamhet genom att förenhetliga deras verksamhetssätt, utveckla deras verktyg och förenkla processer. Biobankerna fortsätter sin kärnverksamhet, dvs. att samla och behandla prover och tillhörande uppgifter för att stödja forskningen, men med hjälp av andelslaget är tillgången till biobankernas material centraliserad, t.ex. via tjänsten Fingenious.

Totalreform av biobankslagen

Totalreformen av biobankslagen (688/2012) fortsätter. Remisstiden för det lagutkast som sändes för utlåtande i december 2020 var 17.12.2020 - 28.2.2021. Beredningen av lagen fortsatte efter den föregående remissbehandlingen 28.3.2018 - 11.5.2018 utgående från de sakkunnigas utlåtanden. 

Regeringens proposition om den nya biobankslagen planeras bli överlämnad till riksdagen under år 2022.

Den nya mandattiden för styrgruppen för totalreformen av lagstiftningen om biobanksverksamheten började den 5 juli 2021 och slutar den 31 december 2022.

Reformen av biobankslagen är en utmanande helhet bestående av de ändringsbehov som identifierats av styrgruppen för biobankslagstiftningen, de preciseringar och ändringar som förutsätts på grund av Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen) samt samordning av biobankslagen och övrig lagstiftning, såsom lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården (552/2019), lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) samt det lagförslag om ett genomcenter och behandling av genomdata (genomlag) som är under beredning.

Further information