Skip to content
Media

Tasa-arvopolitiikka on myös miesten ystävä

Ministry of Social Affairs and Health
Julkaisuajankohta 6.10.2006 10.20
Tiedote -

Nyt tarvitaan muutosta miesten toiminnassa ja asenteissa. Tarvitsemme myös miesten osallistumista ja tukea tasa-arvotyölle. Tasa-arvopolitiikka hyödyttää miehiä monin tavoin. Hyvä esimerkki on tasa-arvolaki, joka alun perin tehtiin, jotta voitaisiin paremmin puuttua naisten kokemaan syrjintään. Laki suojaa myös miehiä mistä kertoo, että neljä kymmenestä tasa-arvovaltuutetulle kirjoittaneesta on miehiä, sanoi sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen Miehet ja tasa-arvokonferenssin tiedotustilaisuudessa Helsingissä perjantaina 6. lokakuuta.

Projektipäällikkö Jouni Varanka totesi, että tasa-arvopolitiikka on miesten ystävä myös muilla tavoin. Miehille tyypillisiin ongelmiin voidaan puuttua esimerkiksi sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen avulla. Valtavirtaistaminen tarkoittaa miehille ja naisille tyypillisten tarpeiden ja haasteiden parempaa huomioimista. Vuonna 2005 tehtiin selvitys alkoholipolitiikasta. Selvisi, että hoitotoimet on tehty miesten ehdoilla kun taas ennaltaehkäisevässä työssä miehet ovat sivuosassa. Vaikka Euroopan maat ovat erilaisissa tilanteissa, on kuitenkin paljon kaikille yhteisiä haasteita. Miesten osallistumista vanhemmuuteen ja vastuun jakamiseen kotona on tuettava, naisiin kohdistuvaan väkivaltaan on puututtava tehokkaammin, sukupuolistereotypioita on purettava esimerkiksi ammatinvalintoihin liittyen ja sukupuoli on otettava vahvemmin huomioon terveydenhuollossa.

Johtaja Luisella Pavan-Woolfe kertoi, että EU:n komissio suunnittelee luonnosta, jonka pohjalta työelämän tasa-arvokysymyksiä voidaan kehittää niin, että miesten ja naisten tasa-arvokysymykset saadaan nykyistä paremmin yhteen sovitetuksi ja sukupuoleen liittyvää syrjintää vähemmäksi. Kaikki EU-maat ovat samojen haasteiden edessä.

Pohjoismaissa on aloitettu tasa-arvotyö aikaisemmin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Silti haasteita riittää kaikissa Euroopan maissa, koska monet yhteiskunnan sosiaaliset muutokset ja taloudelliset rakenteet vaikuttavat miesten ja naisten väliseen tasa-arvon kehittymiseen.

Valtaa voi jakaa ja miesten etuoikeuksia on syytä arvioida uudelleen

Johtaja Niall Crowley Irlannin tasa-arvotoimistosta otti esille neljä ydinasiaa, jotka hänen mielestään ovat tällä hetkellä oleellisia, kun puhutaan tasa-arvopolitiikasta:

- Tasa-arvopolitiikan toteutuminen edellyttää, että miehet antavat valtaa myös naisille, toisin sanoen valtaakin pitää voida jakaa. Etuoikeuksien ja vallan nykyistä tasaisempi jakautuminen hyödyttää pitkällä aikavälillä sekä miehiä että naisia.

- Nyt on myös aika kiinnittää huomioita miesten tarpeisiin. Tämä edellyttää monien rakenteiden muuttamista ja monien laitosten toiminnan uudelleenarviointia. Näihin asioihin kuuluu myös lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi tehtävä työ.

- Työelämän tasa-arvokysymykset ovat avainasemassa, jotta työmarkkinoilla saavutettaisiin nykyistä parempi tasapaino miesten ja naisten työurien, palkkojen ja ammatinvalinnan suhteen. Tässä tarvitaan myös maskuliinisen kulttuurin uudelleenarviointia.

- Tasa-arvopolitiikan tavoitteena tulee olla naisten ja miesten tasa-arvo, niin että kaikkinainen syrjintä poistetaan.

Back to top