Skip to content
Media

Ny nordisk kunskapsbank belyser förhållandet mellan klimatförändring och jämstä

Ministry of Social Affairs and Health
Utgivningsdatum 1.11.2011 12.00
Pressmeddelande -

En ny nordisk kunskapsbank lanserades idag i samband med ett evenemang om klimatförändring och jämställdhet under Nordiska Rådets session i Köpenhamn. Kunskapsbanken "Equal Climate - kön och klimatförändring ur ett nordiskt perspektiv" ger synpunkter i hur man kan stärka arbetet för hållbar utveckling och mot klimatförändringen genom att inkludera ett könsperspektiv.

I kunskapsbanken finns det information om förhållandet mellan kön, transport, energi, konsumtion och mat. Kvinnor och män har olika konsumtionsmönster, fritidsvanor och attityder till klimatet. Män föredrar till exempel tekniska lösningar medan kvinnor i högre utsträckning ändrar på sitt eget beteende för att spara hushållsenergi.

Plattformen innehåller också information om de nordiska ländernas samt Färöarnas, Grönlands och Ålands aktiviteter inom dessa teman. Man har samlat goda exempel på nordiska medborgarorganisationer och företag som har inkluderat ett jämställdhetsperspektiv i sitt arbete mot klimatförändringen. Kunskapsbanken ger också konkreta råd om hur medborgare, politiker och beslutsfattare kan iaktta kön- och klimatförändringsperspektivet i sina aktiviteter.

De nordiska jämställdhetsministrarnas klimatsamarbete påbörjades 2008. De nordiska ländernas samt Färöarnas, Grönlands och Ålands jämställdhetsministrar konstaterade på sitt möte i Helsingfors i september 2011 att jämställdhetsperspektivet skall inkluderas i klimatarbetet.

Republikens president Tarja Halonen framhåller i sin artikel för kunskapsbanken att räddningen av jorden för kommande generationer förutsätter jämställdhet mellan könen. Kvinnors deltagande är inte enbart en människorättsfråga utan det skapar förutsättningar för effektivare lösningar, som betjänar en större del av befolkningen.

I evenemangets paneldiskussion konstaterades att det fortsättningsvis behövs mera forskning om förhållandet mellan jämställdhet och klimatförändring. Informationen bör också utnyttjas så att man därmed kan stärka klimatförändringsarbetet med ett könsperspektiv.

Kunskapsportalen har skapats av Nordiska ministerrådets jämställdhetssektor och är en del av aktiviteterna för Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2011.

Ytterligare uppgifter

överinspektör Annamari Asikainen, social- och hälsovårdsministeriet, tfn +358 50 512 5617, [email protected]
projektkoordinator Mia Mäkinen, Institutet för hälsa och välfärd, tfn +358 20 610 7261, mia.k.makinen(at)thl.fiPå vår webbplats

Jämställdhet  

Finland är ordförande för Nordiska ministerrådet år 2011

På andra webbplatser

Equal Climate - kön och klimatförändring ur ett nordiskt perspektiv (Kunskapsportalen) 

Back to top