Skip to content
Media

Huumeiden käyttäjien hoitoon pääsy edelleen osassa maata liian hidasta

Ministry of Social Affairs and Health
Julkaisuajankohta 9.3.2007 10.25
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriön johtama huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä on luovuttanut huumausainepoliittisen toimenpideohjelman (2004-2007) loppuraportin peruspalveluministeri Liisa Hyssälälle.

Vaikka yleinen huumausainetilanne on viime vuosina pysynyt vakaana, toteaa koordinaatioryhmä, että käyttäjien hoitoon pääsy on edelleen liian hidasta joillakin paikkakunnilla. Opiaattiriippuvaisille tarkoitetun korvaushoidon piirissä on alle tuhat asiakasta. Päihdehuoltolaki velvoittaa kunnat tarjoamaan riittävästi hoitoja, mutta niitä ei ole tarjolla kaikissa kunnissa.

2000-luvun aikana huumeiden käyttö on vakiintunut selvästi 1990-luvun alkua korkeammalle tasolle. Huumeiden ongelmakäyttäjiä on Suomessa arviolta noin 20 000. Viimeisimpien tietojen mukaan alle 25-vuotiaiden huumeiden käyttö näyttää hieman vähentyneen vuoden 2003 jälkeen. Kannabista on kokeillut alle 30-vuotiaista suomalaisista 10-30 prosenttia paikkakunnasta riippuen. Huumausainerikoksien kokonaismäärässä ei viime vuosina ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, kuten ei huumekuolemissakaan. Huumausaineiden aiheuttamat sairaudet ja tartuntataudit ovat pysyneet matalalla tasolla. Tartuntatautiepidemioiden ehkäisemiseksi käyttäjille suunnatun terveysneuvonnan riittävät resurssit on turvattava kunnissa.

Toimia huumeiden käytön vähentämiseksi

Kuluvalla hallituskaudella toteutetulla huumausainepoliittisella toimenpideohjelmalla on vahvistettu syyttäjien, poliisin ja sosiaalihuollon yhteistyötä käyttäjien hoitoon ohjaamiseksi. Valtakunnansyyttäjä ja sisäasiainministeriön poliisiosasto antoivat vuodenvaihteessa uudet menettelyohjeet huumausaineen käyttörikoksesta. Ohjeet korostavat poliisin vastuuta hoitoon ohjauksesta ja rangaistusseuraamuksista luopumista hoitoon hakeuduttaessa tai muutoin vähäisten käyttörikosten yhteydessä.

Ehkäisevää päihdetyötä on vahvistettu peruskouluissa, ammattikouluissa, lukioissa sekä nuorisotyössä. Vankien päihdekuntoutusta on myös lisätty. Huumeidenkäyttäjien terveysneuvontatoiminta on asetuksella säädetty pakolliseksi kaikissa kunnissa. Toimintaan kuuluu mm. puhtaiden ruiskuneulojen vaihto. Huomattavaa on myös, että työnantajat ovat laatineet enenevässä määrin päihdeohjelmia, sillä huumausaineongelmia ei voida ehkäistä vain testauttamalla työntekijöitä vaan myös ennaltaehkäisemällä. Työnantajilla on myös vastuu hoitoon ohjaamisesta.

Huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä seuraa maan huumausainetilannetta ja valvoo poikkihallinnollisen huumeohjelman toteutusta. Sen keskeinen tehtävä on sovittaa yhteen eri hallinnonalojen toimenpiteitä. Ryhmässä ovat edustettuina STM, SM, OM, OPM, UM, Stakes, Kansanterveyslaitos, Valtakunnansyyttäjänvirasto, Tullihallitus ja Opetushallitus.

Huumausainepoliittinen toimenpideohjelma 2004-2007. Hallituskauden loppuraportti.

Lisätietoja: Projektisuunnittelija Toivo Hurme, puh. (09) 160 73289, 050 524 5796, [email protected]

Back to top