Skip to content
Media

Arbetsgrupp: Företagshälsovårdens tyngdpunkt till främjandet av arbetsförmåga o

Ministry of Social Affairs and Health
Utgivningsdatum 1.3.2011 8.15
Pressmeddelande -

Företagshälsovården ska ha en starkare roll i att främja arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga. För att stöd till arbetsförmågan erbjuds i rätt tid och enligt behov ska företagshälsovården samordna att behövliga åtgärder genomförs på arbetsplatsen, primärvården och den specialiserade sjukvården. Till exempel vården av de sjukdomar som mest orsakar arbetsoförmåga kräver att vårdstigarna är smidigare. Dröjsmål i fråga om behandling, rehabilitering och återgång till arbetet ska bli kortare.

Förslagen ingår i den så kallade Företagshälsovårdsgruppens slutrapport som tisdagen den 1 mars överlämnades till omsorgsminister Paula Risikko, som var uppdragsgivaren, och till statsminister Mari Kiviniemi. Företagshälsovårdsgruppen på treparts basis hade som ordförande statssekreterare Vesa Rantahalvari. Arbetsgruppens uppdrag var att utarbeta förslag som gäller utvecklandet av företagshälsovård, företagshälsovårdens rikstäckande omfattning och processen vid arbetsoförmåga. Gruppens arbete var en fortsättning på direktör Jukka Ahtelas arbetslivsgrupp: våren 2010 grundades tre arbetsgrupper för att bereda arbetslivsgruppens åtgärdsförslag. Arbetsgrupperna slutförde sitt arbete 31.1.2011.

Företagshälsovårdsarbetsgruppen framför att företagshälsovårdssamarbetet måste stärkas. I detta sammanhang framhävs arbetsgivarens ansvar i att upprätthålla och främja arbetsförmågan i samarbete med arbetstagarna. Företagshälsovårdens roll är att vara expert och stöda arbetsplatserna. Till exempel det att partiellt arbetsföra arbetstagare kan fortsätta i arbetslivet förutsätter inte bara att företagshälsovården fungerar väl utan också att arbetsuppgifterna anpassas efter arbetstagarens hälsomässiga förutsättningar.

För att förbättra omfattningen av företagshälsovården föreslår arbetsgruppen att öka möjligheterna av små arbetsplatser och egenföretagare att flexibelt skaffa företagshälsovårdens tjänster.

De största problemen med det nuvarande systemet är att tjänsterna är splittrade och dåligt koordinerade och informationsutbytet är bristfälligt. Enligt arbetsgruppen ska avseende fästas vid att informationssystemen är enhetliga och att information förmedlas på ett ändamålsenligt sätt.

Arbetsgruppen föreslår åtgärder för att utveckla utbildningen inom företagshälsovården så att tillräckligheten och kunnandet av personalen inom företagshälsovården kan tryggas. Kunnandet i fråga om utvärdering av funktions- och arbetsförmågan ska stärkas i all grundutbildning inom hälso- och sjukvården.

Mer information

statssekreterare Vesa Rantahalvari, tfn 09 160 73165, [email protected]På vår webbplats

Företagshälsovård

Työterveyshuolto ja työkyvyn tukeminen työterveysyhteistyönä (Selvityksiä 2011:6)

Back to top