перейти к содержанию
Медиа на финском языке

Kommunen har rätt att göra undantag från tidsfristerna för icke-brådskande vård inom hälso- och sjukvården och från bedömningar av servicebehovet inom socialvården på grund av coronavirussituationen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2020 16.04
Pressmeddelande 53/2020

Statsrådet har den 17 mars utfärdat en förordning som gäller de lagstadgade tidsfristerna för icke-brådskande vård (vårdgaranti) i kommunerna. Förordningen baserar sig på statsrådets beslut av den 16 mars och på beredskapslagen i en coronavirussituation. Förordningen träder i kraft den 18 mars 2020.

Med stöd av förordningen kan kommunen avstå från iakttagandet av i hälso- och sjukvårdslagen föreskrivna tidsfrister vid ordnande av icke brådskande vård.

Kommunerna ska dock göra en bedömning av vårdbehovet inom primärvården senast den tredje vardagen från det att patienten tog kontakt, om inte bedömningen har kunnat göras första gången patienten tog kontakt.

Inom den specialiserade sjukvården, mentalvårdstjänsterna för barn och unga och specialiserad sjukvård som ges i samband med primärvård ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor från det att en remiss har kommit in till en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård eller till ett sjukhus eller någon annan verksamhetsenhet för specialiserad sjukvård som samkommunen ansvarar för.

Vård som i samband med bedömningen av vårdbehovet har konstaterats vara medicinskt eller odontologiskt nödvändig ska med beaktande av patientens hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp ordnas inom skälig tid.

Kommunen kan göra undantag från sådana bedömningar av servicebehovet som avses i socialvårdslagen, med undantag för brådskande bedömning av behov av hjälp. Kommunen ska dock trygga en persons nödvändiga omsorg och försörjning. Det ska särskilt ses till att det görs en tillräcklig bedömning av servicebehovet för äldre personer och klienter som behöver särskilt stöd.

Ytterligare information:

Anne Ilkka, regeringsråd, [email protected]

Jaana Huhta, regeringsråd,[email protected]

Annika Parsons, konsultativ tjänsteman, (barnskydd), [email protected]

Back to top