Hyppää sisältöön
Media

Den framtida utmaningen för företagshälsovården är främjandet av arbetsförmåga och förebyggandet av arbetsoförmåga

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.1.2017 13.44
Pressmeddelande 12/2017

Företagshälsovården deltar i framtiden ännu tydligare i social- och hälsoservicesystemet och rehabiliteringssystemet. Olika åtgärder inom företagshälsovården som behövs för att upprätthålla arbetsförmågan och förlänga tiden i arbetslivet ökar. Syftet med dessa är att partiellt arbetsföra ska kunna stanna kvar i arbetslivet oftare än nu. Bland annat stakas riktlinjerna för företagshälsovårdens framtid ut så i statsrådets principbeslut som godkändes den 19 januari.

Målet är att år 2025 har alla arbetsgivare ordnat en ändamålsenlig företagshälsovård oberoende av företagets storlek. Det finns ett särskilt behov att utveckla de företagshälsovårdstjänster som betjänar små företag och företagare och som bättre svarar mot behoven hos anställda med föränderligt arbete. Digitala tjänster kan i fortsättningen erbjuda företagshälsovården en ny möjlighet att nå arbetsplatser och anställda.

Från och med 2019 övertar landskapen ansvaret för alla social- och hälsotjänster. Förändringen medför att olika aktörer kommer närmare varandra, vilket underlättar samarbete, effektiviserar utnyttjande av kunnandet, ökar effektiviteten och sparar kostnader. I framtiden har företagshälsovården en ännu viktigare roll mellan den anställda, arbetsplatsen och olika aktörer inom företagshälsovården och rehabiliteringen när personer som arbetar vårdas eller är i rehabilitering.

Företagshälsovårdens åtgärder riktas allt mer så att de stöder arbetsförmågan. Åtgärderna kan gälla den anställda, arbetsgemenskapen eller arbetsmiljön. Företagshälsovården ska i ett så tidigt skede som möjligt kunna identifiera riskgrupper och riskindivider på arbetsplatsen och omständigheter som hotar arbetsförmågan. Förebyggande åtgärder som upprätthåller arbetsförmågan riktas till dessa grupper tillsammans med arbetsplatsen. Företagshälsovårdens åtgärder är viktiga när man i Finland strävar efter att förlänga tiden i arbetslivet. Åtgärderna ökar arbetsmotivationen, viljan att fortsätta arbeta och välbefinnandet i arbetet.

Företagshälsovårdens sakkunskap används för bedömning av arbets- och funktionsförmågan hos arbetslösa

Företagshälsovårdens aktörer har sakkunskap om arbetets hälsorisker, bedömning av arbetsförmågan och åtgärder för att förebygga arbetsoförmåga. I framtiden ska denna sakkunskap utnyttjas även vid bedömning av arbets- och funktionsförmågan hos arbetslösa. På det här sättet kan man underlätta för den anställda att engagera sig i arbetet och förebygga arbetsoförmåga kostnadseffektivt.

Vid beredningen av riktlinjerna har man förutom lagstiftningen beaktat att arbetslivet och arbetet förändras samt reformerna av social- och hälsovårdens servicesystem och rehabiliteringssystemet.

Riktlinjerna i Hälsa i arbete 2025 har beretts i delegationen för företagshälsovård. Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention, som Finland har ratificerat, förutsätter kontinuerlig utveckling av företagshälsovården. De första riktlinjerna för utveckling av företagshälsovården drogs upp redan 1989, och de har godkänts som statsrådets principbeslut.

Ytterligare information:

Kristiina Mukala, medicinalråd, tfn 02951 63325, [email protected]
Ritva Partinen, överinspektör, tfn 0295163330, [email protected]

Sivun alkuun