Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Somlan käsittelyajat lyhentyneet - toimintaa tehostetaan edelleen

Sosiaali- ja terveysministeriö
22.2.2011 7.00
Tiedote -

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa Somlassa olevien valitusten käsittelyruuhkaa on saatu purettua ja käsittelyaikoja lyhennettyä. Lisäksi Somla sai sosiaali- ja terveysministeriön ehdotuksesta vuoden 2010 kolmannessa lisätalousarviossa 371 000 euroa ja neljännessä lisätalousarviossa 700 000 euroa lisämäärärahaa lisätyövoiman palkkaamiseen.

Ruuhkan purkaminen on ollut Somlan toiminnan tärkein lyhyen aikavälin tavoite. Joulukuussa 2010 käsittelyaika oli 14,7 kuukautta, kun se edellisenä vuonna oli vielä 16-17 kuukautta. Tammikuussa 2011 käsittelyaika oli enää 13 kuukautta. Lisätyövoiman avulla Somlan käsittelyajan arvioidaan laskevan vuoden 2011 loppuun mennessä noin yhdeksään kuukauteen. Pidemmän aikavälin tavoitteeseen - kuuden kuukauden käsittelyaikaan - on silti vielä matkaa.

Somlan tilannetta voidaan helpottaa kahdella tavalla: Somlaan tulevien valitusten määrää vähentämällä ja toimintaa edelleen tehostamalla. Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehulan asettama työryhmä esittää tuoreessa muistiossaan useita uusia keinoja molempiin. Osa ehdotetuista toimenpiteistä vaatii pieniä lainmuutoksia, osa on toteutettavissa Kelan sisäisin ohjeistuksin.

Kelan sisäistä ohjeistusta koskevat ehdotukset otetaan käyttöön välittömästi. Lainsäädännön muutosta vaativien toimien kohdalla lainsäädännön valmistelu käynnistetään heti, jotta lait saadaan viivytyksettä uuden eduskunnan käsittelyyn ja voimaan mahdollisimman pian.

Somlaan tulevien valitusten määrää lasketaan uusilla eväillä

Työryhmän arvion mukaan Somlaan tulevat asiat voivat vähentyä 1400-1600 asialla vuodessa, mikä merkitsee käsittelyaikojen lyhentymistä 2-3 kuukaudella.

Oikaisumenettelyn keventämisellä ja sujuvoittamisella sekä Kelan itse tekemien oikaisujen käytäntöjä muuttamalla Somlaan tulevia valituksia pystyttäisiin vähentämään huomattavasti.

Yleistä asumistukea koskevia valituksia voitaisiin vähentää muun muassa siirtämällä ratkaisuun tarvittavat tiedot sähköisessä muodossa, mikä nopeuttaa asian käsittelyä, sekä välttämällä takautuvien ratkaisujen tekoa.

Sairauspäivärahan takautuvia hylkäyspäätöksiä vähennettäisiin lyhentämällä hakuaikaa nykyisestä neljästä kuukaudesta kahteen kuukauteen. Tällöin hakija ei ehtisi olemaan niin pitkään sairauslomalla ilman tietoa siitä, onko hänellä oikeus päivärahaan.

Elatustukipäätöksistä valittamista vähentäisi se, että elatustukipäätökseen liittyvien tulojen tarkastelukautta pidennettäisiin yhdestä kuukaudesta muutamaan kuukauteen.

Työryhmä pitää tärkeänä, että samaan aikaan Kela kehittää ja uudistaa sisäisiä toimintojaan esimerkiksi panostamalla ymmärrettävään ja asiakaslähtöiseen viestintään, perustelemalla etuuspäätökset selkeästi sekä huolehtimalla henkilöstön riittävästä koulutuksesta.

Valitusten käsittelyä nopeutetaan

Valitusten käsittelyä on jo saatu nopeutettua laajentamalla Somlassa yhden tuomarin kokoonpanon käyttöä. Lisäksi eduskunnassa on juuri hyväksytty sosiaaliturvaetuuksien oikaisumenettelyn yksinkertaistamista koskeva laki, joka vähentää muutoksenhakuasioita noin viidellä sadalla vuodessa. Laki tulee voimaan 1.7.2011.

Työryhmän mukaan sähköiseen käsittelyyn siirtyminen Somlan ja Kelan asiakirjaliikenteessä sekä helpottaisi Somlan työtä että nopeuttaisi käsittelyaikoja.

Ministeri Rehula toteaa lisäresursoinnin olleen ehdoton edellytys sille, että Somlan käsittelyaikoja on saatu lyhenemään usealla kuukaudella.Rehulan mukaan paljon on vielä kuitenkin tehtävä, mutta nyt ehdotetuilla uusilla toimenpiteillä voidaan taata se, että muutoksenhakuajat saadaan vähitellen kohtuullisiksi eikä uusia ruuhkia synny. Ministeri kiittää myös muutoksenhakulautakuntaa, joka paneutumalla työtapoihin ja etsimällä uusia on osaltaan saanut prosessia nopeutetuksi. Muutoksenhakulautakunnassa on myös tehty todella paljon lisätöitä ruuhkan purkamiseksi.

Taustaa

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta Somla on itsenäinen muutoksenhakuelin, joka ottaa kantaa Kansaneläkelaitoksen ja työpaikkakassojen antamiin päätöksiin.

Lautakuntaan tuli vuonna 2010 yhteensä noin 21 700 valitusta. Eniten valituksia tuli työkyvyttömyyseläkkeitä, vammaisetuuksia, elatustukea, sairauspäivärahaa ja yleistä asumistukea koskevista päätöksistä.

Lisätietoja

Ylijohtaja Outi Antila, puh. 09 160 73864,
Erityisavustaja Hanna-Maija Kause, puh. 09 160 73754
[email protected]Muualla palvelussamme

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan saapuvien valitusten vähentämistä pohtivan työryhmän muistio (Selvityksiä 2011:7)

Sivun alkuun