Hyppää sisältöön
Media

Forskningsprojekt granskar kollektivavtalens könskonsekvenser

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.2.2022 9.00
Pressmeddelande 50/2022

I projektet ”Kollektivavtalens könskonsekvenser ur lönejämställdhetens synvinkel”, som finansieras av social- och hälsovårdsministeriet, undersöks kollektivavtalen ur jämställdhetsperspektiv. Undersökningen belyser i synnerhet vilka konsekvenser avtalen har för genomförandet av lönejämställdheten.

I projektet, som inleddes i januari 2022, utreds vilken praxis arbetsmarknadens parter följer vid könskonsekvensbedömningen och på vilket sätt de syns i kollektivavtalen. Med könskonsekvensbedömning avses utvärdering av praxis i fråga om hur den påverkar de olika könen och uppnåendet av jämställdhet. I projektet identifieras särskilt utvecklingsobjekt för bedömningen av kollektivavtalens könskonsekvenser i fråga om lönejämställdhet och utvecklas rekommendationer.

Projektet har sin grund i regeringsprogrammets mål att främja lönejämställdhet på ett mer ambitiöst och verkningsfullt sätt än tidigare. Resultaten av projektet utnyttjas för att effektivisera skyddet mot lönediskriminering samt för att utveckla och genomföra jämställdhetslagstiftningen. Samtidigt främjas bedömningen av arbets- och tjänstekollektivavtalens könskonsekvenser som en metod för att uppnå lönejämställdhet. 

Kollektivavtalen under lupp

Kollektivavtalens könskonsekvenser -projektet bedömer om det i kollektivavtalen finns strukturer eller bestämmelser som försätter könen i olika ställning eller åstadkommer skillnader i lönesättningen för kvinnor och män. Undersökningen genomförs i två delar. Till att börja med utarbetas en enkät till arbetsmarknadsorganisationerna där man kartlägger vilken ställning könskonsekvensbedömningen har i kollektivavtal och kollektivavtalsförhandlingar.

Utifrån enkäten väljs några avtal ut för noggrannare analys. I fråga om dem utvärderas lönebildningen och lönesystemen och utreds tillämpningen av bestämmelserna på arbetsplatsnivå. Undersökningen innehåller också intervjuer med arbetsmarknadsaktörer samt analys av befintlig lönestatistik.

Projektet fokuserar på könskonsekvensbedömning ur arbetslivsforskningens och juridikens synvinkel. För genomförandet ansvarar ett forskningskonsortium under ledning av professor emeritus Niklas Bruun (Hanken) och professor emerita Kevät Nousiainen (Åbo universitet). Doktoranden Miikaeli Kylä-Laaso (Tammerfors universitet) fungerar som forskare i projektet. Projektet genomförs under 2022–2023.

Ytterligare information

Outi Viitamaa-Tervonen, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295163230, [email protected]
Niklas Bruun, tfn 050 5996801, [email protected]
Kevät Nousiainen, tfn 050 5202489, [email protected]
 

Sivun alkuun