FI SV EN RU

Kansainväliset asiat

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä sen hallinnonala tekevät ennakoivaa, globaalia terveys- ja sosiaalipolitiikkaa edistävää yhteistyötä EU:ssa, kansainvälisellä ja kahdenvälisellä tasolla.

Ministeriö vastaa osana valtioneuvostoa toimialansa kansainvälisestä yhteistyöstä ja kansainvälisistä sitoumuksista.

Kansainvälinen toiminta perustuu Suomen EU- ja kansainvälisiin linjauksiin, hallitusohjelmaan sekä sosiaali- ja terveysministeriön linjauksiin.

Yhteistyön perustana ovat kansainväliset sitoumukset ja sosiaalista kestävyyttä tukevat prosessit, kuten YK:n, WHO:n,Euroopan neuvoston ja ILO:n sopimukset ja suositukset.

Laaja-alaista yhteistyötä eri foorumeilla

Kansainvälisen yhteistyön foorumeita STM:n hallinnonalalla ovat erityisesti

 • Euroopan unioni
 • Yhdistyneet kansakunnat (YK) ja sen eri toimielimet
 • Maailman terveysjärjestö (WHO)
 • Terveysturvallisuusohjelma Global Health Security Agenda (GHSA)
 • Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD)
 • Kansainvälinen vakuutusvalvojien järjestö (IAIS)
 • Kansainvälinen työjärjestö (ILO)
 • Pohjoismaiden ministerineuvosto (PMN)
 • Euroopan neuvosto (EN)
 • Pohjoisen ulottuvuuden sosiaali- ja terveyskumppanuus (NDPHS)
 • Muut hallitustenvälisen yhteistyön järjestöt sekä alueellisen yhteistyön elimet kuten Barentsin Euro-Arktinen neuvosto (BEAC), Arktinen neuvosto ja Itämeren maiden neuvosto (CBSS).

Ministeriö koordinoi myös hallinnonalan lähialueyhteistyöhankkeita. Tartuntatautien leviämisen sekä elämäntapasairauksien ja syrjäytymisen estäminen edellyttävät laajaa kansainvälistä yhteistyötä, erityisesti lähialueilla.

Suomen kannalta on tärkeää paitsi varmistaa kansainvälisten sitoumusten toteutuminen ja sosiaalinen kestävyys, myös vahvistaa kansallista sosiaali- ja terveyspolitiikan hallinnonalaa ja asiantuntemusta kansainvälisen ja alueellisen yhteistyön kautta. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on Suomelle tärkeä tavoite myös kansainvälisillä areenoilla.

Kansainvälisten asioiden yksikkö koordinoi yhteistyötä

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö vastaa muun muassa

 • hallinnonalan EU-asioiden ja muun kansainvälisen yhteistyön suunnittelusta, kehittämisestä ja yhteensovittamisesta ministeriön osastojen ja laitosten sekä muiden ministeriöiden kanssa
 • kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja muiden sopimusten toimeenpanon raportoinnin koordinaatioista ja yhteensovittamisesta hallinnonalalla
 • ministerien ja kansliapäällikön kansainvälisten vierailujen valmistelusta
 • EU:n ja kansainvälisen toiminnan kehityksen ennakoinnista

Sisältökysymyksistä vastaavat ministeriön osastot työnjakonsa mukaisesti.