Hyppää sisältöön
Media

Sosiála- ja dearvvasvuođaministeriija ja Dearvvasvuođa ja buresveadjima lágádus:
Riikkavulošreive koronavirusa birra lea vuolgán ruovttuide

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 3.4.2020 15.36 | Julkaistu suomeksi 23.4.2020 klo 13.39
Dieđáhus

Riikkavulošreive koronavirusa birra lea vuolgán juohkimii. Reive juhkkojuvvo juohke ruktui Suomas nu, ahte dat joavdá maŋimustá 9. cuoŋománu 2020. Reivviin viggat sihkkarastit, ahte juohke riikkavuloš oažžu dieđu koronavirusa ja virusii ráhkkaneami birra.

“Juohke ruktui boahtti reive lea okta dain vugiin, maiguin sáhttit juohkit luohtehahtti dieđu koronavirusa ja dan leavvama eastadeami birra. Dat juksá maiddái daid Suomas ássi olbmuid, geat eai ieža oza dieđu neahtas dahje čuovo ođassáddagiid”, kommuniserenhoavda Riikka Nurmi lohká.

“Váikko koronavirusis hállat olu, luohtehahtti dihtui lea dárbu. Reivves rávvet, mo suddjet iežas njoammuma vuostá ja mo galgá doaibmat, juos buohccá. Lassin addit rávvagiid badjel 70-jahkásaččaide, geaidda koronavirusdávddain buohccán sáhttá leat stuorát riska go earáide.”

Riikkavulošreive doallá sisttis čuovusreivve sihke golmma koronavirusii laktáseaddji rávvaga:

  • Suddje iežat ja lagamuččaidat njoammuma vuostá
  • Juos buohccát dahje divššut buohccán lagamučča ruovttus
  • Doaibmanrávvagat badjel 70-jahkásaččaide

Buot reivve materiála lea sihke suoma- ja ruoŧagillii. Sámeguovlluin juohkit reivve, mas rávvagat leat maiddái sámegielaide.

Lassin riikkavulošreive lea DBL:a (THL) neahttasiidduin (thl.fi/koronainfo) suoma ja ruoŧa lassin 16 sierra gillii sihke videon suopmelaš ja suomaruoŧŧelaš seavagillii.

Ráđđehus mearridii 12. njukčamánu sáddet diehtopakeahta buot suopmelaččaide ruktui oassin koronavirusa leavvama muddema. Reivve lea ollašuhttán Dearvvasvuođa ja buresveadjima lágádus ovttas sosiála- ja dearvvasvuođaministeriijain.

Lassedieđut:

kommuniserenhoavda Riikka Nurmi, SDM [email protected]

Sosiaal- já tiervâsvuođâministeriö já Tiervâsvuođâ já pyereestvaijeem lájádâs: Aalmuglâšreivâ koronavirusist lii vuálgám paihijd

Aalmuglâšreivâ koronavirusist lii vuálgám. Reivâ juáhhoo jyehi pááikán Suomâst tienuuvt, ete tot lii vuástáväldest majemustáá cuáŋuimáánu 9. peeivi 2020. Reiváin viggeh visásmittiđ, ete jyehi aalmugjeessân finnee tiäđu koronavirusist já virusân varriidâtmist.

”Jyehi pááikán puáttee reivâ lii ohtâ tain vuovijn, moin puáhtá jyehiđ lyetittettee tiäđu koronavirusist já ton levânem estimist. Tot juksá meid taid Suomâst ässee ulmuid, kiäh iä jieš uusâ tiäđu viermist tâi čuávu uđâsvuolgâttâsâid”, viestâdemhovdâ Riikka Nurmi iätá.

”Veikâ koronavirusist sárnuh ennuv, te lyetittettee tiätun lii tárbu. Reeivâst rävvejeh, ete maht puáhtá suoijiđ jieijâs njuámumist já maht kalga toimâđ, jis puáccáá. Toos lasseen adeleh ravvuid paijeel 70-ihásáid, kiäid koronavirustaavdân puáccám puáhtá leđe stuárráb riskâ.”

Aalmuglâšreivâ ana sistees miäldusreeivâ sehe kulmâ koronavirusân lohtâseijee ravvuu:

  • Suoijii jieijâd já aldaulmuid njuámumist
  • Jis tun puáccááh tâi tipšoh puáccám aldaulmuu pääihist
  • Toimâravvuuh paijeel 70-ihásáid

Puoh reeivâst orroo materiaal lii sehe suomâkielân já ruotâkielân. Reeivâst, mii juáhhoo sämikuávloid, ravvuuh láá meid sämikielân.

Toos lasseen aalmuglâšreivâ lii THL viermisiijđoin (thl.fi/koronainfo) suomâ- já ruotâkielâ lasseen 16 sierâ kielân sehe videon syemmilii já suomâruotâlii seevvimkielân.

Haldâttâs meridij njuhčâmáánu 12. peeivi vuolgâttiđ tiätupakkeet puoh syemmiláid pááikán uássin koronavirus levânem estim. Reeivâ lii olášuttâm Tiervâsvuođâ já pyereestvaijeem lájádâs oovtâst sosiaal- já tiervâsvuođâministeriöin.

Lasetiäđuh:

viestâdemhovdâ Riikka Nurmi, STM ovdânommâ.suhânommâ@stm.fi

Sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria da Tiõrvâsvuõđ da pueʹrrvââjjam strooiʹtel (THL): Meerlažǩeʹrjj koronaviruuzzâst lij vuâlggam juõʹǩǩ põʹrtte

Meerlažǩeʹrjj koronaviruuzzâst lij vuõlttuum. Ǩeeʹrj jueʹjjet juõʹǩǩ põʹrtte Lääʹddjânnmest nuʹtt, što tõt puätt põõrtid njuhččmannu 9. peeiʹv 2020 mõõneeʹst. Ǩiiʹrjin põõrǥât ainsmâʹtted, što juõʹǩǩ meerlaž vuäǯǯ teâđ koronaviruuzzâst da viruʹsse vaʹrrjõõttmõõžžâst.

”Juõʹǩǩ põʹrtte vuõlttuum ǩeʹrjj lij õhtt tõin naaʹlin, koin vuõigg teâđ vueiʹtet jueʹǩǩed koronaviruuzz da tõn njuämmʼmõõžž cõggâm pirr. Tõt âstt tõid Lääʹddjânnmest jälsteei oummid, kook jie jiijj ooʒʒ teâđ interneeʹttest leʹbe seuʹrre oođâsvuõlttõõzzid”, saaǥǥtemjååʹđteei Riikka Nurmi ceälkk.

”Håʹt koronaviruuzz pirr mainstet jiânnai, taarbšet kuuitâǥ vuõigg teâđ. Ǩeeʹrjest vuäʹpstet, mäʹhtt njuämmʼmõõžžâst vuäitt suõjjõõttâd da mäʹhtt âlgg tuåimmâd, jos puâccai. Lââʹssen uuʹdet vuäʹppõõzzid pâʹjjel 70-âkksaid, koid koronaviruskõʹppe puâccjummuš vuäitt leeʹd šuurab riskk ko jeärrsid.”

Meerlažǩeʹrjj âânn seʹst sättǩeeʹrj di koumm koronaviruuzz kuõskki vuäʹppõõzz:

  • Suõjjâd jiijjad da tuu ââldmõs oummid njuämmʼmõõžžâst
  • Jõs puâccjak leʹbe hååidak puâccjam ââldmõs oummu põõrtâst
  • Tuåimmâmvuäppõõzz pâʹjjel 70-ekksaid

Puk ǩeeʹrj materiaal lie nuʹtt lääddas ko še ruõccâs. Ǩeeʹrj, koon jueʹjjet säʹmmlai dommvoudda, vuäppõõzz lie še aanar-, nuõrtt- da tâʹvvsääʹmǩiõʹlle.

Lââʹssen meerlažǩeʹrjj lij THL neʹttseeidain (thl.fi/koronainfo) lääʹdd- da ruõccǩiõli lââʹssen 16 jeeʹres ǩiõʹlle di videon lääʹdd da lääʹddruõcc sieʹvvemǩiõʹlle.

Halltõs tuʹmmji pâʹsslašttâm-mannu 12. peeiʹv vuõltteed teâttpaʹǩeeʹtt pukid läʹddlaid põʹrtte vueʹssen koronaviruuzz njuämmʼmõõžž cõggâm. Tiõrvâsvuõđ da pueʹrrvââjjam strooiʹtel lij tuejjääm ǩeeʹrj õhttsažtuâjast sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeriain.

Lââʹssteâđ:

saaǥǥtemjååʹđteei Riikka Nurmi, STM [email protected]

Back to top