Hyppää sisältöön
Media

Ett sammandrag av remissvaren om utkastet till proposition om social- och hälsovårdsreformen har publicerats

finansministerietinrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2020 15.27 | Publicerad på svenska 23.10.2020 kl. 15.59
Pressmeddelande
Suomen kartta hamahelmistä

Ett sammandrag av remissvaren om utkastet till regeringens proposition om reformen av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet har färdigställts. Remissinstanserna förhåller sig positivt till reformens mål och dess nödvändighet.

Social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet och inrikesministeriet begärde den 15 juni 2020 utlåtanden om utkastet till regeringens proposition med förslag till lagstiftning om ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet. 804 remissvar lämnades in. Remissvar lämnades av kommuner, samkommuner, sjukvårdsdistrikt, räddningsverk, organisationer, producenter av social- och hälsovårdstjänster och andra aktörer.

Remissinstanserna anser att social- och hälsovårdsreformen är nödvändig och att dess mål är godtagbara. Största delen av remissinstanserna bedömer att propositionen kan förbättra invånarnas tillgång till tjänster. En stor del av remissinstanserna ansåg att invånarnas rätt att delta har tryggats i tillräcklig utsträckning eller huvudsakligen i tillräcklig utsträckning.

Remissinstanserna förhöll sig kritiska till finansieringens tillräcklighet, statens styrning, beaktandet av regionala skillnader i behovet av tjänster, socialvårdens ställning i reformen och den utmanande tidtabellen. I remissvaren kritiserades dessutom förslagen om köpta tjänster, användning av inhyrd arbetskraft och avtals ogiltighet i fråga om köpta tjänster. 

I remissvaren lyfte man fram behovet av att förtydliga kommunens och välfärdsområdets roller och uppgifter. Det föreslogs att definitionen av välfärdsområdets roll i främjandet av välfärd och hälsa utvidgas. Dessutom betonades betydelsen av samarbete med organisationer och företag. Remissinstanserna tog också ställning till användningen av termen vårdlandskap.

Tidsplanen för genomförandet av reformen delade remissinstanserna tydligt i sådana som förhöll sig negativa och sådana som förhöll sig positiva. I remissvaren ansågs till exempel skapandet av gemensamma informationssystem och en gemensam organisationsstruktur samt stödtjänster förutsätta mer beredningstid än vad som föreslagits.

Lagförslaget till riksdagen i december

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovården har gått igenom de remissvar som kom in under remissbehandlingen för social- och hälsovårdsreformen och fastställt riktlinjer samt gjort ändringar i utkastet till regeringens proposition. Ett lagutkast som innehåller ändringar i enlighet med regeringens riktlinjer har sänts till rådet för bedömning av lagstiftningen.
Regeringen färdigställer propositionen efter att den har fått kommentarer av rådet för bedömning av lagstiftningen. Avsikten är att propositionen ska lämnas till riksdagen i december 2020. 


Mer information

Kari Hakari, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 5163642, fornamn.efternamn(at)stm.fi

Auli Valli-Lintu, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 6346, fornamn.efternamn(at)stm.fi

Jani Pitkäniemi, avdelningschef, finansministeriet, tfn +358 295 530 494, fornamn.efternamn(at)vm.fi

Kimmo Kohvakka, räddningsöverdirektör, inrikesministeriet, tfn 0295 488 400, fornamn.efternamn(at)intermin.fi

Ilpo Helismaa, regeringsråd, inrikesministeriet, tfn 0295 488 422, fornamn.efternamn(at)intermin.fi

Back to top