перейти к содержанию
Медиа на финском языке

Päivystysuudistus kokoaa palveluja ja vahvistaa yhteistyötä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 29.12.2016 14.39
Tiedote 253/2016

Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon päivystysjärjestelmä uudistuu. Erikoissairaanhoitoa kootaan suurempiin yksiköihin. Tiettyjä tutkimuksia, toimenpiteitä ja hoitoja kootaan valtakunnallisesti ja alueellisesti. Tavoitteena on varmistaa palvelujen yhdenvertainen saatavuus, riittävä osaaminen hoitavassa yksikössä ja asiakas- ja potilasturvallisuus sekä hillitä kustannusten kasvua. Lisäksi tavoitteena on, että ihmiset pääsevät nykyistä helpommin kiireelliseen hoitoon ja palveluihin.

Uudistuksen toimeenpano on osa sosiaali- ja terveydenhuollon ja maakuntauudistusta. Se on tarkoitus toteuttaa asteittain vuosina 2017–2019.

Päivystys jatkuu keskussairaaloissa, 12:ssa järjestetään laaja yhteispäivystys

Kaikissa päivystystä toteuttavissa yksiköissä tulee olla riittävät voimavarat ja osaaminen.
Laajin erikoisalapäivystys järjestetään 12 ympärivuorokautisen laajan yhteispäivystyksen yksikössä, joista viisi on myös kaikkein vaativinta hoitoa antavia yliopistollisia sairaaloita. Ympärivuorokautisen laajan päivystyksen yksikössä pitää olla vähintään noin kymmenen lääketieteen erikoisalan päivystys ja sosiaalipäivystys. Tällä menettelyllä turvataan monialainen osaaminen ja valmius erityistilanteiden hoitamiseen.

Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin sairaanhoitopiirien on järjestettävä laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikkö keskussairaalansa yhteyteen.
 
Muut keskussairaalat jatkavat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä, johon lisätään sosiaalipäivystystä. Niissä jatkuu tavallisimmin tarvittavien lääketieteen erikoisalojen ympärivuorokautinen päivystys. Kunkin viidestä erityisvastuualueesta tulee sopia keskussairaaloidensa yksityiskohtaisesta työnjaosta. Tässä otetaan huomioon palvelujen saavutettavuus, päivystyspisteiden väliset etäisyydet sekä väestön kielellisten oikeuksien toteuttaminen. Väestön kielellisten oikeuksien turvaamiseksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin on järjestettävä päivystyspalvelut suomen ja ruotsin kielellä siten, että potilas saa palvelut valitsemallaan kielellä.

Lähipalveluna terveyskeskuksessa toteutettavaa kiireellistä vastaanottotoimintaa vahvistetaan. Kiireellisiä vastaanottopalveluja saa lähipalveluna esimerkiksi omasta terveyskeskuksesta myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä vahvistetaan

Sosiaalipäivystystä on järjestettävä sekä laajan ympärivuorokautisen terveydenhuollon päivystysyksikön yhteydessä että erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon suppeamman yhteispäivystyksen yhteydessä. Samalla velvollisuutta järjestää psykososiaalista tukea vahvistetaan. Mielenterveys- ja päihdetyön päivystystä toteutetaan sekä sosiaali- että terveydenhuollon päivystyksen yhteydessä.

Sekä kiireettömän että kiireellisen hoidon yhteydessä on arvioitava ilmeinen sosiaalihuollon tarve. Tavoitteena on, että sosiaalihuoltoon ohjaaminen ja yhteyden ottaminen tulee säännönmukaiseksi osaksi terveydenhuollon työtä. Sääntelyn avulla myös ehkäistään sellaisen avuntarpeen kasautumista päivystystyöhön, mikä on mahdollista toteuttaa virka-aikaan.

Erityisen vaativia sosiaalipalveluja voidaan koota yhteen valtakunnallisesti tai alueellisesti järjestettäviksi terveyspalvelujen tai muiden palvelujen yhteydessä. Tällä varmistetaan asiakasturvallisuutta ja palvelujen laatua. Kunnille jää erilaisia vaihtoehtoisia tapoja kehittää sosiaalipäivystystyötä alueellisten tarpeiden ja olemassa olevien hyvien toimintamallien ja kuntayhteistyön pohjalta.

Ensihoitopalvelun sisältöä ja erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen tehtäviä täsmennetään. Ensihoitopalvelun, ensihoitokeskuksen ja alueen sosiaalipäivystyksen välistä yhteistyötä vahvistetaan ja alueellista ohjeistusta yhdenmukaistetaan.

Uudistuksen vaikutuksia seurataan tiiviisti

Terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muutokset tulevat voimaan 1.1.2017. Ympärivuorokautisesti päivystävien sairaaloiden työnjako, leikkaustoiminnan kokoaminen sekä terveydenhuollon ja sosiaalipäivystyksen yhteispäivystyksen aloittaminen tapahtuu kuitenkin viimeistään 1.1.2018.

Ennen lain voimaantuloa annetut perusterveydenhuollon päivystystä ja synnytystoimintaa koskevat poikkeuslupapäätökset ovat voimassa päätöksessä mainitun voimassaoloajan loppuun.

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa erikoissairaanhoidon työnjaon uudistusta sekä kielellisten oikeuksien toteutumista. Hallituksen on ryhdyttävä välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin tilanteen, jos joillakin alueilla aiheutuu toiminnallisia ongelmia, potilasturvallisuus heikkenee tai tavoiteltua kustannustehokkuutta ei saavuteta. Lisäksi hallituksen on seurattava, saako potilas palvelut valitsemallaan kielellä joko suomeksi tai ruotsiksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin päivystyspalveluissa ja ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin.

Tasavallan presidentti vahvisti lait torstaina 29.12.2016.

Lisätietoja

Hallitusneuvos Anne Koskela, p. 02951 63384
Johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, p. 02951 63382 (rakenteiden uudistus)
Lääkintöneuvos Timo Keistinen, p. 02951 63385 (erikoissairaanhoito)
Erityisasiantuntija Virva Juurikkala, p. 0295163204 (sosiaalipäivystys)
Erityisasiantuntija Lasse Ilkka, p. 02951 63995 (ensihoito)
Lääkintöneuvos Anne Nordblad, 02951 63387 (suun terveydenhoito)

aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto rakenneuudistus reformit sote-uudistus
Back to top