перейти к содержанию
Правительство и министерства Финляндии Медиа

Statsrådet tillsatte kommission för bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet

Social- och hälsovårdsministeriet
29.12.2016 14.50
Pressmeddelande 256/2016

Statsrådet har tillsatt en ny kommission för bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. Tillsättandet av kommissionen har samband med Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (den s.k. Istanbulkonventionen).

Kommissionens ordförande är social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Päivi Sillanaukee och dess vice ordförande är direktör Kari Paaso från social- och hälsovårdsministeriet. Olika ministerier samt sakkunniginrättningar inom deras förvaltningsområden är representerade i kommissionen. Dessutom hörs frivilligorganisationer som sakkunniga, och de är också representerade i kommissionens olika sektioner. Kommissionen har tillsatts för en mandatperiod på fyra år, 1.1.2017–31.12.2020, och den finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet.

Istanbulkonventionen trädde i kraft i Finland den 1 augusti 2015. Finland ska i egenskap av part i konventionen inrätta ett offentligt tväradministrativt organ med bred representation för att samordna bekämpningen av våld mot kvinnor samt våld i hemmet och nära relationer.  Kommissionen ansvarar för att samordna, genomföra, bevaka och utvärdera politiken och åtgärderna för att förebygga och bekämpa alla former av våld som omfattas av konventionen. Avsikten är att det ska bli lättare att prata om våldet och att man därmed ska kunna ingripa i det i ett så tidigt skede som möjligt.

Kommissionen samordnar olika förvaltningsområdens åtgärder, såsom undersökningar, för att bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet. I dess arbete ingår t.ex. att utarbeta en plan för genomförandet av Istanbulkonventionen i Finland.

Frågor som gäller våld i nära relationer har hittills samordnats av en tväradministrativ tjänstemannaarbetsgrupp för förebyggande av våld i nära relationer och inom familjen. Den fortsätter sitt arbete fram till årsskiftet.

Ytterligare information:

Laura Terho, jurist, tfn 0295 163 550, [email protected]

Back to top