перейти к содержанию
Правительство и министерства Финляндии Медиа

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Antalet smittfall och incidensen av coronaviruset ökar

Social- och hälsovårdsministeriet
19.11.2020 10.00 | Publicerad på svenska 19.11.2020 kl. 13.28
Pressmeddelande 279/2020

Antalet fall och incidensen av covid-19 i Finland ökar. De smittfall som konstaterades under förra veckan gällde till största delen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS). För närvarande ökar smittfallen så mycket att epidemiläget kan komma att förvärras snabbt i hela landet.

Under vecka 46 (9.11-15.11) konstaterades det 1534 nya fall i Finland, vilket är 122 flera fall än föregånde vecka. Incidensen av nya fall var 28 fall per 100 000 invånare jämfört med föregående veckas 26 fall. 

Det sammanlagda antalet nya fall under de två senaste veckornas uppföljningsperiod (veckorna 45–46) var 2946, medan antalet nya fall under de två föregående veckorna var 2690. Incidensen av nya fall var cirka 53 per 100 000 invånare jämfört med 49 under de två föregående veckorna. 
Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) har coronafallen ökat från och med vecka 43 med cirka 100 fall per vecka.

Under vecka 46 konstaterades det 986 fall i HUS-området. Vid en granskning av indikatorerna för uppföljningen av hybridstrategin ser man att många av kriterierna för samhällsspridningsfasen uppfylls för HUS-området. Läget beträffande sjukhusvården och intensivvården i HUS-området är dock relativt bra. Läget bedöms regelbundet vid de möten som hålls av Nylands och huvudstadsregionens regionala samordningsgrupper.

Reproduktionstalet uppskattas för närvarande vara 0,85–1,1 (sannolikhetsintervallet 90 %).
De flesta smittkällor spåras fortfarande till hemlandet. Andelen smittfall som härstammade från utlandet var cirka 6 procent av samtliga nya fall. I cirka 6 procent av fallen var det fråga om att viruset hade spridits vidare i Finland via en person som hade smittats utomlands.

Av de nya smittfallen konstaterades över en tredjedel hos personer som var i karantän när smittan konstaterades. 

Smittkällan kan fortfarande utredas i cirka hälften av fallen

Smittkällan i de nya fallen kunde vecka 46 utredas i hela landet ungefär i lika stor utsträckning som under de föregående veckorna: i 52 procent av fallen i hela landet och i 38 procent av fallen i HUS-området.  

I över hälften (55%) av fallen kunde smittan spåras till någon som bodde i samma hushåll. Smittkällan spåras allt oftare till arbetsplatsen  jämfört med föregående uppföljningsperiod; under vecka 46 kunde vart femte fall spåras till arbetsplatsen. I cirka 6 procent av fallen rapporterades en läroanstalt som den plats där smittan skedde, och andelen personer som smittades via en hobby var cirka 5 procent. Endast i enstaka fall spårades smittan till småbarnspedagogiken och förplägnadsverksamheten.  

I och med att smittfallen ökar blir det allt viktigare att börja smittspårningen snabbt och att rikta spårningsarbetet främst till sådana tillställningar där risken för att smittas är hög. Eftersom coronaviruset smittar särskilt lätt under långvarig närkontakt, borde man inte delta i sociala sammankomster ens då när man har lindriga symtom.  Om man har symtom ska man undvika fysiska kontakter med andra människor och gå och testa sig så fort som möjligt.  

Testningskapaciteten är nu cirka 26 000 prov per dag. Under vecka 46 analyserades dagligen cirka 6 000–16 000 tester. Under vecka 46 var andelen positiva fall ca 1,8 procent av alla de testade i hela landet.

Smittfallen i de äldre åldersklasserna är oroväckande

Även om smittan i största delen av fallen konstateras i de yngre åldersklasserna och hos arbetsföra vuxna, har fallen i de äldre åldersklasserna nu ökat en aning jämfört med föregående veckor. Andelen smittade som är över 60 år har nu ökat och är över 12 procent. Även andelen av de som är över 70 år har ökat oroväckande mycket: smittfallen hos över 70-åriga var 6 procent vecka 46 jämfört med cirka 3-4 procent under förra månaden. 

Personer över 70 år har en högre risk att insjukna i den svårare formen av coronavirussjukdomen och därför är det ytterst viktigt att de skyddas mot smitta. Genom att agera ansvarsfullt och iaktta myndigheternas anvisningar och rekommendationer kan var och en bromsa spridningen av coronaviruset genom sitt eget agerande. Under en epidemi är det viktigt att också de som är friska minskar sina närkontakter med andra människor. 

Antalet personer som behöver sjukhusvård har ökat något

Antalet patienter som behöver sjukhusvård och intensivvård har ökat sedan oktober. Den 18 november 2020 vårdades sammanlagt 90 patienter på sjukhus, och av dessa var 12 personer i intensivvård. 

Antalet personer som tillfrisknat uppskattas vara cirka 15 300, det vill säga över 75 procent av de konstaterade smittfallen. Hittills har det konstaterats sammanlagt 19 935 fall av coronavirusfall i Finland. Det har rapporterats 374 dödsfall som hänför sig till viruset. 

Den uppföljningsrapport som publicerats i dag och de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats:

Ytterligare information: 

Taneli Puumalainen, överläkare, THL, [email protected] (epidemiläget)
Kari Auranen, ledande forskare, THL, [email protected] (prognosmodeller) 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)

Back to top