Sukupuolisilmälasit

Sukupuolisilmälaseja voi käyttää kaikessa valmistelutyössä, esimerkiksi säädös- ja päätösasioiden sekä hankkeiden, ohjelmien ja toimenpiteiden valmistelussa. Työn tueksi on laadittu Sukupuolisilmälasit-käsikirja:

Sukupuolisilmälasit käytössä. Käsikirja ministeriöiden tasa-arvotyön tueksi (STM:n julkaisuja 2021:8)

Ota sukupuolisilmälasit käyttöön

Jokaista valmisteltavaa asiaa on hyvä tarkastella naisten ja miesten kannalta. Heti valmisteluvaiheen alussa selvitetään, miten asia koskee naisia ja miehiä, tyttöjä ja poikia, mitä jo tiedetään naisten ja miesten tilanteista ja tarpeista ja mitä lisätietoja vielä tarvitaan.

Näin arvioit, onko toiminnalla mahdollisesti sukupuolivaikutuksia:

  • Onko toiminnalla vaikutusta ihmisten elämään ja arkeen?
  • Onko toiminta-alueella naisten ja miesten välillä merkittäviä eroja?

Jos vastaat myöntävästi, on todennäköistä, että toimenpiteellä on sukupuolivaikutuksia. Tee tällöin perusteellisempi sukupuolivaikutusten arviointi. Sukupuolivaikutukset pitää arvioida myös silloin, kun valmisteltava asia kohdistuu pääasiassa vain toiseen sukupuoleen.

Sukupuolivaikutusten arviointi

Sukupuolivaikutukset arvioidaan

  • analysoimalla tilastoja; miten naisten ja miesten tilanteet eroavat toisistaan?
  • tekemällä lisäselvityksiä; miten erot naisten ja miesten tilanteissa vaikuttavat valmisteltavaan asiaan? 
  • kuulemalla asiantuntijoita ja sidosryhmiä; miten kuultavat tahot arvioivat asian sukupuolivaikutukset?

Miesten ja naisten elämäntilanteet eroavat usein toisistaan. Aina eroja ei ole helppo huomata. Joskus ne taas voivat tuntua niin luonnollisilta tai itsestään selviltä, että niiden merkitystä asian kannalta on vaikea ymmärtää. Ajoita sukupuolivaikutusten arviointi (suvaus) heti valmisteluvaiheen alkupuolelle. Vain siten se voi vaikuttaa lopputulokseen.

Sukupuolivaikutusten raportointi

Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon lopullista esitystä laadittaessa. Tärkeää on, että sukupuolinäkökulma on osana muuta seurantajärjestelmää, eikä muodosta omaa erillistä kokonaisuuttaan. Seurantavaiheessa on hyvä myös miettiä, voidaanko tuloksia hyödyntää muissa hankkeissa ja toimenpiteissä sekä asiaan liittyvässä jatkotyössä.

  • Tarkistetaan, mitä vaikutusta sukupuolinäkökulmalla oli lopullisiin sisältöihin.
  • Tuodaan esiin sukupuolivaikutusten arvioinnin tulokset sekä se, miten arviointi on toteutettu. 
  • Jos vaikutusten arviointia ei ole tehty, esitetään perustelut.
  • Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon myös asian seurannassa ja jatkotyössä.