Hoppa till innehåll
Media

Social - och hälsovårdsministeriet bad kommunerna om synpunkter på produktionen av social - och hälsovårdstjänsterna – sammandrag har publicerats

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.9.2019 10.48
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet utreder före utgången av 2019 kommunernas roll i tjänsteproduktionen i den framtida social- och hälsovårdsstrukturen. Ett sammandrag av kommunernas egna synpunkter har nu färdigställts.

Som ett led i reformen av social - och hälsovården utreds kommunernas roll i produktionen av social - och hälsovårdstjänsterna. Ministeriet har tagit reda på kommunernas synpunkter genom en webbenkät som genomfördes 11.7–13.9.2019.

Största delen av kommunerna skulle inte utnyttja rätt att producera tjänster

Avsikten är att ansvaret för att ordna social - och hälsovårdstjänsterna ska överföras till landskapen i samband med reformen av social - och hälsovården. Genom enkäten utreddes kommunernas synpunkter på produktionen av tjänsterna i den framtida strukturen.

Enligt resultaten av enkäten vill cirka 60 procent av kommunerna ha lagstadgad rätt att vara producenter av social- och hälsovårdstjänster även i framtiden, men endast cirka 35 procent bedömer att de sannolikt kommer att utnyttja denna rätt. Två tredjedelar av de stora städerna vill inte alls ha någon lagstadgad rätt att producera tjänster.

I enkäten frågades också om kommunen bör ha möjlighet att producera social - och hälsovårdstjänster, om landskapet beslutar om saken och ingår ett avtal med kommunen. Cirka 82 procent av kommunerna svarade jakande på denna fråga. Över 75 procent av kommunerna motsatte sig däremot en modell där kommunerna förpliktas att producera tjänster.

Dessutom tillfrågades kommunerna om de vill producera tjänster med egen skattefinansiering. Över 63 procent av de kommuner som svarade ville ha den möjligheten, men mindre än en femtedel bedömde att de skulle utnyttja en sådan möjlighet.

Kommunerna vill ha roll i främjandet av välfärd och hälsa

Av kommunerna frågades också vilka tjänster de skulle vilja producera i den framtida social- och hälsovårdsstrukturen. I svaren framhölls önskemål om uppgifter som främjar välfärd och hälsa.
Kommunerna ser också gärna att de även i framtiden har ansvar för bland annat arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, kuratorsverksamhet inom elev - och studerandevården, skolhälsovård och rådgivningstjänster.

Ett utkast till rapport om hela utredningen publiceras för kommentarer i månadsskiftet oktober–november. Det kommer att reserveras cirka tre veckor för möjligheten att lämna kommentarer. Den slutliga utredningen blir klar före utgången av 2019.

Bilaga:

Sammandrag av kommunernas synpunkter på produktionen av social- och hälsovårdstjänster i den framtida social- och hälsovårdsstrukturen (på finska)

Ytterligare information:

Antti Kuopila, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 516, [email protected]
Tuija Kumpulainen, överdirektör, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 280, [email protected]

Tillbaka till toppen